Uitgifte transponders Kokardebloem

De Kokardebloem is een woonstraat die niet toegankelijk is voor het autoverkeer. Hier zijn pollers aangebracht om dit gebied wèl bereikbaar te houden voor laden en lossen, hulpdiensten en onderhoudsvoertuigen.

Een bewoner kan om uiteenlopende redenen (verhuizing, onderhoud door aannemer aan eigen woning en dergelijke) met de auto of verhuiswagen in de Kokardebloem moeten zijn. Hiervoor kan een transponder worden opgehaald bij de gemeente.

Voor het gebruik van de transponders gelden de volgende voorwaarden:

  • Uitgifte vindt plaats door de gemeente Papendrecht gedurende de openingstijden van de receptie van het gemeentehuis, team Dienstverlening & Facilitaire Zaken 
  • Uitgegeven transponders zijn op naam, eigen nummercode en (eventueel) op kenteken uitgegeven en zijn strikt persoonlijk en mogen niet door andere personen dan de transponderhouder worden gebruikt. Bij wijziging moet dit doorgegeven worden aan de gemeente
  • Voor ontvangst van een transponder moet een akkoordverklaring in tweevoud worden ondertekend en aangegeven worden welke periode u verwacht de transponder nodig te hebben. De transponder is eigendom van de gemeente, u krijgt deze in bruikleen en bent verplicht de transponder terug te brengen, ook daar tekent u voor
  • De transponder wordt bij uitgifte verstrekt tegen betaling van een borg van € 75,00. De borg wordt terugbetaald bij inlevering van de transponder. We vragen deze borg, omdat we merken dat transponders regelmatig niet worden teruggebracht
  • Bij verlies of beschadiging van de transponder is het geldende bedrag voor vervanging verschuldigd. De prijs bedraagt per transponder € 75,00
  • Ongebruikte transponders moeten zo spoedig mogelijk worden ingeleverd bij de gemeente Papendrecht, team Dienstverlening en Facilitaire Zaken (receptie).