2023

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 7-3-2023

1

 

Opening en vaststellen agenda

2.

 

Openbare besluitenlijst college 21 februari 2023

Besluit:

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 21 februari 2023 vast te stellen.

Conform

3.

 

Voorstel - Raamovereenkomst onderhoud bomen 2023-2025

Besluit:

 1. De uitvoeringsopdracht voor 2023 te verstrekken aan de laagste inschrijver van de aanbesteding van de Raamovereenkomst onderhoud bomen 2023-2025.
 2. De teamleider BOR te mandateren bij verlenging van deze raamovereenkomst.

Conform

4.

 

Voorstel - Beantwoording art. 40 vragen GL-fractie Papenhoeve

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de art. 40 vragen gesteld door de fractie GL over Kinderboerderij Papenhoeve vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de art. 40 vragen gesteld door de fractie GL over Kinderboerderij Papenhoeve te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

5.

Voorstel - HVC (quasi-)inbesteden inkoop elektriciteit en gas

Besluit:

 1. Voor de inkoop van elektra vanaf het jaar 2024 met HVC een overeenkomst aan te gaan op basis van quasi-inbesteden.
 2. Voor de inkoop van gas voor het jaar 2024 de overeenkomst met Vattenfall te verlengen.
 3. Voor de inkoop van gas vanaf het jaar 2025 een overeenkomst aan te gaan met HVC op basis van quasi-inbesteden.

Aangehouden

6.

 

Voorstel - RIB evaluatie jaarwisseling 2022-2023

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief over de evaluatie van de jaarwisseling vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over de evaluatie van de jaarwisseling te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform na verwerking van de aanvulling

7.

 

Voorstel - Uitvoeringsagenda Sociaal Domein 2023

Besluit:

 1. De Uitvoeringsagenda Sociaal Domein 2023 vast te stellen.
 2. Het 2de Voortgangsbericht Sociaal Domein 2022 vast te stellen.
 3. Kennis te nemen van het behoeften- en bekendheidsonderzoek onder senioren en de factsheet over het preventief huisbezoek, en deze als bijlagen te voegen bij het voortgangsbericht.
 4. De raadsinformatiebrief Uitvoeringsagenda Sociaal Domein 2023 vast te stellen.
 5. De raadsinformatiebrief Uitvoeringsagenda Sociaal Domein 2023 ter kennisname te versturen aan de gemeenteraad.
 6. De raadsinformatiebrief Uitvoeringsagenda Sociaal Domein 2023 ter kennisname aan te bieden aan de Wmo-adviesraad.

Conform

8.

 

Voorstel - Voorstel vaststellen tijdelijke subsidieregeling impuls ontmoeting

Besluit:

 1. De Tijdelijke subsidieregeling ontmoeting bij buurthuisfuncties vast te stellen voor de periode 15 maart 2023 - 1 november 2023.
 2. De kosten te dekken uit de niet bestede coronamiddelen maatschappelijke ondersteuning - tijdelijke subsidieregeling buurthuisfunctie 2022.
 3. Het subsidieplafond vast te stellen op € 30.000.
 4. De uitvoering van de tijdelijke subsidieregeling te mandateren aan de teamleider MO.

Conform

9.

 

Voorstel - Woonwagen- en standplaatsenbeleid

Besluit:

 1. De bestuursopdracht woonwagen- en standplaatsenbeleid vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over het woonwagen- en standplaatsenbeleid vast te stellen.
 3. De raadsinformatiebrief over het woonwagen- en standplaatsenbeleid te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform na verwerking van de aanvulling

10.

 

Reactie op het voornemen en voorstel voor Participatie voor het project Hoogspanningsverbinding 380 kV Geertruidenberg – Krimpen aan den IJssel of Crayestein

Besluit:

 1. De brief met de reactie op het Voornemen en Voorstel voor Participatie voor het project Hoogspanningsverbinding 380 kV Geertruidenberg – Krimpen aan den IJssel of Crayestein, vast te stellen en te verzenden.

Conform

Vastgesteld op 14 maart 2023

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

de secretaris,                          de burgemeester,

                                            

J.M. Ansems                           M.J.M. van Driel

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-2-2023

1

 

Opening en vaststellen agenda

 

2.

 

Openbare besluitenlijst college 14 februari 2023

Besluit:

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 14 februari 2023 vast te stellen.

