Grondwater, overlast en verhelpen van grondwateroverlast

Grondwater zien we meestal niet totdat we er zelf overlast van ondervinden in onze tuin of woning. Na elke regenbui wordt het grondwater aangevuld en naar een sloot afgevoerd of het zakt weg naar het diepere grondwater. Een flinke bui kan leiden tot het stijgen van de grondwaterstand. 

Gemeentelijk grondwaterbeleid

  • De gemeentelijke grondwaterzorgplicht beperkt zich tot de openbare ruimte.
  • De gemeente streeft in de openbare ruimte naar een grondwaterpeil dat gekoppeld is aan de functie van het gebied.
  • De gemeentelijke grondwaterzorgplicht is een inspanningsverplichting. De gemeente is dus niet verplicht om onder alle omstandigheden het grondwaterniveau in de openbare ruimte op het gewenste niveau te handhaven.
  • Op particulier terrein is de eigenaar zelf verantwoordelijk voor het grondwaterbeheer.
  • De gemeente is het eerste aanspreekpunt als particulieren problemen hebben met de grondwaterstand op hun eigen terrein (= loketfunctie). Dit betekent niet dat de gemeente op zoek gaat naar de oorzaak van de klachten. De gemeente kijkt wel mee naar oplossingen.
  • De gemeentelijke zorgplicht is beperkt tot het op de erfgrens inzamelen van grondwater in die gevallen waarin redelijkerwijs van de perceeleigenaar niet mag worden verwacht dat hij zelf voor de verwerking zorg draagt en alleen in die gevallen waarbij de gemeente dat op een doelmatige manier kan doen.

De maatregelen voor het beheersen van het grondwater in de openbare ruimte zijn een onderdeel van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). De kosten van deze maatregelen worden dus gedekt door de inkomsten uit de rioolheffing.

Meer weten over oorzaken grondwateroverlast en hoe dit op te lossen? Kijk op webpagina van Rjkswaterstaat voor meer informatie.