Nadeelcompensatie

Als u schade heeft door besluiten of handelingen van de gemeente, kunt u daarvoor een schadevergoeding aanvragen. Bijvoorbeeld als we in uw buurt een vergunning hebben verleend voor de bouw van een appartementencomplex en uw woning daardoor in waarde daalt. Of als uw bedrijf door werkzaamheden aan de weg tijdelijk niet bereikbaar was en u daardoor minder inkomsten had.

Bel 14 078

Voorwaarden

 • U kunt bewijzen dat u schade heeft geleden.
 • De schade kan bestaan uit:
  • Waardevermindering van onroerende zaken.
  • Verminderde inkomsten.
  • Het moeten maken van extra kosten.
 • De schade komt rechtstreeks door:
  • Een rechtmatig besluit van de gemeente. Dat is een besluit dat de gemeente mocht nemen. Bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor de bouw van een woning.
  • Een handeling van de gemeente. Bijvoorbeeld een tijdelijke wegafsluiting.
 • U lijdt (veel) meer schade dan anderen.
 • U heeft gedaan wat u kon om de schade te voorkomen.
 • U heeft nog niet op een andere manier schadevergoeding gekregen voor dezelfde situatie.
 • Voor planologische besluiten kunt u alleen nadeelcompensatie krijgen voor besluiten die genoemd zijn in artikel 15.1 van de Omgevingswet.

Hoe het werkt

 • Bel de gemeente via 14 078. We bespreken dan wat u moet aanleveren.
 • We beslissen binnen acht weken. We mogen deze beslistermijn eenmaal met acht weken verlengen.
 • We kunnen advies vragen bij een onafhankelijke adviescommissie. Dan beslissen we binnen zes maanden op de aanvraag. We mogen deze beslistermijn eenmaal met zes maanden verlengen.
 • Vraagt u een schadevergoeding voor een besluit van voor 2024 dat viel onder de Wet ruimtelijke ordening? Dan kunt u tot 5 jaar na het onherroepelijk worden van het besluit een schadevergoeding volgens de planschaderegeling aanvragen. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente via 14 078.

Kosten

U betaalt € 500,- voor het in behandeling nemen van de aanvraag. Als u de nadeelcompensatie krijgt, betalen we u dit bedrag terug.

Meer informatie

Als u schade heeft door onrechtmatig handelen van de gemeente, kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.