Spreekrecht

Inwoners, organisaties en andere belanghebbenden hebben spreekrecht.

Tijdens commissievergaderingen kunnen zij het woord voeren over een agendapunt. Hiervoor is 5 minuten per persoon beschikbaar. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, kan dit tot 10 minuten voor aanvang van de commissievergadering melden bij de commissiegriffier.

De griffie is bereikbaar via telefoon 0787706214 of e-mail griffie@papendrecht.nl.