Conform

3.

 

Voorstel - Beantwoording art. 40 vragen OP Verplaatsen manege i.v.m. woningbouw (29-1-23)

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de art. 40 vragen d.d. 29 januari 2023 gesteld door de fractie van OP over verplaatsen van de manege Papendrechtse Ruiter Club (PRC) in verband met woningbouw vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de art. 40 vragen d.d. 29 januari 2023 gesteld door de fractie van OP over verplaatsen van de manege Papendrechtse Ruiter Club (PRC) in verband met woningbouw te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

4.

 

Voorstel - Nota Misbruik en Oneigenlijk Gebruik 2023

Besluit:

 1. De nota Misbruik & Oneigenlijk Gebruik 2023 vast te stellen.

Conform

 

5.

 

Voorstel - Schone Lucht Akkoord - Decentraal uitvoeringsplan en maatwerkplan 2023

Besluit:

 1. Het decentraal uitvoeringsplan en maatwerkplan 2023 voor het Schone Lucht Akkoord vast te stellen. 
 2. Het decentraal uitvoeringsplan en maatwerkplan 2023 voor het Schone Lucht Akkoord in te dienen bij het Rijk.

Conform

6.

 

Voorstel - Normenkader 2022

Besluit:

 1. Het normenkader 2022 vast te stellen.

Conform

 

Vastgesteld op 7 maart 2023

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

de secretaris,                          de burgemeester,

                                              

J.M. Ansems                          M.J.M. van Driel

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 14-2-2023

1

 

Opening en vaststellen agenda

 

2.

 

Openbare besluitenlijst college 7 februari 2023

Besluit:

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 7 februari 2023 vast te stellen.

Conform

3.

 

Voorstel - Aanvullen kader Energiecrisis en armoede

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief met het raamwerk voor het nemen van maatregelen in het kader van het project energiecrisis en armoede, vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief met het raamwerk voor het nemen van maatregelen in het kader van het project energiecrisis en armoede, toe te sturen aan de gemeenteraad.

Conform na verwerking van de opmerkingen van het college.

4.

 

Voorstel - Herstelplan Reparatie Beheersverordening Papendrecht 2021

Besluit:

 1. De raad voor te stellen de staat van wijziging van het bestemmingsplan "Herstelplan Reparatie Beheersverordening Papendrecht 2021" vast te stellen;
 2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Herstelplan Reparatie Beheersverordening Papendrecht 2021" gewijzigd vast te stellen.

Conform

 

 

5.

 

Voorstel - Wijziging verordening starterslening

Besluit:

 1. De raad voor te stellen om de eerste wijziging van de Verordening Starterslening gemeente Papendrecht vast te stellen.

Conform

6.

Voorstel - CPB-onderzoek houdbaarheid Wmo en Jeugdwet

Besluit:

 1. De pilotovereenkomst "Dataset ten behoeve van onderzoek CPB ‘Raming Wmo en jeugdzorguitgaven' aan te gaan.

Conform

 

Vastgesteld op 21 februari 2023

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

de secretaris,                          de burgemeester,

                                         

J.M. Ansems                          M.J.M. van Driel

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 7-2-2023

1

 

Opening en vaststellen agenda

 

2.

 

Openbare besluitenlijst college 31 januari 2023

Besluit:

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 31 januari 2023 vast te stellen.

Conform

3.

 

Voorstel - AVG Rapportage Drechtsteden van Functionaris Gegevensbescherming april - dec 2021

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de jaarrapportage AVG Drechtsteden van de Functionaris Gegevensbescherming.

Conform

4.

 

Voorstel - Artikel 40 vragen OP hekken bij PJ Oudstraat

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de art. 40 vragen gesteld door Onafhankelijk Papendrecht over Bescherming tegen vuurwerkoverlast/ hekken PJ Oudstraat vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de art. 40 vragen gesteld door Onafhankelijk Papendrecht over Bescherming tegen vuurwerkoverlast/ hekken PJ Oudstraat te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

5.

