Ter inzage - hier vindt u:

Voorontwerp-bestemmingsplannen
Ontwerpbestemmingsplannen
Vastgestelde bestemmingsplannen

Voorontwerp-bestemmingsplannen

Momenteel liggen geen voorontwerp-ontwerpbestemmingsplannen ter inzage.

Ontwerpbestemmingsplannen

Bij een ontwerpbestemmingsplan ter inzage kunt u de relevante stukken inzien en heeft u tot de (per plan) aangegeven datum de tijd om eventueel een zienswijze in te dienen.

Ontwerp omgevingsvergunning inclusief buitenplanse afwijking ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning op het perceel Westeind 25

Het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht maakt bekend dat op grond van artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) het ontwerpbesluit omgevingsvergunning inclusief buitenplanse afwijking voor de realisatie een vrijstaande woning op het perceel Westeind 25 ter inzage ligt. De inzagetermijn duurt van donderdag 26 januari tot en met woensdag 8 maart 2023

De aanvraag omgevingsvergunning is in strijd met de voorschriften van de geldende beheersverordening ' Beheersverordening Centrumgebied'. Op het perceel ligt de bestemming 'Detailhandel'. De bouw van een vrijstaande woning is binnen deze bestemming niet mogelijk. Omdat wij medewerking willen verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning  moet worden afgeweken van de geldende beheersverordening. Dit willen wij doen door het nemen van een buitenplans afwijkingsbesluit op grond van artikel 2.12 van de Wabo.

Voordat de procedure kan worden opgestart moet worden bekeken of een vormvrij m.e.r.-beoordeling nodig is. Gezien de omstandigheden is dit initiatief niet te beschouwen als een stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in categorie D11.2 van het Besluit milieueffectrapportage. Daarom hoeft er geen (vormvrije) m.e.r.-beoordeling uitgevoerd te worden.

Daarnaast heeft het college het voornemen geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het kostenverhaal anders verzekerd is, er geen fasering noodzakelijk is en er geen nadere eisen gesteld hoeven worden.

Het ontwerpbesluit kan tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien op de leestafel in het gemeentehuis of op afspraak (telefoonnummer 14078). De stukken zijn ook digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl (t_NL.IMRO.0590.PB16Westeind25-2001).

Tijdens de termijn van terinzagelegging bestaat voor een ieder de mogelijkheid schriftelijk op de stukken te reageren door een zienswijze in te dienen. U kunt uw zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor dient u tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak te maken met de medeweker ruimtelijke ordening van het team Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving (14078). Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken.

Vastgestelde bestemmingsplannen

Bij ieder vastgesteld bestemmingsplan kunt u de relevante stukken inzien en heeft u tot de (per plan) aangegeven datum de tijd om eventueel in beroep te gaan.

Vaststelling bestemmingsplan 'Veerpromenade-Markt’, het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. 

 Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) het bestemmingsplan 'Veerpromenade-Markt' op donderdag 2 februari 2023 door de gemeenteraad is vastgesteld. Bij besluit van gelijke datum heeft de gemeenteraad bovendien besloten om geen exploitatieplan vast te stellen. 
 
Ligging plangebied
Het plangebied is gelegen in het centrum van Papendrecht in de wijk Westpolder. Het plangebied sluit met de noord(oost)zijde aan op de Markt. Ten oosten van het plangebied ligt de straat Veerpromenade en ten zuiden van het plangebied ligt de straat De Passage. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 1.220 m². Het betreffen gedeelten van de kadastrale percelen 6775, 6776, 5194 en 8200 (sectie B).
 
Gemeente Papendrecht is voornemens aan de Veerpromenade-Markt in Papendracht de mogelijkheid te bieden om een gebouw te realiseren. Het gaat hier om een gebouw met daarin maximaal 50 woningen boven een commerciële plint met, onder andere, horeca. Het plangebied betreft een gedeelte van de gronden van het voormalige “Van der Kevie pand” aan de Veerpromenade en Markt in het centrum van Papendrecht.
 
Terinzagelegging

Het bestemmingsplan, vernoemde besluiten, en alle bijbehorende stukken liggen vanaf woensdag 15 februari 2023 tot en met woensdag 29 maart 2023 ter inzage in het gemeentehuis. De stukken kunnen tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien op de leestafel in het gemeentehuis of op afspraak (telefoonnummer 14078) en digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0590.Veerpromenade-3001).
 
Beroep bestemmingsplan en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen 
Met ingang van donderdag 16 februari 2023 tot en met donderdag 30 maart 2023 kan, naar de huidige stand van het recht, beroep worden ingesteld door een (niet-)belanghebbende (rechts)persoon die een zienswijze heeft ingediend. In sommige gevallen is het ook mogelijk voor (niet-)belanghebbende (rechts)personen die die geen zienswijze heeft ingediend om beroep in te stellen. De bestuursrechter zal dan toetsen aan het zogeheten relativiteitsvereiste. 

Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, 's-Gravenhage. Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.

Inwerkingtreding 
Het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen treden in werking met ingang van vrijdag 31 maart 2023. Als tijdens de beroepstermijn naast een beroepschrift ook een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit waarvoor de voorlopige voorziening is gevraagd, niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor meer informatie over de hoogte hiervan kunt u contact opnemen met de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.