Subsidie Algemeen

De gemeente Papendrecht stelt jaarlijks een bedrag aan subsidie ter beschikking om maatschappelijke voorzieningen en initiatieven te ondersteunen die ten goede komen aan de Papendrechtse samenleving en passen binnen het gemeentelijk beleid.

Wat is een subsidie?

Artikel 4:21, lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht definieert subsidie als volgt: 'Onder subsidie wordt verstaan: de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten'.

Welke soorten subsidies kent de gemeente?

De gemeente kent drie soorten subsidies:

Welke wet- en regelgeving is van toepassing?

De volgende wet- en regelgeving is van toepassing: