Ter inzage

Alle bestemmingsplannen die op dit moment in ontwerp of vastgesteld ter inzage liggen.

Voorontwerp-bestemmingsplannen ter inzage

Momenteel liggen geen voorontwerp-ontwerpbestemmingsplannen ter inzage.

Ontwerpbestemmingsplannen ter inzage

Bij een ontwerpbestemmingsplan ter inzage kunt u de relevante stukken inzien en heeft u tot de (per plan) aangegeven datum de tijd om eventueel een zienswijze in te dienen.
 

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan 'Veerpromenade-Markt’ en m.e.r.-beoordelingsbesluit 'Veerpromenade-Markt' te Papendrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het ontwerpbestemmingsplan 'Veerpromenade-Markt’ (NL.IMRO.0590.Veerpromenade-2001) met ingang van donderdag 8 september 2022 tot en met woensdag 19 oktober 2022 voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis.  

Ligging plangebied
Het plangebied is gelegen in het centrum van Papendrecht in de wijk Westpolder. Het plangebied sluit met de noord(oost)zijde aan op de Markt. Ten oosten van het plangebied ligt de straat Veerpromenade en ten zuiden van het plangebied ligt de straat De Passage. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 1.220 m². Het betreffen gedeelten van de kadastrale percelen 6775, 6776, 5194 en 8200 (sectie B).
Gemeente Papendrecht is voornemens aan de Veerpromenade-Markt in Papendracht de mogelijkheid te bieden om een gebouw te realiseren. Het gaat hier om een gebouw met daarin maximaal 50 woningen boven een commerciële plint met, onder andere, horeca. Het plangebied betreft een gedeelte van de gronden van het voormalige “Van der Kevie pand” aan de Veerpromenade en Markt in het centrum van Papendrecht.
 
Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende bijlagen kunnen tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien op de leestafel in het gemeentehuis of op afspraak (telefoonnummer 14078) en digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0590.Veerpromenade-2001).
 
Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan
Tijdens de termijn van terinzagelegging bestaat voor een ieder de mogelijkheid schriftelijk op de stukken te reageren door middel van het indienen van een zienswijze. U kunt uw zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Het is niet mogelijk om uw zienswijze telefonisch kenbaar te maken.

M.e.r.-beoordelingsbesluit Veerpromenade-Markt te Papendrecht
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken, gelet op artikel 7.17 van de Wet milieubeheer, bekend dat zij op 5 juli 2022 hebben besloten om geen Milieu effect rapportage op te stellen ten behoeve van de planvorming omtrent het plangebied Veerpromenade-Markt.
Ingevolge het bepaalde in de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage dient de realisatie van het woongebouw aan de Veerpromenade-Markt te worden aangemerkt als een stedelijke ontwikkeling. Dit heeft tot gevolg dat dient te worden beoordeeld of voor de voorgenomen activiteit een milieueffectrapport (m.e.r.) moet worden opgesteld.
In de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan is uiteengezet dat geen belangrijke nadelen voor het milieu zijn te verwachten als gevolg van de realisatie van het woongebouw. Dit wordt ondersteund door diverse onderzoeken die ten grondslag liggen aan deze conclusie.
De stukken met betrekking tot het m.e.r. beoordelingsbesluit maken onderdeel uit van het ontwerpbestemmingsplan 'Veerpromenade-Markt'. Dit besluit ligt met ingang van donderdag 8 september 2022 tot en met woensdag 19 oktober 2022 voor een ieder ter inzage op de leestafel in het gemeentehuis. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan digitaal te raadplegen op Externe link: www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
Rechtsbescherming m.e.r. beoordelingsbesluit
Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbeslissing, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep openstaat, tenzij deze beslissing de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft. U kunt uw reactie omtrent het beoordelingsbesluit kenbaar maken in het kader van de procedure van het uiteindelijke besluit.

Vastgestelde bestemmingsplannen ter inzage

Bij ieder vastgesteld bestemmingsplan kunt u de relevante stukken inzien en heeft u tot de (per plan) aangegeven datum de tijd om eventueel in beroep te gaan.

