Overzicht nevenfuncties college

De Gemeentewet verplicht burgemeester en wethouders hun nevenfuncties openbaar te maken.

Openbaarheid

Artikel 41b en 67 van de Gemeentewet en de gedragscodes verplichten de burgemeester en de wethouders hun nevenfuncties en de inkomsten uit nevenfuncties openbaar te maken. Deeltijdwethouders zijn uitgezonderd van de plicht inkomsten openbaar te maken (in het overzicht aangegeven met ‘niet van toepassing (n.v.t.)'.

Inzage

De nevenfuncties en ambtshalve werkzaamheden worden ter inzage gelegd op het gemeentehuis, gepubliceerd op deze site en toegezonden aan de gemeenteraad.

De nevenfuncties staan op deze website vermeld op de individuele pagina's van de burgemeester en wethouders.

Inkomsten

Eventuele inkomsten uit nevenfuncties worden voor de collegeleden ten dele verrekend met de bezoldiging. Inkomsten uit ambtshalve nevenwerkzaamheden worden in de gemeentekas gestort.