Hoe werken de nieuwe afvalinzameling en het recycletarief?

De inzameling van huishoudelijk afval in Papendrecht is in 2023 veranderd. Dat was nodig om de hoeveelheid afval dat niet hergebruikt kan worden, te verminderen. Per 1 januari 2024 veranderde ook het betaalsysteem voor (rest)afval. Op deze pagina leest u er meer over en vindt u antwoord op uw vragen.

De inzameling van huishoudelijk afval in Papendrecht is in 2023 veranderd. Dat was nodig om de hoeveelheid afval dat niet hergebruikt kan worden, te verminderen. Per 1 januari 2024 verandert ook het betaalsysteem voor (rest)afval (recycletarief). Op deze pagina leest u er meer over en vindt u antwoord op uw vragen. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via afval@papendrecht.nl of bel 14 078.

Luiers en incontinentieafval nu gerecycled

In Papendrecht worden luiers apart ingezameld om daarna gerecycled te worden. Bij de verwerking wordt onder hoge druk en hoge temperatuur het plastic in de luiers gescheiden van het organische afval. Van het plastic wordt granulaat gemaakt dat terugkomt in de kunststof van onder meer kinderzitjes en speelgoed. Het organisch materiaal wordt omgezet in biogas ten behoeve van de opwekking van warmte en energie. Zo draagt het recyclen van luiers en incontinentieafval bij aan een duurzamere maatschappij. Het apart inzamelen en recyclen van luiers in Papendrecht is voorlopig een pilot voor twee jaar. Na één jaar komt er een tussenevaluatie. Lees het volledige nieuwsbericht.
De locaties van de luiercontainers vindt u in het artikel hieronder.

Luiercontainers

Verspreid over Papendrecht zijn zeven luiercontainers geplaatst en klaar voor gebruik. Een overzicht van de locaties vindt u in onderstaande afbeelding. Inwoners met een speciale luier-afvalpas kunnen hier hun luierafval in kwijt. Het weggooien van babyluiers en incontinentieluiers in een luiercontainer kost u als bewoner niets.
Onder luierafval vallen babyluiers, billendoekjes en incontinentieluiers. Géén medisch afval zoals stoma-afval, daarvoor geldt een andere regeling. Andere doekjes horen in het restafval.

Per huishouden is maximaal 1 aanvraag mogelijk.

Locaties luiercontainers:

Straatnaam ter hoogte van huisnr.  Containernummer Wijk
Veerweg 80 WP-L1 Kraaihoek
Gerard Dousingel 98 WP-L2 Westpolder
Patrijsstraat 1 KH-L1 Kraaihoek
Markt van Matena kruising Arend van Gendtlaan OP-L1 Oostpolder
Espenhof 22 WD-L1 Wilgendonk
Poldermolen 1 MV-L1 Molenvliet
Groen van Prinstererstraat kruising P.S. Gerbrandystraat 68 MP-L1 Middenpolder


 Voorwaarden toegang tot luiercontainers

•    U bent inwoner van Papendrecht en u zorgt voor kinderen tot en met 2 jaar (dus TOT 3 jaar) die luiers gebruiken én die zijn ingeschreven op hetzelfde woonadres.
•    U bent inwoner van Papendrecht, gebruikt structureel incontinentiemateriaal en woont niet in een zorginstelling. 
•    Om in aanmerking te komen voor de regeling incontinentieluiers is bewijs nodig. Denk hierbij aan bewijs van de zorgverzekeraar of een gewaarmerkte pakbon van de leverancier van de incontinentiematerialen.

Aanvragen luier-afvalpas

Denkt u dat u voor de speciale luierpas in aanmerking komt? Stuur dan een mail naar bijzonderafval@papendrecht.nl Liever niet via internet? Kom dan langs bij de receptie van het gemeentehuis en vul daar meteen het aanvraagformulier in. Wilt u eerst meer informatie? Dan kunt u ook bellen via ons telefoonnummer 14078. Telefonisch een aanvraag doen is helaas niet mogelijk. Uiteraard gaan wij - zoals voorgeschreven - zeer zorgvuldig om met de gegevens die u aan ons verstrekt.

U krijgt van ons bericht of u wel of niet in aanmerking komt voor een luierpas. Zo ja, dan stuurt HVC de pas op. Alléén met die pas kunt u de luiercontainer openen. In overleg met u wijzen wij een luiercontainer toe.

Speciale witte zakken voor luierafval

U moet het luierafval in een doorzichtige of melkwitte plastic zak doen en dan in de container gooien. De witte zakken kunt u op vertoon van uw luierafvalpas afhalen bij de receptie in het gemeentehuis.
Verkeerd gebruik luiercontainer
Bij afkeuring van de inhoud van een luiercontainer door vervuiling, verkeerd afval of verkeerd gebruik, nemen we contact op met bewoners die op de betreffende containers zijn aangesloten.

