Westeind 39

De gemeente wil in samenwerking met de initiatiefnemer op dit perceel een appartementencomplex realiseren met zestien woningen

Ter inzage: Ontwerp omgevingsvergunning, inclusief buitenplanse afwijking ten behoeve van de realisatie van een appartementencomplex aan het Westeind 39. 

Het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht maakt bekend dat zij in haar vergadering van 16 januari 2024 heeft besloten om op grond van artikel 3.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb), het ontwerpbesluit omgevingsvergunning, inclusief buitenplanse afwijking ter inzage te leggen. Aangezien de aanvraag voor de  omgevingsvergunning voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet is gedaan, valt de aanvraag onder het overgangsrecht en wordt de aanvraag op grond van artikel 4.13 Invoeringswet Omgevingswet nog onder de Wabo afgehandeld. De stukken liggen vanaf donderdag 25 januari 2024 voor iedereen gedurende zes weken ter inzage. 

De gemeente wil in samenwerking met de initiatiefnemer op dit perceel een appartementencomplex realiseren met zestien woningen. Om ter plaatse een appartementencomplex te realiseren, dient van de beheersverordening 'Centrumgebied' te worden afgeweken middels een omgevingsvergunning, inclusief buitenplanse afwijking. 


Overige besluiten


Conform artikel 6.2.1 lid a van het Besluit ruimtelijke ordening moet een exploitatieplan worden
opgesteld als er sprake is van de realisatie van één of meer woningen, tenzij het kostenverhaal op een andere manier is verzekerd. Het kostenverhaal is verzekerd middels een anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer. Verder heeft het college besloten om geen milieu- effectrapportage op te stellen, omdat het realiseren van zestien appartementen niet te beschouwen is als een stedelijk ontwikkelingsproject zoals bedoeld in categorie D11.2 van het Besluit milieueffectrapportage. 


Waar zijn de stukken te vinden? 


De ontwerp omgevingsvergunning, inclusief buitenplanse afwijking en alle overige relevante stukken liggen voor iedereen vanaf 25 januari 2024 tot en met 6 maart 2024 ter inzage. De stukken kunnen tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien op de leestafel van het gemeentehuis of op afspraak (telefoonnummer 14078). 
 
Daarnaast zijn de ontwerp omgevingsvergunning, inclusief buitenplanse afwijking en alle bijbehorende stukken te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl en www.omgevingswet.overheid.nl. U kunt daar klikken op respectievelijk 'Plannen zoeken' of op 'Regels op de kaart' en vervolgens linksboven onder 'Plannaam of -nummer' de naam 'Westeind 39' of de code 'NL.IMRO.0590.Westeind39-2001' invoeren. Als u het plan heeft aangeklikt, kunt u de bijbehorende documenten openen. 


Hoe kunt u uw reactie kenbaar maken?


Tijdens de inzagetermijn heeft iedereen de mogelijkheid schriftelijk op de stukken te reageren door een zienswijze in te dienen. Deze zienswijze kan zowel voor de ontwerp omgevingsvergunning, inclusief  buitenplanse afwijking als voor het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen worden ingediend. U kunt uw zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor dient u tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de inzagetermijn, een afspraak te maken met de medewerker ruimtelijke ordening van het team Veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving (14078). Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken.