Overzicht nevenfuncties

Openbare nevenfuncties directie en concerncontroller

Openbaarheid

Artikel 41b en 67 van de Gemeentewet en de gedragscodes verplichten de burgemeester en de wethouders hun nevenfuncties en de inkomsten uit nevenfuncties openbaar te maken. Deeltijdwethouders zijn uitgezonderd van de plicht inkomsten openbaar te maken.
Nevenfuncties van de directieleden en de concerncontroller staan hier ook vermeld. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan artikel 125quinquies van de Ambtenarenwet.

Inzage

De nevenfuncties en ambtshalve werkzaamheden worden ter inzage gelegd op het gemeentehuis, gepubliceerd op deze site en toegezonden aan de gemeenteraad.
De nevenfuncties staan op deze website vermeld op de individuele pagina's van de burgemeester en wethouders.

Inkomsten

Eventuele inkomsten uit nevenfuncties worden voor de collegeleden ten dele verrekend met de bezoldiging. Inkomsten uit ambtshalve nevenwerkzaamheden worden in de gemeentekas gestort.

Nevenfuncties directie / concercontroller

Directielid - P. Naeije

  • Ouderling-voorzitter Protestantse wijkgemeente (PKN) "Huis bij de Bron" te Stadspolders Dordrecht tevens lid Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Dordrecht-Dubbeldam (kerkbestuur) - onbezoldigd
  • Toezichthoudend bestuurslid bij "Scholen van Oranje" te Dordrecht - onbezoldigd

Concerncontroller - M.K. van der Dussen 

  • Geen nevenfuncties