Planschade

Bij schade door maatregelen op het gebied van de ruimtelijke ordening kunt u in aanmerking komen voor tegemoetkoming van zogenaamde planschade. Uw woning kan in waarde gedaald zijn of u heeft verlies van inkomen.

Recht op tegemoetkoming met betrekking tot planschade

U heeft recht op tegemoetkoming m.b.t. planschade, wanneer uw woning in waarde gedaald is of u verlies van inkomen heeft. De oorzaak van deze schade moet gelegen zijn in:

 • bepalingen van een bestemmingsplan van de gemeente, of van een inpassingsplan van de provincie of het Rijk
 • bepalingen van een planwijziging, planuitwerking of een ontheffing; het (nog) niet verlenen van een bouw-, sloop- of aanlegvergunning op grond van de Woningwet
 • bepalingen van provinciale verordeningen
 • een koninklijk besluit dat de werking van de Wet ruimtelijke ordening niet van toepassing verklaart vanwege de landsverdediging
 • een projectbesluit van de gemeente, de provincie of het Rijk
 • besluiten van de gemeente, de provincie of het Rijk, die de werking van een beheersverordening niet van toepassing verklaren

Niet alle schade wordt vergoed. Er geldt een eigen risico van twee procent van uw inkomen (bij inkomensverlies) of van de woning (bij waardevermindering). U kunt binnen 5 jaar, gerekend vanaf het moment dat de oorzaak van de schade onherroepelijk is geworden, een aanvraag indienen om tegemoetkoming m.b.t. planschade.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een tegemoetkoming zijn:

 • De schade hoeft redelijkerwijs niet voor uw rekening te komen
 • U heeft niet op een andere manier een tegemoetkoming of compensatie ontvangen
Kosten

Aan het nemen van een besluit op uw verzoek zijn geen leges verbonden. Voordat een verzoek in behandeling wordt genomen dient eerst een drempelbedrag van € 500,00 betaald te worden. Dit bedrag wordt teruggestort als het planschadeverzoek geheel of gedeeltelijk wordt toegewezen.

Aanvraag

Voor het vragen van een tegemoetkoming m.b.t. planschade kunt u het aanvraagformulier "tegemoetkoming planschade" gebruiken of stuurt u een brief. In deze brief dienen de volgende gegevens te zijn opgenomen:

 • naam- en adresgegevens en handtekening
 • verwijzing naar het schadeverzoekend plan 
 • een motivering met daarin de aard van de schade
 • beschrijving waarom sprake is van schade
 • het bedrag dat u claimt met een onderbouwing

Het formulier of de brief met bovenstaande gegevens stuurt u naar:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Papendrecht
Postbus 11
3350 AA Papendrecht

Voor de behandeling van het verzoek staat 6-8 maanden.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over bestemmingsplannen en relevante artikelen op de website bestemmingsplan en het bedrijvenloket.