Wat is een beheersverordening?

De beheersverordening is juridisch gezien gelijk aan het bestemmingsplan, en is bedoeld om bestaande (legale) situaties vast te leggen en kan in plaats van een bestemmingsplan worden opgesteld.

Dit kan interessant zijn voor bestaande gebieden waar geen ontwikkelingen zijn voorzien, zoals bijvoorbeeld woonwijken. Beperkte uitbreidingsmogelijkheden, zoals dakopbouwen, kunnen wel met een beheersverordening mogelijk gemaakt worden. Voor deze beperkte uitbreidingsmogelijkheden mogen geen andere regels worden opgenomen dan in het voorheen geldende bestemmingsplan. Na vaststelling van de beheersverordening door de gemeenteraad komen de bestemmingsplannen die voorheen op dat grondgebied golden te vervallen.

Hoe ziet een beheersverordening eruit?

Een beheersverordening ziet er vergelijkbaar uit met een bestemmingsplan. Het bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding (plankaart). Het verschil met een bestemmingsplan is dat er in de beheersverordening niet gemotiveerd hoeft te worden waarom wordt voldaan aan diverse eisen op het gebied van stedenbouw en milieu. Een motivering is niet verplicht, omdat er geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt in de regels ten opzichte van het voorheen geldende bestemmingsplan. Juridisch gezien verandert er niets.

Wat is de procedure van een nieuwe beheersverordening?

De Wet ruimtelijke ordening heeft geen voorbereidingsprocedure voor de beheersverordening opgenomen. De beheersverordening is vergelijkbaar met andere verordeningen die een gemeente kan vaststellen, zoals bijvoorbeeld een horecaverordening of een geluidverordening. Er is in het kader van de beheersverordening geen bezwaar bij de gemeenteraad of beroep bij de bestuursrechter mogelijk. Afhankelijk van de gemeentelijke inspraakverordening kan inspraak wel vereist zijn.
 

3 Soorten beheersverordeningen:

in voorbereiding:

Het college van burgemeester en wethouders bereidt een beheersverordening voor. Bij ieder van deze plannen is een korte toelichting opgenomen. De volledige plannen kunnen bewoners niet inzien en er is nog geen mogelijkheid tot inspraak.

ter inzage:

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat een conceptbeheersverordening ter inzage ligt. Inwoners kunnen de stukken inzien en hebben tot de aangegeven datum inspraak.

Onherroepelijke beheersverordeningen:

De gemeenteraad van Papendrecht heeft een beheersverordening vastgesteld. Deze plannen zijn in werking en onherroepelijk. Het is niet mogelijk om bezwaar of beroep in te stellen.