Groen in Papendrecht

Papendrecht vindt het behoud van het bestaand groen en zo mogelijk een uitbreiding van groen van groot belang voor het behoud van het groene karakter van de gemeente. De groene structuur van parken, speelvelden en groene route is bepalend voor een aangenaam leefmilieu. Om het voorgaande te realiseren maakt de gemeente gebruik van diverse vastgestelde documenten. Hierover leest u meer op deze pagina.

Bomenverordening 2017 en Groene Kaart

De bomenverordening werkt met het zogenaamde Groene Kaart model. De gemeente heeft alle gemeentelijke plus een deel van particuliere bomen geïnventariseerd. Een boom is op de Groene Kaart opgenomen als: de boom genoeg punten scoort volgens de redengevende beschrijvingen als belevingsboom, waardevolle boom of monumentale boom. Daarnaast kent de Groene Kaart boomzones (parken en hoofdstructuren) welke een beschermde status hebben. Bij elke boom op de Groene Kaart staat een code, die overeen komt met de code die in het register staan die bij de Groene Kaart hoort. Het is een register waarin zowel particuliere als gemeentelijke bomen zijn opgenomen. In het register vindt u informatie over bijvoorbeeld boomsoort, conditie en hoogte terug van de bomen. De Groene Kaart wordt elke vier jaar vernieuwd. U kunt dus altijd bomen blijven aandragen voor de Groene Kaart. Wanneer een boom genoeg punten scoort volgens onze redengevende beschrijvingen wordt hij bij het vernieuwen van de Groene Kaart opgenomen.

Melding van een wijziging van een beschermde of monumentale boom
Wanneer een boom op de monumentenlijst of de lijst met beschermde bomen staat, moet u als de eigenaar (van die boom) wijzigingen met betrekking tot die boom melden bij de gemeente. Wat voor wijzigingen? U moet daarbij denken aan de boom is ziek, er zijn werkzaamheden verricht aan de boom (snoeien, etc.), etc.
Om deze wijzigingen te melden kunt u gebruikmaken van dit formulier: Beschermde of monumentale boom wijziging melding

 

Wet Natuurbescherming

De verantwoordelijkheid voor het naleven van de regelgeving op het gebied van Flora- en Fauna ligt bij u. Dit verandert niet door de nieuwe bomenverordening. Dit kan inhouden dat u zowel een ontheffing voor het kappen als voor de Wet Natuurbescherming moet aanvragen, indien de boom op de Groene Kaart staat. De bomen op uw eigen grondgebied en die niet zijn opgenomen op de Groene Kaart kunnen zonder ontheffing (kapvergunning) gekapt worden. Hierdoor wordt u door middel van de ontheffing niet meer geïnformeerd over de Wet Natuurbescherming. Door deze gekozen wijze van deregulering, komt de verantwoordelijkheid van het naleven van de Wet Natuurbescherming nog meer bij u te liggen. Voor aanvang van kapwerkzaamheden zal u zelf na moeten gaan of er beschermde flora en fauna aanwezig is. Is dit het geval dan moet een ontheffing aanvragen bij de Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken. Uiteraard zal u zo goed mogelijk worden geïnformeerd over de Wet Natuurbescherming via onze gemeentelijke website. Met de inwerkingtreding van de Wet Natuurbescherming zijn planten en diersoorten beschermd om deze te behouden voor uitsterven. Geen enkele in Nederland voorkomende boomsoort is opgenomen in de lijst met beschermde plantsoorten. Het is wel mogelijk dat beschermde diersoorten (vleermuizen of vogels) gebruik maken van bomen als slaapplaats of broedplaats. Volgens de Wet Natuurbescherming is het dan ook verboden om bomen te kappen of werkzaamheden te verrichten aan bomen waar zich beschermde flora en fauna in bevindt. In de Wet Natuurbescherming zijn de volgende verboden opgenomen met betrekking tot vogels:

  • verbod op het opzettelijk verontrusten van vogels (artikel 10);
  • verbod op het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen en verstoren van nesten,holen of andere voorplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van vogels (artikel 11);
  • verbod op het zoeken, rapen, uit het nest nemen, beschadigen of vernielen van eieren van vogels (artikel 12).

