Openbare Besluitenlijsten Collegevergaderingen

U vindt hier de nieuwste Openbare Besluitenlijsten Collegevergaderingen.
Voorgaande besluitenlijsten kunt u terugvinden op het archiefweb (zie homepage voor de link).

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 19-3-2024

1

 

 

Opening en vaststellen agenda

 

2

 

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 12 maart 2024

Besluit:

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 12 maart 2024 vast te stellen.

Conform

3

 

 

Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan Papendrecht 2024

Besluit:

 1. Het uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024 vast te stellen (onder voorbehoud van volledige financiering door de gemeenteraad).
 2. Noodzakelijke verkeersbesluiten separaat te nemen.
 3. De volgende ontwerpen vast te stellen:
  a. Verkeersmaatregelen op Noordhoek, Westeind en (deel)
      Anthony Fokkerweg;
  b. Herinrichting looproute Anthony Fokkerweg tussen Westeind en
      Aviolandapad;
  c. Realisatie looproute aan de binnenzijde van de dijk tussen
      Waterbushalte Noordhoek richting bedrijventerrein Noordhoek.
 4. De raad voor te stellen om de financiële consequenties te verwerken conform onderstaande opsomming:
  a. Een investeringsbudget van €275.000 beschikbaar te stellen
      voor verkeersmaatregelen op Noordoek, Westeind en (deel)
      Anthony Fokkerweg;
  b. Een investeringsbudget van €75.000 beschikbaar te stellen
      voor de herinrichting van de looproute Anthony Fokkerweg
      tussen Westeind en Aviolandapad;
  c. Een investeringsbudget van €50.000 beschikbaar te stellen voor
     de verlenging van de looproute aan de binnenzijde van de dijk
     tussen Waterbushalte Noordhoek richting bedrijventerrein
     Noordhoek.
 5. De raad voor te stellen hiervoor een onttrekking te doen uit de algemene reserve van € 452.000 en deze te storten in de bestemmingsreserve kapitaallasten ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten van gemiddeld €18.000.
 6. De raad voor te stellen kennis te nemen van de resterende maatregelen (d, e, f) binnen het uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024, welke na financieel akkoord van de raad via de perspectiefnota 2024, ter uitvoering worden gebracht:
  d. Verkeersmaatregelen in de omgeving van de Havenstraat en
      Eilandstraat (buurt: Het Eiland);
  e. Matena mee te nemen in de herinrichting van Oosteind als
      onderdeel van het dijklint;
  f. Verkeerskundige afwaardering en herinrichting van Oostkil en
      Zuidkil (van 50 km/u naar 30 km/u) door dit te combineren
      met de aanleg van het warmtenet.

Conform

4

 

 

Aankoop pand Douwes Dekkerlaan 1B en investeringsbudget ontwikkeling gebied Douwes Dekkerlaan

Besluit:

 1. Het pand Douwes Dekkerlaan 1B aan te kopen voor een koopsom van € 550.000 (excl. overdrachtskosten) en een bijbehorende schadevergoeding van € 70.000 (excl. BTW).
 2. Het pand tot aan de feitelijke overdrachtsdatum "om niet" in gebruik te geven aan de huidige eigenaren.
 3. De raad voor te stellen een budget beschikbaar te stellen van € 650.000 voor de aankoop van het pand Douwes Dekkerlaan 1B, de overdrachtskosten en een schadevergoeding voor verhuiskosten.
 4. De raad voor te stellen een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen ten behoeve van de ontwikkeling van het gebied Douwes Dekkerlaan tot woningbouwlocatie.
 5. Geheimhouding op te leggen op de twee taxatierapporten (bijlage 1 en 2), de eenzijdige koopovereenkomst (bijlage 3), het overzicht taxatiewaarden (bijlage 5) en het overzicht taxatiewaarden (bijlage 5) vanwege de bedrijfseconomische informatie en/of persoonsgegevens die hierin staan.
 6. De periode voor de geheimhouding voor het taxatierapport dat in opdracht van de gemeente is opgesteld (bijlage 1), de eenzijdige ondertekende koopovereenkomst (bijlage 3) en het overzicht taxatiewaarden (bijlage 5) te bepalen tot 1 mei 2027.
 7. De privaatrechtelijke afspraken over de oneindige geheimhouding van het taxatierapport (bijlage 2) dat in opdracht van de verkopers is opgesteld, te respecteren.

