Bomenonderhoud

Het snoeiseizoen is weer begonnen. Daarom is het tijd voor groot onderhoud aan de bomen. De werkzaamheden starten eind september en lopen door tot december.

De werkzaamheden bestaan uit snoeien, kappen, rooien en (her)planten van bomen.

Kappen van gevaarlijke bomen

Papendrecht telt ongeveer 14.000 bomen in het openbaar gebied. Vanwege de veiligheid wordt iedere boom minimaal één maal per drie jaar geïnspecteerd of vaker als dat nodig mocht zijn. Naar aanleiding van die inspectiegegevens worden bomen zo nodig gesnoeid of gekapt. Zo houden we een veilig en duurzaam bomenbestand.

Nieuwe bomen

Voor iedere boom die gekapt wordt, planten we een nieuwe boom. Vaak dezelfde boomsoort maar soms is er een reden om een andere soort te kiezen. Slechts in zeer bijzondere situaties kunnen wij geen nieuwe boom op dezelfde plek planten. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer er te weinig ruimte is om een nieuwe boom goed te kunnen laten groeien of wanneer dat met direct omwonenden is afgesproken. Als er te weinig ruimte is kiezen we ervoor om de gekapte boom op een andere plek in de gemeente te compenseren.

Plantseizoen

Het aanplanten van bomen is alleen mogelijk in de periode dat het blad van de bomen valt. Hierdoor kan er een behoorlijke tijd zitten tussen het moment van kappen en het moment van nieuwe aanplant. In vrijwel alle gevallen wordt binnen een jaar een nieuwe boom geplant.

Bomen snoeien

Door bomen te snoeien blijven ze veilig en ontwikkelen ze zich zo goed mogelijk. De bomen worden periodiek geïnspecteerd om te beoordelen wat gesnoeid moet worden. Dood hout, takken die uit de boom kunnen waaien, en takken die gevaarlijk zijn voor het verkeer snoeien we. Daarbij houden we rekening met de juridisch voorgeschreven takvrije hoogte. Deze moet bij bomen direct langs fietspaden 2,5 meter zijn en bij bomen direct langs wegen 4,5 meter. In parken en bij grote grasvelden is het voldoende als de maaimachine er onderdoor kan rijden.

Flora en fauna onderzoek

Bij de uitvoering houden we ons aan de wettelijke voorschriften op het gebied van flora en fauna. In de planning houden we ook rekening met het broedseizoen van maart tot half juli. De ervaring heeft geleerd dat buiten deze periode ook nog wordt gebroed. Daarom controleren we altijd of vogels op eieren zitten, want dan kappen of snoeien wij niet. Wij houden ook rekening met vleermuizen die soms in boomholtes verblijven of die een bomenrij gebruiken als verbindingsroute.

Informeren omgeving

Bewoners die vanuit hun woonkamer direct uitkijken op een te vervangen boom van enige omvang, krijgen hierover bericht van de aannemer. Als de te kappen boom wat verder weg staat en er staan andere bomen voor, dan sturen we meestal geen brief. Verder zetten we in de parken bij kapwerkzaamheden soms borden neer. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden wordt de overlast voor omwonenden zo veel mogelijk beperkt.