Vaststelling bestemmingsplan 'Oosteind 72 te Papendrecht', het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en het besluit vaststelling 'Hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan Oosteind 72 te Papendrecht'

Bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het bestemmingsplan 'Oosteind 72 te Papendrecht' op 3 november 2022 door de gemeenteraad is vastgesteld. Bij besluit van gelijke datum heeft de gemeenteraad op grond van artikel 6.12 lid 2 Wet Ruimtelijke Ordening bovendien besloten om geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd. Daarnaast wordt er geen noodzaak gezien om een tijdvak of fasering te bepalen of nadere eisen, regels of een uitwerking te stellen.
Het bestemmingsplan voorziet in het bouw van een vrijstaande woning met berging op een ruim perceel van ca. 760 m2 tussen de woningen Oosteind 70 en 74. De woning komt aan de dijk te liggen en zal bestaan uit meerdere bouwlagen met kap. Het bestemmingsplan bestaat uit de toelichting, regels en verbeelding van het plangebied.

Hogere waarden Wet geluidhinder
Het bestemmingsplan 'Oosteind 72 te Papendrecht' maakt een vrijstaande woning met berging mogelijk. De voorkeurswaarden voor industrielawaai zullen voor de industrieterreinen De Staart en Oosteind worden overschreden. Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 20 september 2022 op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder ten behoeve van het bestemmingsplan 'Oosteind 72 te Papendrecht' hogere waarden hebben vastgesteld. 
Conform artikel 145 Wet geluidhinder vangt de termijn voor het indienen van een beroepschrift tegen het besluit tot vaststelling hogere waarden aan met ingang van de dag waarop beroep kan worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Het besluit 'Hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan 'Oosteind 72 te Papendrecht' ligt gelijktijdig met het bestemmingsplan vanaf donderdag 17 november 2022 tot en met woensdag 28 december 2022 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. 

Terinzagelegging
Het vaststellingsbesluit, alsmede het vastgestelde bestemmingsplan met alle bijbehorende stukken en voornoemde besluiten liggen vanaf donderdag 17 november 2022 tot en met woensdag 28 december 2022 voor beroep ter inzage in het gemeentehuis. De stukken kunnen tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien op de leestafel van het gemeentehuis of op afspraak (telefoonnummer 14078). Het bestemmingsplan 'Oosteind 72 te Papendrecht' is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0590.BPOosteind72-3001.

Beroep bestemmingsplan, besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en besluit tot vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder
Gedurende de ter inzage termijn kan – naar de huidige stand van het recht - beroep worden ingesteld door:
•    een belanghebbende (rechts)persoon die een zienswijze heeft ingediend, kan beroep aantekenen tegen het volledige besluit;
•    een belanghebbende (rechts)persoon die geen zienswijze heeft ingediend, kan alsnog beroep aantekenen tegen het volledige besluit;
•    een niet-belanghebbende (rechts)persoon, die een zienswijze heeft ingediend, kan beroep aantekenen tegen het volledige besluit. (De bestuursrechter zal vervolgens wel toetsen aan het zogeheten relativiteitsvereiste.);
•    een niet-belanghebbende (rechts)persoon, die verschoonbaar geen of te laat een zienswijze heeft ingediend, kan beroep aantekenen tegen het volledige besluit (De bestuursrechter zal vervolgens wel toetsen aan het zogeheten relativiteitsvereiste.).
Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, ’s-Gravenhage. Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluitwaartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.

Wel beroep, maar geen voorlopige voorziening
Mocht er tijdens de beroepstermijn wel beroep zijn ingesteld, maar geen voorlopige voorziening, dan treedt het bestemmingsplan na de termijn voor het instellen van beroep in werking. Het bestemmingsplan is dan nog niet onherroepelijk. Dit komt omdat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State nog een uitspraak over het beroep moet doen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kan dus nog beslissen dat het bestemmingsplan geheel of gedeeltelijk niet goed is. Wanneer dat gebeurt, geldt het bestemmingsplan dus geheel of gedeeltelijk niet meer.

Wel beroep en een voorlopige voorziening
Als tijdens de beroepstermijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dan treedt het bestemmingsplan nog niet in werking. De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State moet dan eerst beslissen of hij een voorlopige voorziening treft. Als de Voorzitter in zijn uitspraak een voorlopige voorziening treft, dan treedt het bestemmingsplan geheel of gedeeltelijk nog niet in werking. Die situatie duurt in ieder geval totdat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over het beroep heeft beslist.