 

Voorstel - Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS) -beschikking

Besluit:

 1. Subsidie te verlenen ter grootte van € 150.000,00 aan het bestuur van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht voor aanpassing van het schoolgebouw aan de Zuidkil 57;
 2. Subsidie te verlenen ter grootte van € 441.371,70 aan het bestuur van Stichting Openbaar Voorgezet Onderwijs Willem de Zwijger College Papendrecht voor aanpassing van het schoolgebouw aan de Van der Palmstraat 2;
 3. De vermelde subsidies te verstrekken op grond van de Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS 2021);
 4. De begrote baten en lasten ter grootte van € 591.371,70 in de Perspectiefnota te verwerken en de begrotingswijziging door de Raad te laten vaststellen.

Conform

6.

 

Voorstel - Artikel 40 vragen PvdA - locatiekeuze Transformatorhuis Het Havenhoofd

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de art. 40 vragen gesteld door de PvdA-fractie over de locatiekeuze transformatorhuis Het Havenhoofd vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief met de beantwoording van de art. 40 vragen gesteld door de PvdA-fractie over de locatiekeuze transformatorhuis Het Havenhoofd te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

7.

 

Voorstel - Subsidieaanvraag voor inzet energiehulp door Stichting voor de Werkplaats

Besluit:

 1. In te stemmen met het projectplan 'Subsidieaanvraag energiehulp Papendrecht'. 
 2. Stichting voor de Werkplaats voor de uitvoering van het projectplan € 149.250,- subsidie toe te kennen vanuit de Specifieke Uitkering (SPUK) Energiearmoede.

Conform

Vastgesteld op 14 februari 2023

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

de secretaris,                          de burgemeester,                                          

J.M. Ansems                          M.J.M. van Driel

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 31-1-2023

 

 

1

 

Opening en vaststellen agenda

2.

 

Openbare besluitenlijst college 24 januari 2023

Besluit:

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 24 januari 2023 vast te stellen.

Conform

3.

 

Voorstel - Collegevoorstel Zorg- en Veiligheidshuis

Besluit:

 1. In te stemmen met een voortzetting van de positionering van het Zorg- en Veiligheidshuis als onafhankelijke werkorganisatie onder beheer van de gemeente Dordrecht.
 2. Akkoord te gaan met de verhoging van de inwonerbijdrage van € 0,64 naar € 1,33, vanaf 2024, die te zijner tijd wordt vastgelegd via de Perspectiefnota
 3. In te stemmen met de actualisatie van het samenwerkingsconvenant en het aangaan van de bijdrage-overeenkomst.

Conform

4.

 

Voorstel - Aanpassing legesverordening 2023

Besluit:

 1. Het tarief van de volgende artikelen in de hoofstukken 2 en 3 van de actuele legesverordening aan te passen naar het nieuwe tarief:

Voor de reisdocumenten:

 • de artikelen 1.2.1.1, 1.2.2.1 en 1.2.3.1 van € 75,80 naar € 77,87 aan te passen
 • de artikelen 1.2.1.2, 1.2.2.2, 1.2.3.2 en 1.2.4 van € 57,30 naar € 58,89 aan te passen
 • het artikel 1.2.5.1 van € 68,50 naar € 70,38 aan te passen
 • het artikel 1.2.5.2 van € 36,95 naar € 37,99 aan te passen
 • het artikel 1.2.6 van € 32,90 naar € 33,38 aan te passen
 • het artikel 1.2.7 van € 51,60 naar € 53,01 aan te passen

Voor de rijbewijzen:

 • het artikel 1.3.1 van € 41,60 naar € 44,65 aan te passen
 • het artikel 1.3.3 van € 24,50 naar € 30,00 aan te passen

Conform

5.

 

Voorstel - Communicatie uitslag draagvlakmeting BIZ

Besluit:

 1. De RIB over de uitkomst van de draagvlakmeting vast te stellen. 
 2. Het persbericht over de uitslag van de draagvlakmeting vast te stellen. 
 3. De juiste versies van het persbericht en de RIB op 9 februari te publiceren en te verzenden.

Conform

6.

 

Voorstel - Gedoogbeschikking slaapschip vluchtelingen Industrieweg 11 (de loswal) te Papendrecht

Besluit:

 1. Een tijdelijke crisisnoodopvang voor vluchtelingen op een riviercruiseschip aan de loswal aan de Industrieweg 11 te Papendrecht onder de voorwaarden genoemd in de gedoogbeschikking te gedogen, in strijd met het ter plaatse geldend planologisch regime.
 2. Diverse (tijdelijke) bouwwerken op de kade voor inzameling van afval en de opslag van schoon en vuil water dan wel een gelijkwaardige oplossing voor deze faciliteiten te gedogen.

