Veerpromenade

De gemeente werkt aan plannen voor nieuwbouw aan de Veerpromenade.

Op de lege plek naast het gemeentehuis, waar ooit het Van der Kevie pand stond, moet een beeldbepalend gebouw komen te staan. Het bestemmingsplan voor deze nieuwe ontwikkeling is op 2 februari 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. Inmiddels is ook een beeldkwaliteitskader opgesteld. 

Planontwikkeling

Met de nieuwbouw aan de Veerpromenade wordt aansluiting gezocht bij het nieuwbouwplan voor het pand waarin voorheen Zuidweg optiek was gevestigd en bij het gebouw schuin aan de overkant van de straat, waarin de oogkliniek is gevestigd. In het pand zullen tot zo'n 50 appartementen worden gerealiseerd, allemaal met een eigen parkeerplaats. Een deel van de woningen is bestemd voor starters. 

Impressie Nieuwbouw 27-10-2023

Impressie nieuwbouw

Het plan verschilt van de eerdere, hoogstedelijke impressies die zijn getoond bij de behandeling van het bestemmingsplan. Als gevolg van veranderde marktomstandigheden leiden deze niet langer tot een haalbare ontwikkeling. Ook is gezocht naar een betere aansluiting op de karakteristieken van Papendrecht. Daarom gaat het beeldkwaliteitskader uit van één bouwvolume. Gekozen is daarom om de footprint van het gebouw kleiner te maken waardoor een doorkijk ontstaat ter hoogte van de voormalige optiek, en ook om het hoogste volume op te schuiven in de richting van het gemeentehuis. Door de bebouwingsgrens aan de Veerpromenade gedeeltelijk terug te leggen, wordt de afstand tot aan de bestaande bebouwing vergroot en ontstaat op straatniveau een klein pleintje.

Verkoop

De gemeente bouwt de appartementen niet zelf. Daarvoor wordt een projectontwikkelaar gezocht, die ook de verkoop regelt. Zodra daar meer over bekend is, leest u dat op deze website. Het is dus niet mogelijk bij de gemeente in te schrijven.

Planning

De gemeente gaat het plan aanbieden aan marktpartijen. Naar verwachting wordt in januari 2024 het project aan marktpartijen aangeboden.

Meer informatie

Heeft u een vraag of een reactie? Stuurt u dan een e-mail naar w.vanden.bosch@papendrecht.nl of bel naar 078-7706361. 

Ontwerp-welstandscriteria 'Beeldkwaliteitskader Veerpromenade'

Op 10 oktober 2023 heeft het college van de gemeente Papendrecht een ontwerp-beeldkwaliteitskader vastgesteld, ten behoeve van de nieuwbouwontwikkeling aan de Veerpromenade. Dit kader heeft tot doel een hoogwaardige en herkenbare identiteit te realiseren. Het beeldkwaliteitskader zal onderdeel uitmaken van de aanbestedingsstukken en maakt na vaststelling onderdeel uit van de Welstandsnota. 

Zienswijzen

De ontwerp-welstandscriteria 'Beeldkwaliteitskader Veerpromenade' liggen van donderdag 26 oktober tot en met woensdag 22 november voor een ieder ter inzage, op grond van de inspraakverordening. Tijdens de termijn van terinzagelegging bestaat voor een ieder de mogelijkheid schriftelijk op de stukken te reageren door middel van het indienen van een zienswijze. De stukken staan onderaan deze pagina. Het beeldkwaliteitskader is tevens fysiek in te zien op de leestafel in het gemeentehuis of op afspraak (telefoonnummer 14078). 
U kunt uw zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor dient u tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak te maken met Dhr. W. van den Bosch van team GROV. 
Op grond van artikel 8:3 van de Algemene wet bestuursrecht kan bij vaststelling door de gemeenteraad, geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Conceptbrief Veerpromenade
Beeldkwaliteitskader