Subsidie onderwijsachterstandenbeleid

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent per kind het risico op een onderwijsachterstand (kind-score). Op basis van deze scores keert de overheid middelen uit aan gemeenten. Deze middelen zijn bedoeld om in te zetten voor de meest kwetsbare leerlingen.
Het college van burgemeester en wethouder heeft voor het verdelen van voornoemde middelen over bevoegde gezagsorganen van basisscholen en houders van kindercentra met voorschoolse educatie een Uitvoeringsregeling onderwijsachterstanden vastgesteld. 
Werkt u aan een activiteit die minstens één van onderstaande opbrengsten dichterbij brengt, dan komt uw organisatie mogelijk voor een subsidie in aanmerking. 

  • De organisatie en het kennisniveau van het taalonderwijs aan meertalige leerlingen is versterkt.
  • De samenwerking tussen ouders van een doelgroepkind en school/kinderopvang is versterkt.  
  • De thuisomgeving van het doelgroepkind is taalrijker geworden.  
  • De kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie aan doelgroepkinderen is toegenomen.  
  • De professionaliteit van beroepskrachten (in termen van kennis, vaardigheden, inzichten, competenties) in de voor- en vroegschoolse educatie is toegenomen.

Hoe aanvragen? 

U kunt de subsidie aanvragen via dit formulier