Heeft u andere vragen over luierafval, dan kunt u contact opnemen via bijzonderafval@papendrecht.nl. Voor alle andere vragen over de nieuwe afvalinzameling kunt u hier kijken of uw antwoord er bij staat. 

Medisch afval

Wel of geen medisch afval
Door een chronische ziekte of medische aandoening kunt u te maken krijgen met medisch afval, bijvoorbeeld dialyse- en stomamateriaal. Dit mag bij het restafval. Maar heeft u hierdoor onevenredig hoge kosten, dan kunt u een beroep doen op de regeling tegemoetkoming medisch afval. Let op: restanten en/of ongebruikte medicijnen en injectienaalden zijn gevaarlijk afval. Deze levert u in bij de apotheek of bij het afvalbrengstation aan de Willem Dreeslaan in Papendrecht. Mondkapjes en handschoenen horen bij het restafval. 

Voorwaarden voor de tegemoetkoming

 • U bent ingeschreven in de gemeente Papendrecht.
 • U hebt langere tijd hogere restafvalkosten door een medische aandoening of chronische ziekte.
 • U hebt langere tijd onvermijdbaar medisch afval in de vorm van stomamateriaal of nierdialysemateriaal.
 • U woont zelfstandig, dus niet in een woon-zorgcomplex. Om in aanmerking te komen voor de regeling medisch afval is bewijs nodig. Denk hierbij aan bewijs van de zorgverzekeraar of een gewaarmerkte pakbon van de leverancier.
 • Per huishouden is maximaal 1 aanvraag mogelijk.

Denkt u dat u voor de bijzondere regeling medisch afval in aanmerking komt? Stuur dan een mail naar bijzonderafval@papendrecht.nl. Uw aanvraag behandelen wij in een digitale, beveiligde omgeving.

Wanneer u de bijdrage heeft aangevraagd, hoeft u niet ieder jaar opnieuw een aanvraag in te dienen. De bijdrage wordt jaarlijks automatisch verwerkt tot maximaal 3 jaar, daarna moet u een nieuwe aanvraag indienen. Wanneer uw situatie verandert, geef dit dan direct aan ons door.

Regeling niet bedoeld voor luiers
Voor incontinentieluiers en babyluiers geldt een andere regeling. Zie hierboven onder het kopje Luierafval.

Bij gebruik van een ondergrondse container worden alle restafval zakken boven de 26 zakken van 60 liter kwijtgescholden van de afvalstoffenheffing. Voor bewoners met een rolcontainer geldt dat alles boven het bedrag van 26 keer 60 liter zakken kwijtgescholden wordt.

Voor verdere vragen over medisch afval kunt u contact opnemen via bijzonderafval@papendrecht.nl. Voor alle andere vragen over de nieuwe afvalinzameling kunt u hier kijken of uw antwoord er bij staat.

1 januari 2024 is de afvalstoffenheffing gewijzigd: het recycletarief is ingegaan

Vanaf 1 januari 2024 bestaat de jaarlijkse aanslag Afvalstoffenheffing uit een vast deel en een variabel deel. Uit het vaste deel worden onder meer de kosten betaald voor gescheiden inzameling van afvalsoorten die opnieuw gebruikt kunnen worden. Het vaste deel gaat in 2024 omlaag.

Op het variabele deel (ook wel genoemd het recycletarief) heeft u zelf invloed: u betaalt per keer dat u met uw pasje de ondergrondse container opent. Woont u in een dijkwoning dan betaalt u per keer dat u de grijze container aan de straat zet. Nóg een reden om zo weinig mogelijk restafval over te houden dus.

In Papendrecht krijgen de ondergrondse containers voor restafval 2 kleppen: 1 voor zakken van 30 liter en 1 voor zakken van 60 liter. Voor het openen van de 30-liter klep betaalt u minder dan voor de 60-liter klep.


Tarieven

De gemeenteraad heeft op 7 december 2023 de tarieven als volgt vastgesteld:

1.    De tarieven van het vaste deel dalen in 2024 met ruim 12% ten opzichte van 2023. Het vaste deel hangt samen met het aantal bewoners in een huishouden. We hebben in Papendrecht 3 categorieën:

 • 1-persoons huishoudens (tarief daalt van € 309 naar € 290 in 2024)
 • 2-persoons huishoudens (tarief daalt van € 360 naar € 312)
 • huishoudens met 3 of meer personen. (tarief daalt van € 432 naar € 360)

2.    Op het variabele deel (het recycletarief) heeft u zelf invloed: dit wordt bepaald door het aantal keren dat u met uw HVC-afvalpasje de trommel van de ondergrondse container voor restafval opent. Daarvoor komen 3 tarieven:

 • € 1,50 voor het openen van de trommel voor zakken van maximaal 60 liter
 • € 0,75 voor het openen van de trommel voor zakken van maximaal 30 liter
 • € 6,-- voor het aanbieden van een mini-container van 240 liter (alleen voor dijkwoningen).
Onderscheid tussen laagbouw, hoogbouw en dijkwoningen

Bij hoogbouw (flats en beneden-/bovenwoningen) en dijkwoningen gaat de afvalinzameling anders dan bij laagbouwwoningen. 

