Vooroverleg omgevingsvergunning

Wanneer u plannen heeft om te gaan bouwen of verbouwen, terwijl u nog niet zeker weet of uw plan(nen) haalbaar zijn, dan is het mogelijk om op basis van eenvoudige tekeningen en gegevens een principe-uitspraak te vragen.

Bij het vooroverleg toetst de gemeente uw schetsplan of conceptaanvraag aan een aantal kritische succesfactoren. Welke dat zijn hangt af van de omvang (meervoudigheid en complexiteit) van uw plan(nen) en van de door u ingediende tekeningen en gegevens.

Op deze manier is het mogelijk om er, zonder al te hoge kosten, achter te komen of uw plan(nen) haalbaar zijn. Pas na het vooroverleg vraagt u de omgevingsvergunning aan.

Vooroverleg aanvragen

Een schetsplan/ vooroverleg kan worden ingediend met het “Formulier initiatief Fysieke leefomgeving”.

Het formulier stuurt u op naar:

Gemeente Papendrecht
Vooroverleg Fysieke leefomgeving
Postbus 11
3350 AA PAPENDRECHT

Kosten

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag 10% van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld, met een minimum van € 147,00.

Indien een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor hetzelfde project als waarvoor een conceptaanvraag is ingediend, in behandeling wordt genomen, worden de daarvoor te heffen leges met deze leges verrekend. Indien geen aanvraag om een project wordt ingediend wordt geen teruggaaf van de leges gedaan.

Legesverordening 2024

Behandeling

Na ontvangst van uw schetsplan krijgt u een bevestiging van ons. Bij deze bevestiging krijgt u te horen of er nog, en zo ja, welke relevante documenten ontbreken. Er vindt geen publicatie plaats en er wordt alleen getoetst aan het bestemmingsplan en aan redelijke eisen van welstand. Aan het bouwbesluit en de bouwverordening wordt (nog) niet getoetst. De welstandseisen kunt u nalezen in de  “Welstandsnota Papendrecht (pdf, 2.766 kB)”. Nadat die toetsing is voltooid volgt een principe-uitspraak.

Termijn

De behandeltijd van uw vooroverleg kan sterk variëren. Dit is onder meer afhankelijk van het soort bouwwerk, de bouwlocatie, de wijze van uitwerking/indiening en/of het moment van indiening. De gemiddelde beoordelingstijd van een vooroverleg is 6 weken.

Principe-uitspraak is geen besluit

Een principe-uitspraak is een mededeling. Het is niet een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen u bezwaar en beroep kunt indienen. Bij een beoordeling schetsplan geven wij u een principe-uitspraak, die u richting kan geven bij het wel of niet indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Bij deze formele aanvraag krijgt u wel een besluit waartegen u bezwaar en beroep kunt indienen.