Aanpassing Burgemeester Keijzerweg nabij nummer 26

Op het terrein van Burgemeester Keijzerweg huisnummer 26 is de eenheid van politieteam Rotterdam van plan een nieuw politiebureau te bouwen voor het basisteam Drechtsteden Buiten. Dit terrein grenst aan het Park Noordhoekse Wiel.

impressie nieuw politiebureau Papendrecht


"Impressie van het gebouw vanaf Park Noordhoekse Wiel door bdg-architecten"

22-4-2020: Voorlopig ontwerp

Om het terrein goed toegankelijk en de Burgemeester Keijzerweg buiten de bebouwde kom verkeersveiliger te maken, gaat de gemeente de weg aanpassen. Op bijgevoegd voorlopig ontwerp (zie bijlage 02, tekening 12.308 hieronder) zijn de aanpassingen aangegeven.

Wat zijn de belangrijkste aanpassingen?

De belangrijkste aanpassingen zijn:
•    Het verbreden van de middenberm van 3 meter naar 6 meter.
Een personenauto kan hierdoor tussen de twee rijbanen staan en in twee fasen oversteken.
•    Het aanbrengen van een slinger in het fietspad in de middenberm.
Fietsers kunnen dan niet in één keer doorrijden en zullen daarmee de tweede oversteek veiliger kunnen oversteken.
•    Het verleggen van de oostelijke rijbaan en fietspad in de richting van Park Noordhoekse Wiel.
Dit is nodig om meer ruimte voor de verbreding van de middenberm te verkrijgen.
•    Het ophogen van het terrein voor het politiebureau.
Als gevolg hiervan wordt ook het weggetje naar het Park Noordhoekse Wiel opgehoogd.
•    Het instellen van een maximumsnelheid van 50 km/uur ter verlaging van de snelheid ter plaatse van: de uitweg van het politiebureau en de in- en uitritten van het bedrijventerrein Burgemeester Keijzerweg.
De Burgemeester Keijzerweg gaat bij de gemeentegrens met Alblasserdam nabij de Van Wenaeweg over in de Edisonweg. Tussen de bebouwde komgrenzen van beide gemeenten is de Burgemeester Keijzerweg en de Edisonweg een 80 km/uur-weg. De Burgemeester Keijzerweg kent op het wegvak buiten de bebouwde kom een aantal gevaarlijke actiepunten: uitweg politie, fietsersoversteek, in- en uitritten van het bedrijventerrein Burgemeester Keijzerweg.
De uitweg van de politie wordt een drukke uitweg, en ook de in- en de uitritten van het bedrijventerrein hebben drukke momenten. Om de snelheid te verlagen wordt geheel in de lijn van de landelijke wet- en regelgeving de snelheid hier ter plekke van de actiepunten verlaagd naar 50 km/uur. Het 50 km/uur-gebied is schematisch op de luchtfoto van bijlage 03 weergegeven.
•    Het aanbrengen van zogenaamde "luie" 60 km/uur drempels, en het aanbrengen van visuele wegversmallingen aan weerskanten van de uitweg van het terrein van het politiebureau.
Deze maatregelen ondersteunen het plaatselijk instellen van een maximumsnelheid van 50 km/uur.
•    De in- en uitritten worden ingericht als voorrangskruispunten met voorrang op de Burgemeester Keijzerweg.
Dit is overeenkomstig de huidige situatie.
•    Het aanbrengen van een trap.
Hiermee krijgt het terrein van de politie ook een goede loopverbinding met het Park Noordhoekse Wiel.

Hoe kunt u reageren op het voorlopig ontwerp?

Indien u wilt reageren op het voorlopig ontwerp kunt u vanaf woensdag 22 april t/m woensdag 6 mei
2020 uw reactie schriftelijk per mail indienen op info@papendrecht.nl. onder vermelding van "Aanpassing Burgemeester Keijzerweg t.b.v. uitrit politiebureau" of per brief zenden aan: Gemeente Papendrecht, team Werkvoorbereiding, t.a.v. de heer J.J. van den Steene, postbus 11, 3350 AA Papendrecht.
Indien de reacties niet tot ingrijpende wijzigingen aanleiding geven stelt het college van burgemeester en wethouders het ontwerp definitief vast. Zijn er wel ingrijpende wijzigingen, dan wordt het aangepaste ontwerp eerst nog een keer een week ter inzage gelegd, voordat het ontwerp wordt vastgesteld.

Wat is de planning?

De gemeente is van plan de werkzaamheden direct na de bouwvakvakantie van 2020 te realiseren. Mogelijk dat de werkzaamheden in verband met de situatie rondom corona naar een later tijdstip worden doorgeschoven.

Wie kan ik benaderen voor vragen?

