Kamerverhuur (onzelfstandige huisvesting)

Als u kamers verhuurt of wilt verhuren aan 3 of 4 personen, dan heeft u een exploitatievergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening nodig en een omgevingsvergunning op grond van de Reparatie Beheersverordening Papendrecht (APV). Beide vergunningen vraagt u apart aan. Voor kamerverhuur aan maximaal 2 personen heeft u geen vergunning nodig. Kamerverhuur aan meer dan 4 personen is niet toegestaan.

Let op: Vanaf 5 juli 2023 is de opkoopbescherming van kracht. Dit houdt in dat u als nieuwe eigenaar van een woning verplicht bent om er zelf in te wonen. Er zijn een aantal uitzonderingen, waaronder voor onzelfstandige huisvesting. Koopt u de beschermde woning op of na 5 juli 2023, dan heeft u voor onzelfstandige huisvesting altijd een verhuurvergunning op grond van de opkoopbescherming nodig, ongeacht het aantal personen. 

Exploitatievergunning aanvragen

Op grond van artikel 2:37b de Algemene plaatselijke verordening heeft u een exploitatievergunning nodig voor het exploiteren van een kamerverhuurbedrijf aan 3 of 4 personen. Bij het beoordelen van vergunningaanvragen wordt gekeken naar effecten op de leefbaarheid en worden eisen gesteld aan goed verhuurderschap. U dient een beheerdersplan in te leveren waaruit blijkt dat sprake is van geregeld beheer en goede huisvesting.

U kunt een exploitatievergunning aanvragen door het onderstaande formulier in te vullen. Daarnaast vult u ook de vragenlijst Bibob in. Beide formulieren stuurt u naar ons toe via Zivver (beveiligde e-mailomgeving). Een Zivver-link vraagt u telefonisch aan bij de vergunningverleners van Team VVTH, telefoonnummer 14 078.

Omgevingsvergunning

Naast een exploitatievergunning heeft u ook een omgevingsvergunning nodig voor het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte voor 3 of 4 personen. Deze wordt alleen verleend als dit geen onaanvaardbare gevolgen heeft voor het woon- en leefklimaat. In de beheersverordening is bepaald dat het bevoegd gezag bij de beoordeling of sprake is van een ontoelaatbare aantasting van het woon- en leefklimaat, of een ontoelaatbare druk op de leefbaarheid rekening houdt met de Lokale regelgeving overheid.

U kunt een omgevingsvergunning aanvragen via het omgevingsloket.

Melden bestaande situaties

Voor bestaande situaties waarbij vóór 15 juli 2021 sprake was van kamerverhuur aan maximaal 3 of 4 personen, is geen omgevingsvergunning op grond van de beheersverordening vereist. Eigenaren en verhuurders van bestaande panden met onzelfstandige woonruimte kunnen contact opnemen met de gemeente om na te gaan of hun pand als zodanig is geregistreerd. U heeft wel altijd een exploitatievergunning op grond van de APV nodig.

Quoteringsgebieden

Om de effecten van onzelfstandige huisvesting op het woon- en leefklimaat te kunnen beheersen geldt een maximum voor het aantal omgevingsvergunningen dat in een straat of straatgedeelte (maximaal 2 procent) kan worden verleend. Het transparantiebeginsel brengt mee dat hierover op voorhand duidelijkheid bestaat. Om die reden is in de onderstaande lijst opgenomen welke panden in straten reeds zijn omgezet. Omdat deze lijst periodiek wordt bijgewerkt, kunt u aan de lijst geen rechten ontlenen. Wilt u een woning omzetten, neem dan eerst contact op met de gemeente.
Overzicht Quoteringsgebieden

Opkoopbescherming

Vanaf 5 juli 2023 is de opkoopbescherming van kracht. Indien uw woning onder de opkoopbescherming valt, dan heeft u voor onzelfstandige huisvesting een verhuurvergunning opkoopbescherming nodig. Hier leest u meer over de verhuurvergunning opkoopbescherming.

Leges

De behandeling van een aanvraag of het verlengen van de exploitatievergunning bedraagt € 708,24. De leges voor het wijzigen van de beheerder bedragen € 58,49.
De behandeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning bedraagt € 368,64.

Afhandeling
Na uw aanvraag krijgt u binnen 8 weken bericht. De gemeente kan deze termijn eventueel met 6 weken verlengen.

Regelgeving kamerverhuur

Let op: andere regels voor recreatieve verhuur of Leegstandswet
De regelgeving op deze pagina is niet van toepassing op een Bed & Breakfast of Airbnb of verhuur op grond van de Leegstandswet. Een Bed & Breakfast of Airbnb past niet binnen een woonbestemming. Om toch een Bed & Breakfast in een woning te kunnen beginnen, zal daarom een omgevingsvergunning moeten worden aangevraagd om af te wijken van de beheersverordening of het bestemmingsplan.

Heeft u een specifiek adres op het oog, dan kunt u met een schetsplan onderzoeken of een Bed & Breakfast of Airbnb kans van slagen heeft. Heeft het plan kans van slagen, dan vraagt u een omgevingsvergunning aan.

Vragen

Stel deze via het contactformulier of neem telefonisch contact op via 14 078.