Bouwen en de Wet Kwaliteitsborging

De bouwregels zijn veranderd per 1 januari 2024. Gaat u in de toekomst bouwen in Papendrecht? Houd hier dan rekening mee.

De Wet kwaliteitsborging (Wkb) heeft als doel de bouwkwaliteit te verhogen. Voor bouwwerken in gevolgklasse 1 gaat de Wkb in op 1 januari 2024. Voor verbouw gaat de Wkb pas in 2025 in. 

De Wkb knipt vanaf 1 januari 2024 de omgevingsvergunning op in 2 delen: 

 • het ruimtelijke deel (of u op een bepaalde plek mag bouwen)
 • het technische deel (of de bouwtechnische regels van uw bouwplan kloppen)

Het ruimtelijke deel blijft via de gemeente Papendrecht lopen. Het technische deel gaat naar een kwaliteitsborger. Een kwaliteitsborger is een bedrijf dat de bouwtechnische regels van een gebouw of verbouwing beoordeelt.  

Wkb en bouwwerken in verschillende gevolgklassen

Gevolgklasse 1

De Wkb gaat in 2024 in voor bouwwerken in gevolgklasse 1. Dit zijn gebouwen met een laag risico, zoals:

 • grondgebonden woningen (maximaal drie bouwlagen)
 • woonboten
 • vakantiewoningen
 • industriegebouwen van maximaal twee bouwlagen

Op deze website staat een overzicht van alle gevolgklasse 1 gebouwen. 

Geen gevolgklasse 1 in bepaalde gevallen

Soms valt een bouwactiviteit die aan de beschrijving hierboven voldoet toch niet onder gevolgklasse 1. Dit is onder andere het geval bij het toepassen van een gelijkwaardige maatregel voor brand- of constructieve veiligheid. Op de hierboven genoemde website staat een compleet overzicht van de uitzonderingen.

Omgevingsvergunning ruimtelijke deel

Wilt u weten of u voor het ruimtelijke deel een omgevingsvergunning nodig heeft bij gevolgklasse 1? Volg dan de stappen bij het kopje Als u gaat bouwen in 2024 in gevolgklasse 1?

De kwaliteitsborger

De kwaliteitsborger toetst het bouwtechnische deel tijdens de bouw. U moet de kwaliteitsborger zelf regelen. De kwaliteitsborger controleert voor en tijdens de bouw of het bouwplan voldoet aan de bouwtechnische regels, zoals:

 • brandveiligheid
 • fundering
 • energiezuinigheid

De regels leest u in het Besluit bouwwerken leefomgeving  en in het Omgevingsplan. Toezicht houden gaat via een goedgekeurd instrument voor kwaliteitsborging. Bedrijven ontwikkelen deze instrumenten en de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw keurt deze goed of af. Op de website Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw staat een lijst met kwaliteitsborgers.

Gevolgklasse 2 en 3

De Wkb gaat nog niet in bij gevolgklasse 2 en 3. Dit zijn risicovolle bouwwerken, bijvoorbeeld een appartementencomplex, school of hotel. Voor deze bouwwerkzaamheden heeft u een omgevingsvergunning nodig. De gemeente Papendrecht toetst complexe bouwplannen zelf aan de bouwtechnische regels en houdt toezicht tijdens de bouw. U hoeft geen kwaliteitsborger in te schakelen. 

 Als u gaat bouwen in 2024 in gevolgklasse 1

De Wkb gaat in op 1 januari 2024 voor bouwwerken in gevolgklasse 1. Wilt u weten wat u hierbij moet regelen voor het ruimtelijke en technische deel? Volg dan het stappenplan. 

Stappenplan bouwwerk in gevolgklasse 1

 1. U controleert of u een omgevingsvergunning voor het ruimtelijke deel nodig heeft. Dat doet u met een vergunningscheck via het Omgevingsloket  
 2. Heeft u een vergunning nodig? Dan vraagt u deze aan via het Omgevingsloket. De gemeente controleert of uw aanvraag voldoet aan de regels in het omgevingsplan. Binnen 8 weken beslist de gemeente Papendrecht op uw aanvraag.
 3. U regelt een kwaliteitsborger. Op de website Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw  staat een lijst met kwaliteitsborgers
 4. U maakt op zijn laatst 4 weken voor de bouw een bouwmelding via het Omgevingsloket:
  1. ga naar 'Aanvragen',
  2. kies bij 'Werkzaamheden' voor 'Bouwactiviteit',
  3. kies voor 'Bouwactiviteit (technisch) Melding

   ​​​​​Let op! De bouwmelding heeft een risicobeoordeling, een borgingsplan en geeft aan wie uw kwaliteitsborger is. U mag niet beginnen met bouwen, voordat u een complete melding hebt ingediend bij het Omgevingsloket. De gemeente Papendrecht neemt alleen complete meldingen in behandeling. U krijgt reactie van de gemeente Papendrecht als u de melding heeft gemaak
    