Heeft u vragen over het voorlopig ontwerp, dan kunt u contact opnemen met de heer J.J. van den Steene van het team Werkvoorbereiding, telefoonnummer 14 078

Bijlagen:

01) Luchtfoto bestaande situatie
02) Tekening 12.308 nieuwe situatie
03) Luchtfoto met 50 km-uur

3-6-2020: Voornemen om de bebouwde komgrens van de gemeente Papendrecht te verplaatsen op de Burgemeester Keijzerweg

als aanvulling op het voorlopig ontwerp van de aanpassing van de Burgemeester Keijzerweg nabij nummer 26

In het artikel van 30 april 2020, zie de link onderaan dit artikel, informeert de gemeente Papendrecht u  over het plan om enkele aanpassingen aan te brengen op de Burgemeester Keijzerweg tussen de komgrens van Papendrecht en het kruispunt met de Van Wenaeweg / Edisonweg. Dit artikel gaat als aanvulling op het genoemde voorlopig ontwerp over het voornemen om de bebouwde komgrens van de gemeente Papendrecht te verplaatsen naar de kadastrale gemeentegrens met de gemeente Alblasserdam ter hoogte van het tankstation op de Burgemeester Keijzerweg.

Artikel van 30 april

In het artikel heeft de gemeente aangegeven dat de bouw van een nieuw politiebureau op de Burgemeester Keijzerweg bij huisnummer 26 de aanleiding is om de Burgemeester Keijzerweg aan te passen, om het terrein goed toegankelijk en de Burgemeester Keijzerweg buiten de bebouwde kom op dit weggedeelte verkeersveiliger te maken.

In het artikel zijn de belangrijkste aanpassingen beschreven aan de hand van het voorlopig ontwerp. Een van de beschreven aanpassingen is:

  • Het instellen van een maximumsnelheid van 50 km/uur ter verlaging van de snelheid ter plaatse van: de uitweg van het politiebureau en de in- en uitritten van het bedrijventerrein Burgemeester Keijzerweg.

Nadeel van deze oplossing is dat weggedeelten van 50 km/uur afgewisseld worden met weggedeelten van 80 km/uur. De gemeente heeft de mogelijkheid nog een keer nader onderzocht of het toch ook mogelijk is de bebouwde komgrens te verplaatsen zodat ook dit weggedeelte geheel binnen de bebouwde kom valt. Die mogelijkheid is er.

Afwegingen om de komgrens te verplaatsen naar de kadastrale grens met Alblasserdam

Aan de bebouwde kom worden eisen gesteld zoals een aaneengesloten bebouwing nabij de weg en de inrichting van de weg.

  • Bedrijventerrein Nieuwland Parc is de laatste jaren verder volgebouwd. Met aan de oostkant van de Burgemeester Keijzerweg het tankstation, het bedrijventerrein Burgemeester Keijzerweg en straks het nieuwe politiebureau, en aan de westkant de gebouwen van Nieuwland Parc wordt tot voorbij het toekomstige politiebureau voldaan aan de eis van een aaneengesloten bebouwing. Ter plaatse van park Noordhoekse wiel en de groenzone van Nieuwland Parc is naast de weg een klein weggedeelte onbebouwd, maar sluit al snel weer aan op de bebouwing.
  • Om de inrichting van de rijweg van de Burgemeester Keijzerweg beter in te richten als bebouwde kom wordt de doorgaande rijbaan met belijning versmald naar 3,50 meter. In de huidige situatie is de rijbaan soms wel 4,50 meter breed en dat nodigt uit tot harder rijden. Op de weg zal op regelmatige afstanden met verf de maximum snelheid "50" km/uur aangegeven worden.

Met het verplaatsen van de komgrens wordt de verkeersveiligheid en de overzichtelijkheid verbeterd.

Op bijlage 1 is op de luchtfoto is een indicatie geven waar de gemeente van plan is de nieuwe komgrens aan te brengen. In detail moet de komgrens nog verder worden uitgewerkt. De getrokken blauwe lijn is de kadastrale gemeentegrens.

Hoe kunt u reageren op het voornemen om de komgrens te verplaatsen?

Indien u wilt reageren op het voornemen om de bebouwde komgrens te verplaatsen, kunt u vanaf woensdag 3 juni t/m woensdag 17 juni 2020 uw reactie schriftelijk per mail indienen op info@papendrecht.nl onder vermelding van "Aanpassing bebouwde kom Burgemeester Keijzerweg" of per brief zenden aan: Gemeente Papendrecht, team Werkvoorbereiding, t.a.v. de heer J.J. van den Steene, postbus 11, 3350 AA Papendrecht.

Indien de reacties niet tot ingrijpende wijzigingen aanleiding geven start het college van burgemeester en wethouders de procedure voor het vaststellen van de gewijzigde bebouwde komgrens.

Hoe zit het met het met de overige aanpassingen van het gepresenteerde voorlopig ontwerp?

Die blijven ongewijzigd.

Wat is de planning?

De gemeente is van plan de werkzaamheden voor het aanpassen van de Burgemeester Keijzerweg en het aanpassen van de bebouwde kom na de bouwvakvakantie van 2020 te realiseren. Mogelijk dat de werkzaamheden in verband met de situatie rondom corona naar een later tijdstip worden doorgeschoven.

Wie kan ik benaderen voor vragen?

Heeft u vragen over het verschuiven van de bebouwde kom, dan kunt u contact opnemen met de heer J.J. van den Steene van het team Werkvoorbereiding, telefoonnummer 14 078.

Bijlagen:

01) Luchtfoto met indicatie voorstel beb

 

‚Äč