Conform

7.

 

Afdoening toezegging en beantwoording technische vragen over IVP

Besluit:

 1. De beantwoording van de toezeggingen gedaan in de commissie ABZ van 6 januari 2023 over het IVP vast te stellen.
 2. De beantwoording van de technische vragen gesteld door de fractie D66 over het IVP vast te stellen.
 3. De beantwoording van de toezeggingen en de beantwoording van de technische vragen over het IVP te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

8.

 

Voorstel - Aftreden twee leden Culturele Adviesraad

Besluit:

 1. Mevrouw M. Lanser-van de Velde te ontheffen van haar verplichtingen voor de Culturele Adviesraad met ingang van 1 januari 2023.
 2. Mevrouw S. Ploos van Amstel-Benard te ontheffen van haar verplichtingen voor de Culturele Adviesraad met ingang van 1 januari 2023.

Conform

 

Vastgesteld op 7 februari 2023

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

de secretaris,                          de waarnemend burgemeester,                                             

J.M. Ansems MSc                    mr. drs. A.M.M. Jetten

     

 

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 24-1-2023

1

 

Opening en vaststellen agenda

2.

 

Openbare besluitenlijst college 17 januari 2023

Besluit:

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 17 januari 2023 vast te stellen.

Conform

3.

 

Openbare besluitenlijst college 19 januari 2023

Besluit:

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 19 januari 2023 vast te stellen.

Conform

4.

 

Voorstel - Verkoop Oosteind 24

Besluit:

 1. Kennis te nemen van het intrekken van het bod op Oosteind 24 door de hoogste bieder. 
 2. In te stemmen met de verkoop van Oosteind 24 voor het bedrag van € 288.000,-

Conform

5.

 

Voorstel - Beantwoording van vragen over (graaf)werkzaamheden in het Havenhoofd

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de brief van een bezorgde inwoner aan uw college en aan de raad met vragen over graafwerkzaamheden op Het Havenhoofd.
 2. In te stemmen met de beantwoording van de vragen zoals opgenomen in bijgevoegde brief. 
 3. De brief te verzenden aan de bewoner van Het Havenhoofd.

Conform

6.

 

Voorstel - Monitoringsoverleg Groeiagenda

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief over het Monitoringsoverleg van de Groeiagenda vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over het Monitoringsoverleg van de Groeiagenda te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

7.

 

Voorstel - Aanwijzing toezichthouders Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team

Besluit:

 1. De medewerkers werkzaam bij het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT) aan te wijzen als toezichthouder voor de navolgende wetten en verordeningen:
  1. Alle wetten genoemd in de domeinlijst als bedoeld in artikel 1 van de Regeling Domeinlijsten van de betreffende Buitengewoon Opsporingsambtenaar;
  2. De volgende verordeningen/wetten met de bijbehorende regels:
   • Algemene plaatselijk verordening gemeente Papendrecht;
   • Afvalstoffenverordening gemeente Papendrecht;
   • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo),
   • Wet basisregistratie personen;
   • Alcoholwet;
   • Wet op de kansspelen;
   • Huisvestingswet 2014 c.q. Huisvestingsverordening gemeente Papendrecht;
   • Winkeltijdenwet c.q. Verordening winkeltijden gemeente Papendrecht;
   • Havenbeheersverordening gemeente Papendrecht of HbvD.
 2. Ter uitvoering van het voorgaande beslispunt, de procesregisseur van het ROBT een machtiging te verlenen om namens de gemeente de benodigde legitimatiebewijzen af te geven en te ondertekenen.

Conform

8.

 

Voorstel - Machtigen oninbaar verklaren belastingvordering

Besluit:

 1. Het besluit "Overdracht bevoegdheid oninbaar verklaren belastingvordering Gemeente Papendrecht" vast te stellen.

Conform

 

Vastgesteld op 31 januari 2023

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

de secretaris,                          de waarnemend burgemeester,

                                            

J.M. Ansems MSc                    mr. drs. A.M.M. Jetten

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 19-1-2023

1

 

Opening en vaststellen agenda

 

2.

