Inspraak concept-omgevingsvisie

* Meer ruimte voor de fietser in Papendrecht en minder ruimte voor de automobilist;
* Minder ruimte voor parkeerplaatsen en meer ruimte voor water, groen en spelen;
* Meer ruimte voor bijzondere woonvormen in de Papendrechtse wijken, zodat ouderen langer "thuis in de wijk" kunnen wonen.

Dit is een greep uit de keuzes die in de concept-omgevingsvisie staan. Wat vindt u? We horen het graag van u!

omg.visie

 

Een duurzame toekomst met een krachtige gemeenschap

Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben we nagedacht over de toekomst van ons dorp. Hoe zorgen we ook de komende jaren samen voor een prettig leefklimaat voor al onze inwoners? En hoe verankeren we de wensen voor de toekomst in onze fysieke leefomgeving? Een intensief en interactief proces dat goed past bij onze nieuwe manier van denken en doen. Het resultaat van dit proces is de concept-omgevingsvisie, getiteld: "Een duurzame toekomst met een krachtige gemeenschap". Dank aan een ieder die zijn of haar inbreng gaf, tijdens de Dag van de Toekomst, of tijdens een van de andere ontmoetingen.

Uw reactie is welkom!

De omgevingsvisie is van ons allemaal. Veel mensen dachten en deden mee. U bent van harte uitgenodigd om te reageren op dit document door schriftelijk te reageren op dit concept. Hoe kijkt u aan tegen de beschreven koers en ambities voor de toekomst? Met uw reacties komen we tot een definitieve omgevingsvisie voor Papendrecht.

U kunt de concept-omgevingsvisie op deze pagina inzien. Bekijkt u de visie liever op papier? Laat het ons weten via een e-mailtje naar Jacqueline Kweekel van gemeente Papendrecht: j.kweekel@papendrecht.nl

Hoe werkt het?

De inspraaktermijn start 8 oktober. U kunt uw schriftelijke reactie tot 5 november indienen. U kunt uw reactie e-mailen naar de projectleider omgevingsvisie, Wilco van Oosten via e-mailadres waf.van.oosten@papendrecht.nl. In december krijgt u bericht hoe uw inspraakreactie wordt verwerkt in de omgevingsvisie. De raad zal hierover begin 2021 een besluit nemen.