Jeugdsportsubsidie

 

 

Beschikbare subsidies en verdeling 

Het beschikbare bedrag voor jeugdsportsubsidie wordt verdeeld over sportverenigingen zonder commercieel oogmerk. Sportverenigingen ontvangen een bedrag per Papendrechts jeugdlid. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het beschikbare subsidiebedrag en het totaal aantal jeugdleden dat wordt opgegeven door de diverse sportverenigingen.

Voorwaarden

Een subsidie boven de € 10.000,- moet vóór 1 mei na het betreffende subsidiejaar ingediend worden. Een jaarrekening en een activiteitenverslag moeten worden overlegd.
Voor een subsidieaanvraag boven de € 100.000,- moet ook een accountantsverklaring ingeleverd worden.

Aanvraagformulier 

De subsidie vraagt u vóór 1 juni van het betreffende jaar aan. U dient hiervoor een gewaarmerkte ledenlijst (peildatum 31 december van het afgelopen jaar) in te dienen.

Aanvraag jeugdsportsubsidie 

zie ook:aanvraag tot vaststelling subsidie

Beslistermijn en Wetgeving

Het college beslist op een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie uiterlijk vóór 31 december van het jaar waarop de aanvraag is ingediend.

Algemene Wet Bestuursrecht
Algemene subsidieverordening gemeente Papendrecht 2013