Conform

5

 

Intentieovereenkomst Drechtdokters VGZ en gemeenten

Besluit:

 1. Een inspanningsverplichting aan te gaan om te komen tot voldoende huisartsenzorg in de gemeente, en een bredere samenwerking tussen huisartsen, zorgverzekeraar en gemeente.
 2. Daartoe de intentieovereenkomst tussen gemeenten, Drechtdokters en zorgverzekeraar VGZ te sluiten.
 3. Kennis te nemen van de door de burgemeester aan wethouder Kosten verleende volmacht om de overeenkomst te ondertekenen namens de gemeente Papendrecht.

Conform

6

 

 

RTV Papendrecht - van lokale omroep naar streekomroep

Voorgesteld Besluit:

 1. Akkoord te gaan met een aanvullende financiële bijdrage 2024 van € 10.000,- aan de lokale omroep RTV Papendrecht voor het verder professionaliseren van de lokale omroep ter bevordering van de streekomroep van de Drechtsteden, Ridderkerk en Molenlanden.

Niet-Conform

Aangepast besluit:

 1. Akkoord te gaan, onder de voorwaarde dat de overige gemeenten positief besluiten, met een aanvullende financiële bijdrage 2024 van € 10.000,- aan de lokale omroep RTV Papendrecht voor het verder professionaliseren van de lokale omroep ter bevordering van de streekomroep van de Drechtsteden, Ridderkerk en Molenlanden.

 

7

 

 

Plan van aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Besluit:

 1. Het plan van aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over Plan van aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vast te stellen.
 3. De raadsinformatiebrief over Plan van aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

8

 

 

Jaarverantwoording LEA_VVE 2023

Besluit:

 1. De Ingevulde vragenlijst LEA-VVE Papendrecht 2023 met jaarverantwoording LEA/VVE 2023 vast te stellen.
 2. De ingevulde vragenlijst ter verantwoording naar de Inspectie van het Onderwijs te sturen.
 3. De brief 'Uitkomst risicoanalyse onderwijsachterstandenbeleid (LEA/vve) 2022' ter kennisgeving aan te nemen.

Conform

 

9

 

 

Instellen gemeentelijk stembureau voor de verkiezing van het Europees Parlement

Besluit:

 1. Een gemeentelijk stembureau in te stellen voor de verkiezing van het Europees Parlement op 6 juni 2024.
 2. De voorzitter Rochelle de Groot- van der Wolk en de plaatsvervangend voorzitter Jessica Niewenhuis-van der Spiegel van het gemeentelijk stembureau te benoemen.
 3. Leila Tak, Naget Amara- Bouraatour, Bao Long Liang, Jan Bruning, Saliha Jouhri, Gerard de Bruijn, Eric Monster en Jozé Vos te benoemen als leden van het gemeentelijk stembureau.

Conform

 

 

 

10

 

 

Sluiting

 

Afbeelding met schets, handschrift, tekening, Kinderkunst

Automatisch gegenereerde beschrijving Vastgesteld op 26 maart 2024

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

Afbeelding met handschrift, schets, kalligrafie, typografie

Automatisch gegenereerde beschrijving de secretaris,                         de burgemeester,

 

 

J.M. Ansems                           M.J.M. van Driel

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 12-3-2024

 

1

 

 

Opening en vaststellen agenda

 

2

 

 

Openbare besluitenlijst collegevergadering 5 maart 2024

Besluit:

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 5 maart 2024 vast te stellen.