 5. U geeft 2 dagen voor het begin van de bouw een startmelding door via het Omgevingsloket. Hierin staat de definitieve datum waarop de bouw start.
 6. De kwaliteitsborger controleert of uw bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische regels. De gemeente Papendrecht controleert in sommige gevallen of uw gebouw aan de bouwtechnische regels voldoet en kan hierop handhaven. De gemeente handhaaft ook als u geen bouwmelding of gereedmelding heeft ingediend. De kwaliteitsborger kan daarop niet handhaven. U ontvangt een verklaring van de kwaliteitsborger als het bouwwerk aan de bouwtechnische regels voldoet.
 7. 1 dag nadat de bouw is gestopt, meldt u dit via het Omgevingsloket.
 8. U stuurt een gereedmelding in via het Omgevingsloket 2 weken voordat u het bouwwerk wil gaan gebruiken. De gereedmelding heeft onder andere de verklaring van de kwaliteitsborger en allerlei gegevens over het bouwwerk. U mag het gebouw niet in gebruik nemen als u geen complete gereedmelding hebt ingestuurd. De gemeente Papendrecht neemt alleen complete meldingen in behandeling. U krijgt reactie van de gemeente als u de melding heeft gemaakt.
Als u gaat bouwen in gevolgklasse 2 en 3

Voor bouwwerken in deze gevolgklasse heeft u een omgevingsvergunning (omgevingsplanactiviteit en bouwactiviteit) nodig. Deze vraagt u aan via het Omgevingsloket.

Bijzondere lokale omstandigheden

Onder de Wkb mag een gemeente bijzondere lokale omstandigheden vaststellen. De kwaliteitsborger moet dit verwerken in de risicobeoordeling en het borgingsplan. (artikel 2.19 lid 2 bbl)
Het college heeft in een aanvulling op het VTH beleidsplan bijzondere lokale omstandigheden vastgesteld. U kunt dat via de volgende link vinden. 

'Aanvulling VTH-beleidsplan 2023 – 2027 Gemeente Papendrecht Inzake de Wet kwaliteitsborging'.

Andere aandachtspunten, geen bijzondere lokale omstandigheden

Naast de bijzondere lokale omstandigheden zijn er nog meer dingen waarmee u tijdens sloop en bouw rekening moet houden, zoals:

Beperkingen die volgen uit het omgevingsplan

 • Bij bouwen of slopen in sommige gebieden gelden extra regels (wij noemen die beperkingengebieden). Zulke beperkingen zijn bijvoorbeeld:
  • In de buurt van een hoogspanningsverbinding. 
  • In gebieden waar misschien archeologisch vondsten kunnen voorkomen 
  • In gebieden rond een waterkering, zoals een dijk of kademuur.
 • Gevolgen van bouwmogelijkheden in de omgeving op uw bouwplan. Het kan zijn dat het omgevingsplan bouwwerken in uw omgeving toe laat die gevolgen kunnen hebben voor (de constructie van) uw bouwwerk. Een voorbeeld hiervan is hinder door de wind (windbelasting) door de bouw van een hoge toren in de omgeving van uw bouwplan. 

Veiligheid tijdens de bouw en sloop

Gemeente Papendrecht hanteert de richtlijn bouw- en sloopveiligheid. Hierin staan in hoofdstuk 7 mogelijke risico's benoemd. Denk in ieder geval aan:

 • Trillingen tijdens het bouwen / slopen van uw bouwwerk bij de buren. Dit zal zeker voorkomen als u aan de dijk gaat bouwen of slopen. 
 • Heeft u last van grondwater tijdens bouwen of slopen en gaat u dit door middel van een pomp weghalen. Let u dan op de grondwaterstand bij de buren. Deze mag niet zomaar verlaagd worden. 

Beheerlocatie Bodemverontreiniging

In de omgeving Havenhoofd/ Veerdam is sprake van een beheerlocatie bodemverontreiniging. Ligt de locatie van uw initiatief in dit gebied, neem dan contact op met de gemeente via 14 078. 

Betonrot vloeren

In gebouwen die zijn gebouwd tussen 1965 en 1981 kunnen Manta / Kwaaitaal vloeren toegepast zijn. Hierin kan betonrot optreden. Bij de gemeente is een lijst aanwezig met mogelijke adressen waar hier sprake van kan zijn. Neem hiervoor contact op met de gemeente via 14 078.  

Andere vergunningen dan van de gemeente

Naast vergunningen vanuit de gemeente kunnen er nog andere vergunningen nodig zijn. U kunt dit controleren via het omgevingsloket. In die vergunningen kunnen eisen gesteld worden waar u rekening mee moet houden bij uw initiatief.