Mobiliteit

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan

De mobiliteitsbehoefte van mensen blijft groeien. Daarnaast heeft de gemeente Papendrecht de ambitie om nieuwe economische en sociale ontwikkelingen te realiseren, die extra verkeer zullen genereren. Om te voorkomen dat deze ontwikkelingen ten koste gaan van de leefbaarheid, is integraal afgewogen beleid nodig.

Relatie met structuurvisie

In de structuurvisie van Papendrecht wordt onderkend dat bereikbaarheid en mobiliteit essentiële componenten zijn voor het goed functioneren van de gemeente Papendrecht.

'De infrastructuur moet de inwoners van Papendrecht in staat stellen zichzelf op een verantwoorde, veilige, leefbare en efficiënte wijze te verplaatsen'

(Structuurvisie Papendrecht 2020).

De beleidskaders op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit, zoals in de structuurvisie vastgesteld, zijn in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) (pdf, 2.232 kB) verder uitgewerkt, aangevuld en geconcretiseerd.

Doelstelling van het GVVP

Het GVVP bevat een integrale visie op het gebied van verkeer en vervoer waaraan allerlei economische en sociale ontwikkelingen in en rondom Papendrecht getoetst kunnen worden in de periode tot 2020.

De doelstelling voor het GVVP is 'het behouden, en waar mogelijk versterken, van de leefkwaliteit door het creëren van een duurzaam verkeers- en vervoersysteem met voldoende gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde'.