Conform

 

 

 

3

 

 

Eren sportkampioenen en -vrijwilligers

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief over de beantwoording van de motie Sportprestaties in het zonnetje zetten vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over de beantwoording op de motie Sportprestaties in het zonnetje zetten te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

4

 

 

Herinrichting Grondmolen e.o. Fase 1 Torenmolen, Vijzellaan en Wieklaan

Besluit:

 1. Voornemen tot gunnen te verlenen aan de winnende inschrijver voor het uitvoeren van het werk " Herinrichting Grondmolen e.o. Fase 1 Torenmolen, Vijzellaan en Wieklaan".

Conform

5

 

 

Vaststelling bestemmingsplan Poldermolen 8

Besluit:

 1. Het bestemmingsplan voor te leggen aan de raad ter vaststelling, in overeenstemming met het door het college vastgestelde ontwerpbestemmingsplan Poldermolen 8 op 26 september 2023.
 2. Het besluit 'Hogere waarde - Wet geluidhinder – Poldermolen 8' ongewijzigd vast te stellen.

Conform

6

 

 

Bestemmingsplan Bosch 89 vaststellen

Besluit:

 1. in te stemmen met het gewijzigde bestemmingsplan, zoals beschreven in de 'Staat van wijzigingen';
 2. het besluit 'Hogere waarde - Wet geluidhinder – Bosch 89' vast te stellen;
 3. de raad voor te stellen het gewijzigde bestemmingsplan vast te stellen;
 4. de raad voor te stellen de digitale versie van het bestemmingsplan 'Papendrecht, Bosch 89', zoals opgenomen in het GML bestand (NL.IMRO.0590.BPBosch89-3001), vast te stellen;
 5. de raad voor te stellen het 'Beeldkwaliteitsplan Bosch 89', zoals opgenomen in bijlage 3, vast te stellen;
 6. de raad voor te stellen geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen;
 7. de raad voor te stellen de verbeelding van het bestemmingsplan 'Papendrecht, Bosch 89' tevens analoog vast te stellen;
 8. de raad voor te stellen om vast te stellen dat voor de digitale ondergrond van het bestemmingsplan gebruik is gemaakt van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) van 28 maart 2023.

Conform

7

 

 

Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten 2022 - 2023

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief over het jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten 2022-2023 vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over het jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten 2022-2023 aan de gemeenteraad te verzenden.
 3. Kennis te nemen van het jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten 2022-2023.

Conform

8

 

 

Aanpak en proces pilot burgerbegroting

Besluit:

 1. De voorgestelde aanpak van het proces burgerbegroting vast te stellen.
 2. De aanpak van het proces burgerbegroting inclusief de drie uitgewerkte varianten aan de gemeenteraad voor te leggen voor de beeldvorming.

Conform  

9

 

 

Realisatie inlooplocatie jongeren Kraaihoek

Besluit:

 1. Het onderzoek realisatie inlooplocatie jongeren Kraaihoek vast te stellen.
 2. Tijdelijke bouw (portakabins) op de Lange Tiendweg als oplossing vast te stellen en tot realisatie over te gaan.
 3. De raad voor te stellen om een krediet van € 367.500 beschikbaar te stellen voor de tijdelijke bouw van een jongerenvoorziening voor vijf jaren en de kosten te dekken uit de algemene reserve.
 4. De raad voor te stellen kennis te nemen van het onderzoek realisatie inlooplocatie jongeren Kraaihoek.
 5. De beoordelingsmatrix ten aanzien van de locatiekeuze vast te stellen.
 6. Geheimhouding voor 2,5 jaar op te leggen m.b.t. de bijlage waarin gevraagde huurprijzen voor verschillende locaties zijn opgenomen.
 7. Na 2,5 jaar, of zoveel eerder als daar aanleiding toe is, het functioneren van de inlooplocatie te evalueren.

