In voorbereiding

Het college van burgemeester en wethouders bereidt op dit moment onderstaande bestemmingsplannen voor. Bij ieder van deze plannen is een korte toelichting opgenomen.

Kennisgeving bestemmingsplan Merwehoofd te Papendrecht

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het feit dat een bestemmingsplan in voorbereiding is waarin de realisatie mogelijk wordt gemaakt van een woontoren met maximaal dertien verdiepingen. Onder de woontoren komt een parkeergarage met fietsenstalling. Parkeren van de auto kan verder in de naast de locatie gelegen stallingsgarage en in de openbare ruimte naast het gebouw. De plint van het gebouw zal gevuld worden met bergingen en een tweetal appartementen.
Het plangebied betreft een braakliggend terrein tussen de Havenstraat, Slobbengorsweg en het Bolwerk.

Op 30 juni 2005 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Rivieroevers' vastgesteld. Met dit bestemmingsplan is het mogelijk gemaakt om het Merwehoofd te transformeren van bedrijfslocatie naar hoogwaardig woongebied. In verschillende fasen is nagenoeg het volledige woongebied inmiddels gerealiseerd. De eerdere fasen van het Merwehoofd zijn binnen de kaders van het bestemmingsplan 'Rivieroevers' uit 2005 gerealiseerd. Voor deze laatste fase wordt echter een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Dit is nodig omdat de voetafdruk van het huidige ontwerp van het bouwplan niet binnen het bestemmingsplan 'Rivieroevers' past.  

Over het voornemen voor het opstellen van een bestemmingsplan wordt op grond van artikel 1.3.1, tweede lid, Bro nog geen mogelijkheid geboden tot het indienen van zienswijzen. Evenmin wordt aan een onafhankelijke instantie de mogelijkheid geboden advies over dit voornemen uit te brengen. Gestreefd wordt mei/juni 2022 de stukken met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Daarnaast is advies gevraagd bij relevante overlegpartners die de gemeente gebruikelijk raadpleegt in het kader van de voorbereiding van ruimtelijke plannen (ex artikel 3.1.1. Bro). De bekendmaking van de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan zal worden gepubliceerd op de gemeentepagina van Het Kontakt/Klaroen.nl.

Kennisgeving bestemmingsplan Oosteind 72 te Papendrecht


Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van de voorbereiding van een bestemmingsplan, dat kadastraal bekend staat als 'Gemeente Papendrecht, sectie c, nummer 2738', gelegen tussen Oosteind 70 en 74.

Het voorontwerpbestemmingsplan voorziet in de bouw van één nieuwe woning met losstaande berging, waaraan het adres Oosteind 72 zal worden toegekend.

Over het voornemen tot het opstellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 1.3.1, eerste lid Bro, kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend. In deze fase worden reacties gevraagd van de relevante overlegpartners die de gemeente gebruikelijk raadpleegt in het kader van de voorbereiding van ruimtelijke plannen (ex artikel 3.1.1. Bro).

Na de verwerking van de reacties uit het vooroverleg volgt de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan. De bekendmaking daarvan zal plaatsvinden op de gemeentepagina van huis-aan-huisblad 'Het Kontakt/De Klaroen' en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast zal het uitgeprint beschikbaar zijn op de leestafel in het gemeentehuis.