Laagbouw
De nieuwe manier van afval inzamelen betekent voor laagbouwwoningen dat papier, PBD (plastic, blik en drinkpakken) en GFTE (groente, fruit en tuinafval en etensresten) aan huis wordt opgehaald. papier wordt 1 x per 4 weken opgehaald, PBD en GFTE 1 x per 2 weken.

Glas en textiel kunt u kwijt bij de diverse milieuparkjes bij b.v. winkelcentra in Papendrecht. Het weinige restafval dat u dan overhoudt brengt u weg naar een ondergrondse container in de buurt van uw woning. Sinds 1 januari 2024 is dit niet meer gratis, maar betalen bewoners daar via de afvalstoffenheffing voor.

In deze animatiefilm leggen we uit hoe de afvalinzameling bij laagbouw in z'n werk gaat.

Hoogbouw
Bij hoogbouw (flats en beneden-/bovenwoningen) staan of komen verzamelcontainers bij de ingang van het gebouw voor papier,  GFTE en PBD (plastic, blik en drankpakken). In sommige gebouwen staan de containers inpandig.

Voor het overige geldt hetzelfde als voor laagbouw: glas en textiel naar milieuparkjes; restafval wegbrengen naar ondergrondse container in de buurt. Wat voor veel bewoners in hoogbouw nieuw is, is apart inzamelen van GFTE. Om apart houden van GFTE makkelijker te maken, hebben bewoners die onder hoogbouw vallen van de gemeente een afvalbakje aangeboden gekregen om GFTE in de keuken te verzamelen. Zij hebben een brief ontvangen met een code, waarmee het afvalbakje via HVC kunnen bestellen.

In deze animatiefilm leggen we uit hoe de afvalinzameling bij hoogbouw straks in z'n werk gaat.

Dijkwoningen
Bewoners van dijkwoningen houden hun grijze container voor restafval. HVC komt deze 1 x per 4 weken legen. Inzameling van de andere afvalstromen is gelijk aan de laagbouw (zie boven).

In deze folder leest u de samenvatting van de nieuwe manier van afval inzamelen.

Locaties ondergrondse containers

De gemeente heeft bekeken welke locaties in haar ogen het meest geschikt zijn voor ondergrondse containers. We hebben bijvoorbeeld gekeken naar beschikbare ruimte (voor de vuilniswagen), de aanwezigheid van wortels en takken van bomen (container moet de hoogte in kunnen om te legen) en kabels en leidingen onder de grond. Over die locaties hebben alle bewoners meerdere brieven ontvangen met een uitnodiging voor 2 inloopbijeenkomsten per wijk. Bewoners hadden de mogelijkheid bezwaar in te dienen tegen een aangewezen locatie.

Locaties ondergrondse containers januari 2024

Voordelen van ondergrondse containers

Afval scheiden staat centraal. Zo houdt u nog maar weinig afval over om naar de ondergrondse container in de buurt van uw huis te brengen. De vuilniszak op straat en de grijze container met grijs deksel zullen daardoor geleidelijk uit het straatbeeld verdwijnen. Wat zijn nog andere voordelen?

 • U kunt uw afval 7 dagen per week kwijt in een ondergrondse container op het moment dat u het beste uitkomt
 • u kiest zelf of u uw restafval in een grote vuilniszak opspaart of liever wat vaker loopt met een kleiner, lichter zakje
 • geen kapotte of open vuilniszakken meer op straat
 • meer dan 100 bovengrondse betonnen containers verdwijnen uit het straatbeeld
 • vuilniswagens hoeven niet meer in elke straat te rijden: slimmer en efficiënter
 • betere arbeidsomstandigheden voor medewerkers van de inzameldienst (HVC) omdat dit fysiek minder zwaar is.
Veel gestelde vragen en antwoorden

Misschien staat het antwoord op uw vraag hier al tussen?

Andere vragen? Mail naar afval@papendrecht.nl

Ontheffing afvalstoffenheffing

Heeft u vrijstelling voor het betalen van afvalstoffenheffing? Dan krijgt u vanaf 1 januari 2024 óók vrijstelling voor 26x een afvalzak voor restafval van 60 liter (of 52x een zak van 30 liter).

Zoekt u iets anders over afval?

Kijk dan op deze pagina voor informatie over andere afvalsoorten (chemisch afval, grof afval) en de openingstijden van het afvalbrengstation aan de Willem Dreeslaan.

 

Ondergrondse container Molenvliet