Wat ligt momenteel ter inzage?

Voorontwerp-bestemmingsplannen
Ontwerpbestemmingsplannen
Vastgestelde bestemmingsplannen

Voorontwerp-bestemmingsplannen

Een voorontwerp van een bestemmingsplan is een (eerste) concept. Dit concept wordt voorgelegd aan de overlegpartners. Soms wordt het voorontwerp ook ter inspraak aangeboden. Dit is niet voorgeschreven door de Wro en maakt geen deel uit van de "officiële" procedure.

Ontwerpbestemmingsplannen

Het ontwerp bestemmingsplan is het uitgewerkte plan zoals de gemeente dat graag zo ziet. In deze fase is de gemeente verplicht het plan ter visie te leggen. Een ieder, direct belanghebbenden maar ook niet direct belanghebbenden, worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

Veerpromenade 13

Besluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Papendrecht maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende omgevingsvergunning te weigeren.

Voor de activiteit bouwen en strijdig gebruik: 
-    het plaatsen (geplaatst houden) van een terrasoverkapping bestaande uit een aluminium frame met daartussen een uitschuifbaar crèmekleurig doek, met een diepte van 4,74 meter, een lengte van 10,1 meter en een hoogte van 3,02 meter (totale oppervlakte 48 m2) aan de voorgevel van het pand op het adres Veerpromenade 13 (zaaknummer Z2023-00000152).

Inzage 
Vanaf donderdag 21 december 2023 tot en met woensdag 31 januari 2024 ligt de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken voor iedereen ter inzage. De stukken kunnen tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien op de leestafel in het gemeentehuis of op afspraak (telefoonnummer 14078). 

Zienswijzen 
Tijdens de termijn van terinzagelegging bestaat voor eenieder de mogelijkheid mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen. Deze kan worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met een medewerker van de gemeente (14078). Bij voorkeur uiterlijk één week voor afloop van de termijn van terinzagelegging. Het is niet mogelijk uw zienswijze telefonisch kenbaar te maken.

Dijklint, Papendrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht maakt bekend dat zij in haar vergadering van 5 december 2023 heeft besloten om op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het ontwerpbestemmingsplan 'Dijklint, Papendrecht' (NL.IMRO.0590.BPDijklint-2001) en bijbehorende nota van inspraak ter inzage te leggen. Beide stukken liggen vanaf donderdag 21 december 2023 tot en met woensdag 31 januari 2024 voor iedereen ter inzage. 
Voorliggend ontwerpbestemmingsplan voorziet in een actuele en uniforme regeling voor het hele dijklint. De regeling is gebaseerd op de 'Nota uitgangspunten voor het Dijklint' uit 2016 en de tien karakteristieken uit de Dijkvisie zijn waar mogelijk vertaald in de bestemmingsplanregels. Het bestemmingsplan is conserverend van aard. Dit betekent dat de situatie is vastgelegd, zoals deze nu bestaat dan wel mogelijk is op basis van verleende omgevingsvergunningen. 
Nota van inspraak 
Het bestemmingsplan heeft eerder van 13 februari tot en met 25 maart 2020 als voorontwerp ter inzage gelegen. Iedereen heeft destijds de mogelijkheid gehad om te reageren. 25 inwoners en organisaties hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Alle reacties zijn samengevat en beoordeeld en er is per onderdeel aangegeven of deze heeft geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. Het gaat om wijzigingen in zowel de verbeelding, de toelichting als de regels van het bestemmingsplan. Iedereen die gereageerd heeft is ook individueel op de hoogte gesteld van de terinzagelegging van het ontwerp- bestemmingsplan. 
Overige besluiten 
In haar vergadering heeft het college verder besloten om op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke or- dening (Wro) geen exploitatieplan vast te stellen. De gemeenteraad is op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening verplicht om voor een bestemmingsplan dat voorziet in de bouw van één of meer woningen, een exploitatieplan vast te stellen. In dit geval is het ontwerpbestemmingsplan consoliderend van aard en voorziet het plan niet in de bouw van één of meerdere woningen. De raad is hier dus niet verplicht een exploitatieplan vast te stellen. Verder heeft het college besloten om geen milieueffectrapportage op te stellen, omdat het conserveren van de huidige situatie niet te beschouwen is als een stedelijk ontwikkelingsproject zoals bedoeld in categorie D11.2 van het Besluit milieueffectrapportage. 
Waar zijn de stukken te vinden? 
Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende bijlagen kunnen tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien op de leestafel in het gemeentehuis of op afspraak (telefoonnummer 14078). Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt daar klikken op 'Plannen zoeken' en vervolgens linksboven onder 'Plannaam of -nummer' de naam of code uit de eerste alinea invoeren. Als u het plan heeft aangeklikt, kunt u rechts op het scherm de bijbehorende documenten openen. 
Reageren op de stukken 
Tijdens de inzagetermijn heeft iedereen de mogelijkheid schriftelijk op de stukken te reageren door een zienswijze in te dienen. Deze zienswijze kan zowel voor het ontwerpbestemmingsplan als voor het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen worden ingediend. U kunt uw zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor dient u tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de inzagetermijn, een afspraak te maken met de medewerker ruimtelijke ordening van het team Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving (14078). Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken. 

