Ter inzage

Alle bestemmingsplannen die op dit moment in ontwerp of vastgesteld ter inzage liggen.

Voorontwerp-bestemmingsplannen ter inzage

Momenteel liggen geen voorontwerp-ontwerpbestemmingsplannen ter inzage.

Ontwerpbestemmingsplannen ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders heeft bekend gemaakt dat het besloten heeft onderstaande ontwerpbestemmingsplannen ter inzage te leggen. Bij ieder ontwerpbestemmingsplan kunt u de relevante stukken inzien en heeft u tot de (per plan) aangegeven datum de tijd om eventueel een zienswijze in te dienen.

Ontwerp omgevingsvergunning inclusief buitenplanse afwijking ten behoeve van de realisatie van een dubbel woonhuis achter Westeind 134 en 136

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken op grond van artikel 3.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat het ontwerpbesluit omgevingsvergunning inclusief buitenplanse afwijking voor de realisatie van een dubbel woonhuis achter Westeind 134 en 136 met ingang van donderdag 24 februari 2021 voor een ieder ter inzage ligt.

De aanvraag omgevingsvergunning is in strijd met de voorschriften van de geldende beheersverordening 'Beheersverordening Woongebied'. Op het perceel ligt de bestemming 'Wonen-2', zonder bouwvlak. Omdat er geen bouwvlak ligt, is de bouw van een dubbel woonhuis niet mogelijk. Omdat wij medewerking willen verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning  moet worden afgeweken van de geldende beheersverordening. Dit willen wij doen door het nemen van een buitenplans afwijkingsbesluit ex artikel 2.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Voordat een afwijkingsbesluit kan worden genomen moet een procedure worden gevolgd.

Voordat de procedure kan worden opgestart moet worden bezien of een vormvrij m.e.r.-beoordeling nodig is. Gelet op de omstandigheden van dit geval is dit initiatief niet te beschouwen als een stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in categorie D11.2 van het Besluit milieueffectrapportage. Daarom hoeft er geen (vormvrije) m.e.r.-beoordeling uitgevoerd te worden.

Daarnaast is het college voornemens geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het kostenverhaal anders verzekerd is, er geen fasering noodzakelijk is en er geen nadere eisen gesteld hoeven worden.

De ontwerp omgevingsvergunning inclusief buitenplanse afwijking en overige voor de planologische procedure relevante stukken liggen voor een ieder ter inzage vanaf donderdag 24 februari 2022 tot en met woensdag 6 april 2022. De stukken kunnen tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien in het gemeentehuis, op de leestafel of op afspraak (telefoonnummer 14078). De stukken kunnen ook op de gemeentelijke website worden ingezien.

Tijdens de termijn van ter inzage legging kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen. Deze kan worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met de medewerker ruimtelijke ordening van het team Veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving via het telefoonnummer 14078. Bij voorkeur uiterlijk één week voor afloop van de termijn van terinzagelegging. Het is niet mogelijk uw zienswijze telefonisch kenbaar te maken.

Vastgestelde bestemmingsplannen ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders heeft bekend gemaakt dat de raad van de gemeente Papendrecht onderstaande bestemmingsplannen heeft vastgesteld en dat deze ter inzage liggen. Bij ieder vastgesteld bestemmingsplan kunt u de relevante stukken inzien en heeft u tot de (per plan) aangegeven datum de tijd om eventueel in beroep te gaan.