Da Costastraat en omgeving

Uit rioolinspecties blijkt dat de riolering in de Da Costastraat, Van Lennepstraat, P.C. Hooftlaan, Tollensstraat en Potgieterstraat aan vervanging toe is. Daarom gaat de gemeente in de genoemde straten een vervangingsproject uitvoeren.

Inzage Definitief Ontwerp

Wat zijn de voorgenomen werkzaamheden?

De gemeente Papendrecht is voorbereidingen aan het treffen voor de reconstructie in de wijk "Da Costastraat en omgeving". Bij deze opknapbeurt wordt de riolering, de wegen en de groenvoorzieningen in de Da Costastraat, Van Lennepstraat, P.C. Hooftlaan, Tollensstraat en Potgieterstraat aangepakt. Indien mogelijk worden daarbij knelpunten en wensen vanuit de bewoners gelijktijdig meegenomen.

Welk inspraak traject is doorlopen?

Voor de reconstructie van de woonwijk is een inspraakprocedure doorlopen.
Tijdens de inloopbijeenkomst op 12 november 2019 hebben bewoners inbreng gegeven op de ervaringen in de woonwijk. Ook hebben bewoners een enquête ingevuld. Die meningen en inzichten hebben wij zoveel mogelijk verwerkt in een drietal schetsontwerpvarianten. Deze varianten zijn op 20 februari 2020 aan de bewoners voorgelegd en besproken. Op basis van deze informatie is een voorlopig ontwerp voor het gebied gemaakt.
Vanwege het coronavirus was het helaas niet mogelijk om een 3e bewonersbijeenkomst te organiseren, waarbij het voorlopig ontwerp wordt gepresenteerd. Door middel van een bewonersbrief en een presentatie op de website, is per thema een toelichting gegeven op het voorlopig ontwerp. Belangstellende zijn van 9 t/m 23 november 2020 in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van het voorlopig ontwerp en schriftelijk te reageren.

Van alle ontvangen reacties op het voorlopig ontwerp is een verslag gemaakt. In het verslag zijn de ontvangen reacties voorzien van een reactie vanuit de gemeente. Op basis van de binnengekomen reacties is het voorlopig ontwerp, en waar mogelijk, op enkele onderdelen aangepast.
Het aangepaste ontwerp (incl. verslaglegging inspraak traject) zijn aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. Zij hebben alle zienswijzen en reacties in overweging genomen en het aangepaste voorlopig ontwerp als definitief ontwerp op 23 november 2021 vastgesteld.

Voor de nieuwe inrichting van het speelveld bij de Potgietersstraat, heeft op 9 en 10 juli 2021 op het speelveld een verkenning met de kinderen plaatsgevonden en is meegedacht over de inrichting van dit speelveld. Het ontwerp van het speelveld is opgenomen in het definitief ontwerp van de woonwijk.

Hoe ziet het definitief ontwerp eruit?

Als afronding van de inspraakprocedure wordt het definitief ontwerp en het verslag van de ontvangen reacties op het voorlopig ontwerp, gedurende één week in de periode van 13 december t/m 20 december 2021 op de leestafel in het gemeentehuis ter inzage gelegd en zijn ook te vinden op deze projectpagina.
Hiermee is de inspraakprocedure voor de opknapbeurt in de woonwijk afgerond. Op het definitief ontwerp is geen inspraak meer mogelijk.

Wanneer starten de werkzaamheden?

Het definitief ontwerp wordt de komende tijd verder technisch uitgewerkt en wordt doormiddel van een aanbesteding op de markt gezet.
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de bereikbaarheid en doorstroming zoveel mogelijk te garanderen.
Naar verwachting starten de werkzaamheden na de bouwvak van 2022.
Vooruitlopend op de werkzaamheden worden in de woonwijk nog diverse kabels en leidingen vervangen door Oasen en mogelijk ook Stedin. Deze werkzaamheden worden niet in opdracht van de gemeente uitgevoerd.

Meeste gestelde vragen bij groot onderhoud

De ervaring van de gemeente is dat tijdens een opknapbeurt in de wijk een aantal vragen regelmatig terugkomen. Op Werkzaamheden/ Meest gestelde vragen over groot onderhoud staan de meest gestelde vragen aan de gemeente.

