Aanvraag tot vaststelling subsidie

Een subsidieontvanger van een subsidie boven de € 10.000,- dient conform de geldende wet- en regelgeving vóór 1 mei na het betreffende subsidiejaar een verzoek tot subsidievaststelling in te dienen. Een jaarrekening en een activiteitenverslag vormen een verplicht onderdeel bij een verzoek tot vaststelling. Subsidieontvangers boven de € 100.000,- dienen tevens een accountantsverklaring aan te leveren.

Een verzoek tot subsidievaststelling kunt u indienen met behulp van het webformulier aanvraag vaststelling subsidie . Daarnaast is het mogelijk dat aanvullend om extra informatie wordt gevraagd.