Conform

10

 

 

Afronding Energietoeslag 2023

Besluit:

 1. Het laatste deel van de Energietoeslag 2023 vast te stellen op €500,-.
 2. De raadsinformatiebrief over de afronding van de Energietoeslag 2023 vast te stellen.
 3. De raadsinformatiebrief over de afronding van de Energietoeslag 2023 te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

11

 

 

Benoeming Lid Raad van Toezicht Stichting Onderwijs Groep Zuid-Hollandse Waarden

Besluit:

 1. Kennis te nemen van het besluit van de Benoemingsadvies Commissie van Stichting Onderwijs Groep Zuid-Hollandse Waarden om mevrouw Den Hollander voor te dragen als lid van de Raad van Toezicht voor de Stichting Onderwijs Groep Zuid-Hollandse Waarden.
 2. De raad te verzoeken om het door de benoemingsadviescommissie voorgedragen lid van de Raad van Toezicht, mevrouw Den Hollander, te benoemen.

Conform

12

 

 

Bezwaarschrift Lokale Aanpak Isolatie

Besluit:

 1. Een bezwaarschrift in te dienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland tegen beschikking LAI23-03619893 in het kader van de regeling Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie.

Conform

13

 

 

Jaarprogramma 2024 OZHZ

Besluit:

 1. Het jaarprogramma 2024 gemeente Papendrecht opgesteld door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over het Jaarprogramma 2024 van OZHZ vast te stellen.
 3. De raadsinformatiebrief over het Jaarprogramma 2024 van OZHZ toe te zenden aan de raad.

Conform

14

 

 

Korte evaluatie en voortgang project Energiecrisis en Armoede

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief project Energiecrisis en Armoede vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief project Energiecrisis en Armoede te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

15

 

 

Modernisering nieuwe Werktijdenregeling

Besluit:

 1. De nieuwe Werktijdenregeling Drechtsteden vast te stellen.

Conform

16

 

 

Vaststellen uitvoeringsprogramma VTH beleid 2024

Besluit:

 1. Het uitvoeringsprogramma VTH beleid voor 2024 vast te stellen.

Conform

17

 

 

Vaststelling Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (5e Wijziging)

Besluit:

 1. De Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (vijfde wijziging) vast te stellen onder voorbehoud van toestemming van de raad.

Conform

18

 

 

Verlenging ontheffing ingezetenschap wethouder Van der Borg

Besluit:

 1. De raad voor voor te stellen wethouder J.D. van der Borg op grond van artikel 36a, lid 2, Gemeentewet met ingang van 9 juni 2024 voor de duur van één jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap (verlenging).

Conform

19

 

 

Zienswijze Meerjarenbeleidsplan Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ 2024-2028

Besluit:

 1. De raad voor te stellen een zienswijze volgens bijgaand concept op het Meerjarenbeleidsplan 2024-2028 van de dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ in te dienen.

Conform

20

 

 

Zienswijze Uitvoeringsscenario Leerplicht Voortijdig Schoolverlaten 2024 - 2025

Besluit:

 1. De gemeenteraad voor te stellen om een zienswijze, volgens bijgaand concept, in te dienen op het voorgenomen besluit van het AB DG&J over het Voorstel Uitvoerings- scenario’s Leerplicht Voortijdig Schoolverlaten ZHZ (LVS), waarin tevens is betrokken de omvang van de capaciteit van LVS in 2024.

conform

21

 

 

Sluiting

 

 

 

Afbeelding met schets, handschrift, tekening, Kinderkunst

Automatisch gegenereerde beschrijving Vastgesteld op 19 maart 2024

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

Afbeelding met handschrift, schets, kalligrafie, typografie

Automatisch gegenereerde beschrijving de secretaris,                         de burgemeester,

 

 

J.M. Ansems                           M.J.M. van Driel