Ontwerpbestemmingsplan 'Bosch 89, Papendrecht' 

Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan 
Het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht maakt bekend dat zij in haar vergadering van 12 december 2023 heeft besloten om op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het ontwerpbestemmingsplan 'Bosch 89, Papendrecht' (NL.IMRO.0590.BPBosch 89-2001) ter inzage te leggen. Daarnaast heeft zij besloten het 'Beeldkwaliteitsplan Bosch 89' ter inzage te leggen. De gemeente heeft het voornemen om de bouw van een vrijstaande woning mogelijk te maken op het vrij liggend perceel tussen Bosch 85 en 91. 
Besluit hogere waarde 
Het college heeft besloten in te stemmen met het ontwerpbesluit 'Hogere waarde - Wet geluidhinder - Bosch 89'. Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) moet de geluidbelasting vanwege het wegverkeer ter plaatse van de nieuw te bouwen woning getoetst worden aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting (voorkeursgrenswaarde). Deze bedraagt voor wegverkeerslawaai 48 dB. De geluidsbelasting op de voorziene woning is maximaal 49 dB, inclusief de reductie ex. artikel 110g Wgh. 
Overige besluiten 
In haar vergadering heeft het college verder besloten om op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening (Wro) geen exploitatieplan vast te stellen. De gemeenteraad is op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening verplicht om voor een bestemmingsplan dat voorziet in de bouw van één of meer woningen, een exploitatieplan vast te stellen. Conform artikel 6.2.1 lid a van het Besluit ruimtelijke ordening moet een exploitatieplan worden opgesteld als er sprake is van de realisatie van één of meer woningen, tenzij het kostenverhaal anders is verzekerd. In dit geval is de gemeente zelf opdrachtgever. Als het bestemmingsplan onherroepelijk is biedt de gemeente het perceel te koop aan. Het kostenverhaal wordt met de opbrengsten van de verkoop voldaan. 
Verder heeft het college besloten om geen milieueffectrapportage op te stellen. De realisatie van een vrijstaande woning in Papendrecht is, gelet op de omstandigheden in dit geval, niet te beschouwen als een stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in categorie D11.2 van het Besluit milieueffectrapportage. Daarom hoeft er geen (vormvrije) m.e.r.-beoordeling te worden uitgevoerd en is het niet nodig een milieu effectrapportage op te stellen. 
Tenslotte heeft het college besloten het perceel niet te koop aan te bieden voordat een centrumvisie voor Papendrecht is vastgesteld én is aangetoond dat voorliggend bestemmingsplan hiermee niet in strijd is. Bij het opstellen van de gewenste centrumvisie wil het college alle opties openhouden. Als nu wordt meegewerkt aan plannen met een substantiële impact op de structuur van het centrum, wordt de ruimte om een ontwikkelrichting te bepalen steeds verder beperkt. Omdat het hier gaat om het toevoegen van een woning is sprake van een ontwikkeling met een substantiële impact op de structuur van het centrum. Als blijkt dat deze woning niet binnen de centrumvisie past, wordt deze bestemming verwijderd bij de eerstvolgende integrale wijziging van het omgevingsplan. Tot die tijd kan geen gebruik worden gemaakt van de planologische bouwmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, omdat het perceel in eigendom van de gemeente is. Overigens is de kans groot dat een vrijstaande woning wel binnen de centrumvisie zal passen. 
Inzage 
Vanaf donderdag 21 december 2023 tot en met woensdag 31 januari 2024 ligt het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken voor iedereen ter inzage. De stukken kunnen tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien op de leestafel in het gemeentehuis of op afspraak (telefoonnummer 14078). Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt daar klikken op 'Plannen zoeken' en vervolgens linksboven onder 'Plannaam of -nummer' de naam of code uit de eerste alinea invoeren. Als u het plan heeft aangeklikt, kunt u rechts op het scherm de bijbehorende documenten openen. 
Zienswijzen 
Tijdens de termijn van terinzagelegging bestaat voor een ieder de mogelijkheid schriftelijk op de stukken te reageren door zienswijze in te dienen. Deze zienswijze kan voor zowel het ontwerpbestemmingsplan, als het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen worden ingediend. Daarnaast kunt u een ziens- wijze indienen tegen het hogere waarde besluit op grond van de Wet Geluidhinder. U kunt uw zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor dient u tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak te maken met de medewerker ruimtelijke ordening van het team Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving (14078). Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken. 

Vastgestelde bestemmingsplannen

Na vaststelling door de gemeenteraad wordt gesproken van een vastgesteld bestemmingsplan. Het vastgesteld plan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij er een verzoek om voorlopige voorziening (een schorsingsverzoek) is ingediend bij de Raad van State.