Tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet

Als eigenaar mag u uw leegstaande woning in bepaalde situaties onder voorwaarden tijdelijk verhuren. Bijvoorbeeld als uw woning te koop staat. Wanneer u uw woning wilt verhuren, dient u hiervoor toestemming te vragen van uw hypotheekverstrekker.

Bij tijdelijke verhuur van de woning, kan uw hypotheekverstrekker als voorwaarde stellen, dat u over een zogenaamde door de gemeente verleende “vergunning voor tijdelijke verhuur van een woning op grond van de Leegstandwet” moet beschikken. Wanneer een dergelijke vergunning ten grondslag ligt aan de tijdelijke verhuur van uw woning, kan de huurder namelijk geen aanspraak maken op huurbescherming. Bij verkoop van de woning kan de huurovereenkomst beëindigd worden. Bij beëindiging van de huurovereenkomst, dient u wel een opzeggingstermijn van drie maanden in acht te nemen.

De eigenaar van een woonruimte kan een vergunning voor tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet aanvragen. De eigenaar is degene die bevoegd is tot het in gebruik nemen van een woning of gebouw. Dit kan een particuliere of sociale verhuurder (woningcorporatie) zijn, maar ook een particuliere woningeigenaar of een projectontwikkelaar.

Hoe vraag ik een vergunning op grond van de Leegstandwet aan?

Om een vergunning voor tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet aan te vragen vult u het aanvraagformulier vergunning tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet (pdf, 85 kB) in.

Uw aanvraag stuurt u naar het op het aanvraagformulier vermelde adres.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Leegstandvergunning?

Om in aanmerking te komen voor een Leegstandvergunning gelden de volgende voorwaarden:

 • Het gebouw of de woning, waarvoor de vergunning wordt aangevraagd staat leeg.
 • Van de eigenaar kan niet in redelijkheid worden verwacht, dat hij het gebouw of de woning op een andere wijze dan door het aangaan van één of meer huurovereenkomsten dienstbaar maakt aan de volkshuisvesting.
 • De eigenaar toont aan dat de te verhuren woonruimte, gelet op de omstandigheden en mogelijkheden, in voldoende mate zal worden bewoond.
 • In het geval van sloop of vernieuwbouw toont de eigenaar aan, dat de vernieuwbouw van ingrijpende aard zal zijn en voorts dat de afbraak of de vernieuwbouw binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden.
 • De eigenaar, voor zover het geen rechtspersoon betreft, heeft slechts ten aanzien van één andere woonruimte een nog geldende vergunning voor tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet verkregen.

Alle regels met betrekking tot de aanvraag voor een vergunning tijdelijke verhuur vindt u in de Leegstandswet

Wat kost mijn vergunning op grond van de Leegstandswet?

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag worden leges in rekening gebracht. De meest recente legesverordening kunt u terug vinden onder Leegstandwet.

Hoelang duurt de aanvraag van een Leegstandvergunning?

De behandeling van uw aanvraag duurt maximaal acht weken, tenzij u door de gemeente geïnformeerd bent over het verlengen van deze termijn.

Hoe verloopt mijn aanvraag van een Leegstandvergunning?

Als uw aanvraag is ontvangen dan wordt deze door de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling getoetst aan de geldende wet- en regelgeving, zoals de Leegstandwet.

Wie kunnen gebruik maken van de Leegstandwet?

De eigenaar van een woonruimte kan een vergunning voor tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet aanvragen. De eigenaar is degene die bevoegd is tot het in gebruik nemen van een woning of gebouw. Dit kan een particuliere of sociale verhuurder (woningcorporatie) zijn, maar ook een particuliere woningeigenaar of een projectontwikkelaar.

Welke soorten woonruimte kunnen tijdelijk worden verhuurd?

De volgende soorten woonruimte kunnen tijdelijk worden verhuurd op grond van de Leegstandwet:

 1. Woonruimte in een voor de verkoop bestemde woning welke
   
  1. Nooit bewoond is geweest, of
  2. Gedurende een tijdvak van ten minste twaalf maanden voorafgaand aan het tijdstip waarop die woning laatstelijk geheel is komen leeg te staan of, indien die woning in haar geheel binnen een tijdvak van twaalf maanden voorafgaand aan dat tijdstip voor bewoning gereed is gekomen gedurende het overblijvende gedeelte van het laatstgenoemde tijdvak, onafgebroken geheel of grotendeels door de eigenaar als eigenaar bewoond is geweest, of
  3. Gedurende een tijdvak van tien jaren voorafgaand aan het tijdstip waarop de vergunning is aangevraagd, niet langer dan gedurende een al dan niet aaneengesloten tijdvak van drie jaren geheel of grotendeels als woonruimte verhuurd is geweest
    
 2. Woonruimte in een voor de verhuur bestemde woning welke ten tijde van het aanvragen van de vergunning bestemd is voor afbraak of voor vernieuwbouw.
   
 3. Woonruimte in een gebouw, dat blijkens zijn constructie dan wel inrichting bestemd is voor doeleinden van groepsgewijze huisvesting, van verzorging of verpleging, van logiesverschaffing, van administratie of van onderwijs of voor een samenstel van twee of meer van deze doeleinden.
Hoelang is mijn vergunning op grond van de Leegstandwet geldig?

Uw Leegstandvergunning is maximaal 5 jaar geldig.

Ik heb een Leegstandvergunning, En nu?

Als u een leegstandvergunning heeft, kunt u een tijdelijke huurovereenkomst van minimaal 6 maanden met uw huurder afsluiten. Als verhuurder heeft u een opzegtermijn van minstens 3 maanden. Voor de huurder geldt een opzegtermijn van maximaal 1 maand. De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen.

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing: