Projecten

 • Afsluiting Wantijbrug

  Rijkswaterstaat is begonnen met de renovatie van de Wantijbrug in de N3. Tijdens de werkzaamheden mag er, wegens veiligheid, geen auto- en vrachtverkeer over de brug rijden. Hulpdiensten, (brom)fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer kunnen wel over de brug.

 • Den Briel

  Parkeerterrein Den Briel wordt vanaf 18 februari omgebouwd tot groenvoorziening. Het terrein is omstreeks 2008 aangelegd als tijdelijk parkeerterrein voor het noodwinkelcentrum. Nu er in de directe omgeving voldoende parkeercapaciteit is bijgebouwd, is de tijd aangebroken om ook dit deel van de openbare ruimte rond het centrum definitief in te richten.

 • Een duurzame toekomst met een krachtige gemeenschap

  04 februari 2021

  Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben we nagedacht over de toekomst van ons dorp. Hoe zorgen we ook de komende jaren samen voor een prettig leefklimaat voor al onze inwoners? En hoe verankeren we de wensen voor de toekomst in onze fysieke leefomgeving?

 • Huisvesting VO

  02 april 2021

  Het is in het belang van alle Papendrechters dat het voortgezet onderwijs in Papendrecht behouden blijft. Met de lokale aanwezigheid van een breed, divers en kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod en frisse schoolgebouwen creëren wij optimale ontwikkelingskansen voor alle jongeren. Op deze pagina leest u alles over het haalbaarheidsonderzoek over toekomstige huisvesting van middelbare scholen in Papendrecht.

 • Jong Papendrecht Denkt & Doet Mee

  Papendrecht wil een kindvriendelijke gemeente zijn. Daarom heeft de gemeenteraad in maart 2018 de onderwijs- en jeugdagenda Jong Papendrecht Denkt en Doet Mee vastgesteld. Deze agenda stelt dat het belangrijk is om naar kinderen en jongeren te luisteren omdat zij zelf heel goed weten wat zij nodig hebben om op een prettige manier op te groeien in Papendrecht.

 • Ombuigingen

  Papendrecht moet de komende jaren bezuinigen om te voorkomen dat de tekorten oplopen tot 8 miljoen in 2025. Om dit realiseren is een traject van ombuigingen gestart waarin breed wordt gekeken hoe besparingen kunnen worden gerealiseerd. Daarbij wordt gekeken naar trajecten als cultuur, ruimte en bouwen. Ook subsidies komen aan de orde.
  In de komende maanden zal meer duidelijk worden over de precieze invulling en uitvoering van de plannen. Op deze pagina vindt u informatie over het traject van de ombuigingen en het laatste nieuws over ontwikkelingen rondom dit proces waarbij veel organisaties en instellingen uit de gemeenten worden betrokken.

 • Ontmoeting en verbinding met jongvolwassenen

  De komende maanden zal er aandacht besteed worden aan jongvolwassenen. Het betreft een pilot, die de uitvoering is van de raadbrede motie om meer verbinding en ontmoeting te faciliteren voor jongvolwassenen (18-25 jaar).

 • Papendrecht 75 jaar vrij

  10 maart 2020

  In 2020 herdenken we in Papendrecht het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven,in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties.

 • Papendrecht Zichtbaar nabij

  De gemeente wil de komende weken graag in gesprek met inwoners en bedrijven om die ideeën te horen. Tenslotte heet het coalitieakkoord Zichtbaar nabij. En dat maakt dit college de komende tijd heel concreet.

 • Park Slobbengors en Industrieweg

  De gemeente is eind 2019 gestart met de aanleg van park Slobbengors gelijktijdig met de reconstructie van de Industrieweg. Het project verloopt in drie fasen. Medio 2019 is het voornaamste deel afgerond, behoudens het wegvak tussen ter hoogte uitrit Fokker en het kruispunt met het Westeind.

 • Proef wijziging afvalinzameling Oostpolder (aangepast plan)

  De gemeente Papendrecht houdt samen met HVC - dat in Papendrecht het particulier afval inzamelt - een proef 'omgekeerd inzamelen' van huishoudelijk afval in de Oostpolder. Bewoners zijn per brief geïnformeerd en gevraagd mee te denken over geschikte locaties voor ondergrondse containers.

 • Quick Scan Lokale Democratie

  18 september 2020

  De gemeente wil graag met u in gesprek. Hoe werken wij samen in onze gemeente? We horen graag wat u ervan vindt.

 • Willem Dreeslaan

  In 2019 realiseert Papendrecht een nieuwe gemeentewerf en een nieuw afvalbrengstation die beiden voldoen aan alle huidige eisen. De inwoners van Papendrecht krijgen daarmee een voorziening aan de Willem Dreeslaan waar ze weer jaren gebruik van kunnen maken. Ook de nieuwe brandweerkazerne vestigt zich hier.

 • Willem Kloosstraat

  We zijn bezig met de voorbereiding van het project 'Groot onderhoud Willem Kloosstraat en omgeving'. De werkzaamheden bestaan in grote lijnen uit het vervangen van de verharding, riolering, openbaar groen en bomen, aanleg drainage en aanbrengen van waterbergende fundering.