Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling

Of het nu gaat om geluidsoverlast, stankoverlast of vervelend geparkeerde auto's: buren ruziën wat af. Zou er geen Buurtbemiddeling zijn, dan zouden dit soort conflicten allemaal terecht komen bij de politie. Gelukkig bestaat dit in Papendrecht sinds 1 januari 2008 wel. Het idee is simpel: Papendrechters die een conflict hebben met hun buren, kunnen een beroep doen op Buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling Papendrecht

Binnen Buurtbemiddeling Papendrecht zijn 10 bemiddelaars actief die zich vrijwillig inzetten voor het woongenot en de leefbaarheid van de inwoners van Papendrecht. Zij bemiddelen in conflicten tussen twee of meerdere personen uit een straat of buurt. En het liefst zo vroeg mogelijk, dus voordat er sprake is van een escalatie. Buurtbemiddeling vindt plaats in gevallen waar er van een strafbaar feit nog geen sprake is. De problemen en conflicten die in aanmerking komen voor Buurtbemiddeling zijn doorgaans te licht voor een formeel optreden door politie of justitie.

De bemiddelaar

De bemiddelaar beantwoordt aan twee basiskenmerken: onafhankelijk en onpartijdig. Zij of hij is de neutrale conflictbemiddelaar en kiest derhalve geen partij. Vaak blijkt dat gezamenlijk een oplossing kan worden bereikt, waarmee alle betrokkenen tevreden zijn. Een groot voordeel is dat partijen de baas blijven over de oplossing van hun geschil en hun relatie niet onnodig wordt beschadigd. Bij Buurtbemiddeling worden in elke situatie twee vrijwillige buurtbemiddelaars ingezet. Deze zijn getraind in conflictbemiddeling, ze hebben een onpartijdige houding, respecteren mensen van verschillende leefwijzen/culturen en houden informatie geheim. De buurtbemiddelaars laten beide partijen hun verhaal vertellen, proberen de partijen met elkaar aan de praat te krijgen en hen zelf een oplossing te laten bedenken. Ze spelen dus niet voor rechter.

Met deze conflicten kunt u aankloppen bij buurtbemiddeling

Het zijn conflicten tussen mensen die aanspreekbaar en toerekeningsvatbaar zijn.

Buurtbemiddeling richt zich op conflicten tussen buurtbewoners die klachten ondervinden over bijvoorbeeld: geluidsoverlast, overhangende takken, vernieling, stank van huisdieren, harde muziek, parkeeroverlast, pesterijen, sloopauto’s in de straat, rommel in het plantsoen, verschillende leefwijze, etc. Het zijn conflicten waarbij nog geen sprake is van een strafbaar feit.

Deze conflicten kunnen niet via buurtbemiddeling

U kunt niet terecht met de volgende conflicten:

  • Conflicten waarbij sprake is van buitensporige agressie, alcohol en drugsproblematiek
  • Conflicten tussen familieleden, of tussen bewoners en instanties
Aanvraag

Om in aanmerking te komen voor buurtbemiddeling neemt u contact op met de coördinator Buurtbemiddeling en legt u kort uit wat er aan de hand is. U weet dan direct, of een conflict bemiddelbaar is, of dat u wordt doorverwezen naar een andere instantie. De contactpersoon buurtbemiddeling is Laura van der Heide.

Laura werkt op: maandag en donderdag

Telefoonnummer 078 615 4741

E-mail laura.vanderheide@sterkpapendrecht.nl

Afhandeling

Buurtbemiddeling verloopt in 3 fases:

  • Intake: de coördinator bekijkt of u in aanmerking komt voor Buurtbemiddeling of dat u doorverwezen wordt naar een andere instantie.
  • Bemiddeling: er worden meestal twee buurtbemiddelaars ingezet. Zij zijn getraind in conflictbemiddeling, onafhankelijk en onpartijdig en respecteren mensen van verschillende leeffbuurt-wijzen/culturen. Bovendien houden zij de informatie geheim. De buurtbemiddelaars laten de buren hun verhaal vertellen en proberen hen met elkaar aan de praat te krijgen. Zij streven ernaar dat de partijen zelf met een oplossing komen. Ze oordelen niet en spelen niet voor rechter.
  • Nazorg: na verloop van tijd neemt één van de bemiddelaars contact op met beide partijen om te vragen of gemaakte afspraken nagekomen worden. Afhankelijk daarvan wordt het contact afgesloten of wordt er opnieuw een afspraak gemaakt.
Wie er bemiddelen

Buurtbemiddeling gebeurt door mensen als u en ik. Het zijn vrijwilligers.

De bemiddelaars zetten zich actief en vrijwillig in voor het woongenot en de leefbaarheid van de inwoners van Papendrecht, zij zijn mensen zoals u, jij en ik. Welke vrijwilligers worden ingezet bij een probleem, is afhankelijk van het soort conflict, in welke buurt het speelt en welke achtergronden de partijen hebben. We werken met een gevarieerd gezelschap aan vrijwilligers, afkomstig uit alle buurten van Papendrecht met uiteenlopende achtergronden en van verschillende leeftijden.

Het team bestaat momenteel uit 10 bemiddelaars. In het dagelijkse leven zijn zij huisvrouw of –man, mediator, student, docent, psycholoog, kortom van alles wat. Zij hebben in ieder geval met elkaar gemeen dat zij 1 of 2 avonden per maand beschikbaar willen stellen.