 

Voorstel - Raadsinformatiebrief collegeprogramma 2022-2026

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief over het collegeprogramma 2022-2026 vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over het collegeprogramma 2022-2026 te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

3.

 

Voorstel - Eerste begrotingswijziging 2023

Besluit:

 1. De eerste begrotingswijziging 2023, onderdelen 1 t/m 41, vast te stellen en door te geleiden naar de gemeenteraad.

Conform
 

Vastgesteld op 24 januari 2023

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

de secretaris,                          de waarnemend burgemeester,                                             

J.M. Ansems MSc                     mr. drs. A.M.M. Jetten

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 17-1-2023

1.

 

Opening en vaststellen agenda

 

2.

 

Openbare besluitenlijst college 10 januari 2023

Besluit:

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 10 januari 2023 vast te stellen.

Conform

3.

 

Voorstel - Inspraakprocedurebesluit boven- en ondergrondse inzamelvoorzieningen afval in Papendrecht

Besluit:

 1. Inspraakprocedurebesluit ondergrondse inzamelvoorzieningen voor restafval in Papendrecht vast te stellen.
 2. Inspraakprocedurebesluit bovengrondse inzamelvoorzieningen in Papendrecht vast te stellen.

Conform

4.

 

Voorstel - Lange termijnfinanciering Stedin

Besluit:

 1. Goedkeuring te verlenen aan Stedin het afsprakenkader met de Staat te ondertekenen.
 2. De bijgevoegde raadsinformatiebrief over de stand van zaken lange termijnfinanciering Stedin vast te stellen.
 3. De raadsinformatiebrief over de stand van zaken lange termijnfinanciering Stedin te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

5.

 

Voorstel - Aanwijzings - en benoemingsbesluiten informatiebeheer

Besluit:

 1. Aan te wijzen als gemeentearchivaris de Gemeentearchivaris van Dordrecht
 2. Een Strategisch Informatieoverleg in te stellen

Conform

6.

 

Voorstel - Uitbrengen zienswijze op voorstel wijziging ingroeiperiode kostenverdeelsleutel GR Sociaal

Besluit:

 1. De raad voor te stellen om aan het Algemeen Bestuur van de GR Sociaal geen zienswijze uit te brengen op de ingroeiperiode van de kostenverdeelsleutel.

Conform

7.

Voorstel - Veerpromenade 23

Besluit:

 1. De raadsinformatiebrief over de ontwikkeling aan de Veerpromenade 23 vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over de ontwikkeling aan de Veerpromenade 23 te verzenden aan de gemeenteraad.

Conform

Vastgesteld op 24 januari 2023

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

de secretaris,                          de waarnemend burgemeester,                                            

J.M. Ansems MSc                     mr. drs. A.M.M. Jetten

 

 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 10-1-2023

1

 

Opening en vaststellen agenda

 

2.

 

Openbare besluitenlijst college 20 december 2022

Besluit:

 1. De openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 20 december 2022 vast te stellen.

Conform

3.

 

Voorstel - Wijziging Bijdrageverordening 2023 GR Sociaal

Besluit:

 1. kennis te nemen van de conceptbijdrageverordening 2023 Gemeenschappelijke Regeling Sociaal (GR Sociaal). 
 2. geen zienswijze uit te brengen op gewijzigde Bijdrageverordening en bijgevoegde conceptbrief aan het Dagelijks Bestuur van de GR Sociaal vast stellen.
 3. aan de raad voor te stellen om geen zienswijze uit te brengen op gewijzigde Bijdrageverordening 2023 GR Sociaal.

Conform

4.

 

Voorstel - Start tijdelijk sport- en cultuurfonds 2023

Besluit:

 1. Te starten met een tijdelijk sport- en cultuurfonds 2023

Conform

5.

 

Voorstel - Vaststelling algemene voorwaarden en tarieven 2023 - havens

Besluit:

 1. Binnenhavengeld tarieven 2023 vast te stellen.
 2. Algemene voorwaarden inclusief haventarieven 2023 vast te stellen.

Conform

6.

 

Voorstel - Verlenging duur convenant Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team

Besluit:

 1. In te stemmen met verlenging van het convenant Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team 2023-2025.

Conform

Vastgesteld op 17 januari 2023

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

de secretaris,                          de waarnemend burgemeester,                                     

J.M. Ansems MSc                     mr. drs. A.M.M. Jetten