Om in strijd te mogen handelen met de verboden van de Wet Natuurbescherming, moet een ontheffing worden aangevraagd bij het Ministerie van Economische Zaken op grond van artikel 75 Wet Natuurbescherming. Een ontheffing kan aangevraagd worden voor de volgende verboden:

  • ontheffing voor opzettelijk verontrusten van vogels;
  • ontheffing voor wegnemen, verstoren en vernielen van nesten.

De initiatiefnemer zal de kosten die hiermee gepaard kan zelf moeten voldoen. De boom mag uiteindelijk pas gekapt worden als de ontheffing van het ministerie van Economische Zaken is ontvangen. Bomen waarin zowel beschermde als niet beschermde vogelsoorten nestelen mogen onder geen enkele omstandigheid worden gekapt gedurende het broeden. De aanwezige vogels dienen uitgebroed te zijn voordat tot kappen overgegaan mag worden. Het “broedseizoen” is het gehele jaar, in de periode van 15 maart tot 15 juli geldt dat u extra dient op te letten op broedende vogelsoorten. Controle en handhaving van de Wet Natuurbescherming is in handen van de reguliere politie, bijzondere opsporingsambtenaren en de Algemene Inspectie Dienst van het Ministerie van Economische Zaken.

Wet Natuurbescherming

Wanneer mag ik een boom kappen?

Wanneer u een boom wilt kappen op uw eigen grondgebied, dan kunt u nu heel gemakkelijk zien of u hiervoor een kapvergunning (omgevingsvergunning) moet aanvragen.

Kappen zonder omgevingsvergunning

Via de onderstaande link kunt u de Groene Kaart raadplegen. U zoomt in op uw woonadres. Staat de boom niet op de Groene Kaart, dan mag u de boom zonder kapvergunning kappen. U moet nog wel nagaan of er beschermde flora en fauna aanwezig is. Is dit het geval, dan dient u een ontheffing Flora- en Faunawet aan te vragen.

Omgevingsvergunning aanvragen

Staat de boom wel op de Groene Kaart, dan vraagt u eenvoudig digitaal een kapvergunning aan via het Omgevingsloket Online. De kosten voor een kapvergunning bedragen € 239,00 (tarief 2022). Wanneer uw aanvraag wordt afgewezen, dan wordt een bedrag van € 119,50 in rekening gebracht.

Gemeentelijke bomen die niet op de Groene Kaart staan

Gemeentelijke bomen die gekapt worden en die niet op de Groene Kaart staan worden altijd in het Papendrechts Nieuwsblad gepubliceerd. Bij kap van bomen met een “emotionele waarde” of grote aantallen in een straat worden de belanghebbenden (bewoners in een straal van 100 meter rondom de bomen) per brief geïnformeerd, ongeacht of de bomen wel of niet op de Groene Kaart staan. Voor de bomen die niet op de Groene Kaart staan is de publicatie en de informatiebrief ter kennisname. Hier kan namelijk geen bezwaar op gemaakt worden. Op bomen die wel op de Groene Kaart staan kan wel bezwaar gemaakt worden. Deze kunnen alleen met ontheffing geveld worden.

Bekendmakingen Papendrechts Nieuwsblad

Handboek groen

Het Handboek Groen is gekoppeld aan de Bomenverordening Groene Kaart en het groen in de openbare ruimte in het algemeen. Doel van het Handboek Groen is het stellen van nadere regels voor de uitvoering van de bomenverordening en het beheer van de groene openbare ruimte in het algemeen. In het verlengde van de bomenverordening worden in het Handboek Groen nadere eisen gesteld aan de gegevens die moeten worden verstrekt bij aanvragen van een ontheffing.

Groenbeleidsplan