Wet open overheid

Toegang tot bestuurlijke informatie is geregeld in de Wet open overheid. Een ieder die informatie wil inzien, kan daartoe een Woo-verzoek indienen bij de gemeente.

Wet open overheid

De Wet open overheid (hierna: Woo) stelt dat overheidsinformatie zo openbaar mogelijk moet zijn. De overheid wil op deze manier inzicht en openheid geven over haar beleid en besluitvorming. Als u informatie of documenten wilt opvragen die (nog) niet door de gemeente Papendrecht openbaar zijn gemaakt, kunt u een Woo-verzoek indienen.

Over de wet
Het recht op toegang tot overheidsinformatie geldt voor iedereen. De Woo is de regelgeving die dit aspect behandelt. Deze wet biedt helderheid over de handelingen en besluitvorming van de overheid. Als u bepaalde informatie wenst over ons beleid en/of besluiten in de gemeente Papendrecht, dan kunt u een Woo-verzoek indienen. Houdt u er rekening mee dat een Woo-verzoek niet bedoeld is om persoonlijke vragen (betreffende uw eigen situatie) te beantwoorden. U kunt de wet nalezen op de website van Overheid.nl.

Een informatieverzoek of een Woo-verzoek?
Het verschil tussen een informatieverzoek en een Woo-verzoek is het doel van het verzoek. U dient een Woo verzoek in als uw doel is dat de gevraagde informatie voor iedereen openbaar wordt.

Bij een informatieverzoek gaat het om het opvragen van:
•    Gegevens of documenten voor eigen gebruik.
•    Gegevens of documenten nodig voor een bezwaar of klacht.

Heeft u een vraag of wilt u informatie voor eigen gebruik? Dien dan een verzoek in met het onderwerp 'Informatieverzoek'.

Woo-verzoek indienen
Een Woo-verzoek moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
•    U verzoekt om publieke informatie die is opgenomen in één of meer documenten. Dit kan ook gaan over de voorbereiding op- of de uitvoering van het beleid.
•    U hoeft niet aan te geven waarom u de informatie wilt. Wel moet duidelijk zijn waarover u informatie wenst te ontvangen en over welke periode het gaat.
•    U vermeldt uw naam, telefoonnummer en (e-mail)adres. Daarmee kunnen we u de informatie toesturen of extra informatie vragen over uw verzoek. 
•    De informatie die u opvraagt, berust bij de gemeente. Dit zijn bijvoorbeeld documenten, foto's of video's.
•    Het verzoek gaat over informatie die wij nog niet eerder openbaar hebben gemaakt.
•    Het verzoek doet u elektronisch of per brief.

Digitaal kunt u uw verzoek indienen via deze pagina. Als u de voorkeur geeft aan het indienen van uw verzoek via de post, kunt u uw verzoek sturen naar:
Gemeente Papendrecht
Team Financiën, Juridische Zaken en Informatiebeleid
t.a.v. de Woo-coördinator
Postbus 11
3350 AA Papendrecht

Uitzonderingen
Er zijn in de Woo uitzonderingsgronden en beperkingen opgenomen. Op grond van deze uitzonderingsgronden en beperkingen mogen wij niet alle verzochte informatie openbaar maken. Hierbij kunt u denken aan vertrouwelijke of privacygevoelige informatie of aan bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk aan de gemeente zijn verstrekt. In dat geval wordt de betreffende informatie óf onleesbaar gemaakt in het document, óf wordt u geen inzage verleend in dat specifieke document. Als hier sprake van is, maken wij dit duidelijk in het besluit op uw verzoek.

Behandeling van uw verzoek
Nadat wij uw Woo-verzoek hebben ontvangen, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging, per e-mail of per post. Wij nemen binnen 4 weken een besluit op uw verzoek. De beslistermijn kunnen wij met 2 weken verlengen als wij meer tijd nodig hebben voor de beoordeling van de verzochte informatie. Indien dit het geval is, ontvangt u tijdig een bericht met de reden voor de verlenging. In dit soort gevallen maken we met u afspraken over de afhandeling van uw verzoek.

Doorzendplicht
Het kan voorkomen dat de gevraagde informatie niet in ons bezit is. In sommige gevallen kunnen wij uw Woo-verzoek doorsturen. Dat doen we als we weten dat een andere organisatie deze informatie wel in haar bezit heeft en de organisatie onder de Wet open overheid valt. Dit heet de doorzendplicht. Als wij uw verzoek doorsturen, stellen wij u hiervan op de hoogte.

Kosten
Wilt u bij uw verzoek aangeven of u de informatie digitaal of op papier wil ontvangen? Bij digitale informatieverstrekking is dit gratis. Indien u ervoor kiest om de informatie op papier te ontvangen, brengen wij kosten in rekening op grond van het Besluit maximumtarieven open overheid. Zie tabel hieronder. U betaalt niets als het totaalbedrag lager is dan € 4,00.

Tarieven informatie Woo-verzoek
    
Meer informatie
Wilt u meer weten over de Wet open overheid? Bekijk het dossier Wet open overheid op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-open-overheid-woo