Als de Voorzitter het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen afwijst, treedt het bestemmingsplan in werking. Toch is het bestemmingsplan dan nog steeds niet onherroepelijk. Dat komt omdat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State nog een uitspraak moet doen over het beroep. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kan dus nog beslissen dat het bestemmingsplan geheel of gedeeltelijk niet goed is. Wanneer dat gebeurt, geldt het bestemmingsplan dus geheel of gedeeltelijk niet meer.
Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor meer informatie over de hoogte hiervan kunt u contact opnemen met de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding vastgesteld bestemmingsplan, het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en het besluit hogere waarden

Het bestemmingsplan, het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en het besluit hogere waarden treden in werking met ingang van donderdag 29 december 2022, als er geen beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

M.e.r. beoordelingsbesluit 
Bij besluit van 5 april 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten geen milieu effect rapportage aangezien de bouw van de woning aan de Oosteind 72 niet te beschouwen is als een stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in categorie D11.2 van het Besluit milieueffectrapportage.
Tegen een m.e.r.-beoordelingsbeslissing staat geen direct beroep open. Mocht u als belanghebbende, anders dan de initiatiefnemer, het niet eens zijn met de gevolgde procedure, dan kunt u beroep indienen bij het besluit in het kader waarvan de m.e.r.-beoordeling plaatsvond.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘P.C Hooftlaan 180 te Papendrecht’

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het bestemmingsplan ‘P.C. Hooftlaan 180 te Papendrecht’, d.d. 3 november 2022 door de gemeenteraad gewijzigd is vastgesteld. In de regels van het bestemmingsplan is een voorwaardelijke verplichting opgenomen ten behoeve van waterberging, dit is ambtshalve gewijzigd. 
Bij besluit d.d. 3 november 2022 heeft de gemeenteraad besloten om geen exploitatieplan vast te stellen. Bovendien heeft de gemeenteraad bij besluit van gelijke datum besloten om de beeldkwaliteitsparagraaf 'P.C. Hooftlaan 180' vast te stellen als aanvulling op de welstandsnota. Hierdoor kan de welstandscommissie aan eisen uit het beeldkwaliteitsplan toetsen bij vergunningverlening. 

Plangebied
Door de sloop van P.C. Hooftlaan 180 ontstaat een kans om op de plek van het huidige parkeerterrein een nieuw woongebouw te realiseren. De nieuwbouw zal ruimte bieden aan maximaal 30 appartementen, gericht op starters. Om de nieuwbouw te kunnen realiseren wordt een nieuwe ontsluiting gerealiseerd voor de naastgelegen Elimkerk. Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding van het plangebied met regels en een toelichting. 

Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder 
In het kader van het bestemmingsplan 'P.C. Hooftlaan 180 te Papendrecht' is akoestisch onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de voorkeursgrenswaarde vanwege het verkeer aan de P.C. Hooftlaan wordt overschreden. Het vaststellen van hogere grenswaarden is dan ook noodzakelijk. Er is geen zienswijze tegen het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ingediend. Op 4 oktober 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders voor onderhavig plan hogere grenswaarden vastgesteld. Dit besluit ligt samen met het bestemmingsplan ter inzage. 

M.e.r.- beoordelingsbesluit 
Het college heeft d.d. 22 maart 2022 besloten om geen Milieu Effect Rapportage op te stellen ten behoeve van de planvorming omtrent het plangebied P.C. Hooftlaan 180. Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbeslissing, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep openstaat tenzij deze beslissing de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft. U kunt uw reactie omtrent het beoordelingsbesluit kenbaar maken in het kader van de procedure van het uiteindelijke besluit.

Terinzagelegging
Het bestemmingsplan, voornoemde besluiten en alle bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 17 november 2022 tot en met donderdag 29 december 2022 ter inzage in het gemeentehuis. Het bestemmingsplan kan tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien op de leestafel of op afspraak (telefoonnummer 14078). Het bestemmingsplan is tevens digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website (www.papendrecht.nl) of de website www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Beroep bestemmingsplan en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen
Gedurende de ter inzage termijn kan, naar de huidige stand van het recht, beroep worden ingesteld tegen de vaststelling van het bestemmingsplan, het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en het hogere waarden besluit door een (niet-)belanghebbende (rechts)persoon die een zienswijze heeft ingediend. In sommige gevallen is het ook mogelijk voor (niet-)belanghebbende (rechts)personen die geen zienswijze hebben ingediend om beroep in te stellen. De bestuursrechter zal dan toetsen aan het zogeheten relativiteitsvereiste.
Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, ’s-Gravenhage. Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.

Inwerkingtreding van het besluit
Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt (30 december 2022). Als tijdens de beroepstermijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor meer informatie over de hoogte hiervan kunt u contact opnemen met de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Crisis- en Herstelwet (Chw) van toepassing
Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.