Bijlagen:

definitief ontwerp
inspraakreacties voorlopig ontwerp

Vervangingsproject Da Costastraat en omgeving

Bij de werkzaamheden wordt de riolering vervangen, het groen wordt waar nodig vernieuwd en worden de straten weer op hun oorspronkelijke aanleghoogte aangelegd.

Wat is het doorlopen traject?

Bewonersparticipatie is een belangrijk thema is binnen de gemeente Papendrecht. In samenwerking met een landschappelijk bureau is voor het project Da Costastraat een traject doorlopen, waarbij bewoners zijn betrokken voor het tot stand komen van het voorlopig ontwerp.

Tijdens de bijeenkomst op 12 november 2019 hebben bewoners inbreng gegeven op de ervaringen in de straat. Ook hebben bewoners een enquête ingevuld. Die meningen en inzichten hebben wij zoveel mogelijk verwerkt in de schetsontwerpvarianten. Deze varianten zijn op 20 februari 2020 aan de bewoners voorgelegd. Op basis van deze informatie is een voorlopig ontwerp voor het gebied gemaakt.

Voorlopig ontwerp

Door de corona is het helaas niet mogelijk om een 3e bewonersbijeenkomst te organiseren, waarbij het voorlopig ontwerp wordt gepresenteerd. Daarom zal de inspraakprocedure afwijkend verlopen in vergelijking met de standaardprocedure die gevolgd wordt.

Omdat een presentatie van het ontwerp met een bijeenkomst niet mogelijk is, is een presentatie door middel van 4 thema filmpjes op de website geplaatst. Per thema krijgt u een toelichting op het Voorlopig Ontwerp.

Voor deze presentaties geldt de onderstaande verdeling:
•    Presentatiefilm 1: introductie en proces
•    Presentatiefilm 2: globaal plan Da Costastraat
•    Presentatiefilm 3: verkeer en parkeren
•    Presentatiefilm 4: duurzaamheid

Inspraakprocedure

Voor het project Da Costastraat en omgeving wordt een inspraakprocedure doorlopen. Het voorlopig ontwerp ligt ter inzage van 9 t/m 23 november 2020. Gedurende deze termijn van twee weken is het mogelijk om schriftelijk uw inspraakreactie in te dienen op het voorlopig ontwerp. Gebruikt u hiervoor bij voorkeur het "reactieformulier inspraakprocedure" die u kunt vinden op de projectpagina van deze website.

U kunt uw inspraakreactie mailen aan Da.Costastraat@papendrecht.nl

Indien u te maken krijgt met groot onderhoud is het ook raadzaam kennis te nemen van de algemene lijst met “Meest gestelde vragen over groot onderhoud”.
De gemeente is van plan, nadat de inspraakprocedure is doorlopen, in het 3e kwartaal van 2021 met de uitvoering van de werkzaamheden te starten.

Inspraak tot nu toe

 

Bewonersparticipatie is een belangrijk thema is binnen de gemeente Papendrecht. In samenwerking met een landschappelijk bureau is voor het project Da Costastraat een traject doorlopen, waarbij bewoners zijn betrokken voor het tot stand komen van het voorlopig ontwerp.

Tijdens de bijeenkomst op 12 november 2019 hebben bewoners inbreng gegeven op de ervaringen in de straat. Ook hebben bewoners een enquête ingevuld. Die meningen en inzichten hebben wij zoveel mogelijk verwerkt in drie schetsontwerpvarianten. Deze varianten zijn op 20 februari 2020 aan de bewoners voorgelegd. Op basis van de informatie vanuit de bewonersavond is een voorlopig ontwerp voor het gebied gemaakt.

Ter visie legging voorlopig ontwerp

De reacties van de belanghebbenden op het schetsontwerp zijn gebundeld en gebruikt voor het opstellen van het voorlopig ontwerp. Voor het project Da Costastraat en omgeving wordt de inspraakprocedure doorlopen. Het voorlopig ontwerp ligt ter inzage van 9 t/m 23 november 2020.