Groen in Papendrecht

Bomenverordening 2017 en Groene Kaart

De bomenverordening werkt met de Groene Kaart. Een boom staat op de Groene Kaart als de boom genoeg punten scoort als belevingsboom, waardevolle boom of monumentale boom. Daarnaast kent de Groene Kaart boomzones (parken en hoofdstructuren) welke een beschermde status hebben. Bij elke boom op de Groene Kaart staat een code, die overeen komt met de code die in het register staan die bij de Groene Kaart hoort. Het is een register waarin zowel particuliere als gemeentelijke bomen staan. In het register vindt u informatie over bijvoorbeeld boomsoort, conditie en hoogte van de bomen. De Groene Kaart wordt elke vier jaar vernieuwd. U kunt dus altijd bomen blijven aandragen voor de Groene Kaart. Wanneer een boom genoeg punten scoort wordt hij bij het vernieuwen van de Groene Kaart opgenomen.

Melding van een wijziging van een beschermde of monumentale boom

Wanneer een boom op de monumentenlijst of de lijst met beschermde bomen staat, moet u als de eigenaar (van die boom) wijzigingen met betrekking tot die boom melden bij de gemeente. Wat voor wijzigingen? U moet daarbij denken aan de boom is ziek, er zijn werkzaamheden verricht aan de boom (snoeien, etc.), etc.
Om deze wijzigingen te melden kunt u gebruikmaken van het formulier: Beschermde of monumentale boom wijziging melding

 

Wet Natuurbescherming en houtopstanden: het kappen of vellen van bomen

Een boom kappen of vellen? Daarvoor zijn regels. In de Wet natuurbescherming (Wnb) is de bescherming van houtopstanden geregeld. Denk bij houtopstanden aan bomen, struiken of hakhout. Soms moet u verplicht een melding doen en bent u verplicht om bijvoorbeeld nieuwe bomen of struiken te planten.

Wanneer is een melding en/of herplanting verplicht?
Lees er alles over op de website van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

 

Wanneer mag ik een boom kappen?

Wanneer u een boom wilt kappen op uw eigen grondgebied, dan kunt u nu heel gemakkelijk zien of u hiervoor een kapvergunning (omgevingsvergunning) moet aanvragen.

Kappen zonder omgevingsvergunning

Via de onderstaande link kunt u de Groene Kaart raadplegen. U zoomt in op uw woonadres. Staat de boom niet op de Groene Kaart, dan mag u de boom zonder kapvergunning kappen. U moet nog wel nagaan of er beschermde flora en fauna aanwezig is. Is dit het geval, dan dient u een ontheffing Flora- en Faunawet aan te vragen.

Omgevingsvergunning aanvragen

Staat de boom wel op de Groene Kaart, dan vraagt u eenvoudig digitaal een kapvergunning aan via het Omgevingsloket Online. De kosten voor een kapvergunning bedragen € 244,74 (tarief 2024). Wanneer uw aanvraag wordt afgewezen, dan wordt een bedrag van € 119,50 in rekening gebracht.

Gemeentelijke bomen die niet op de Groene Kaart staan

Bij kap van beeldbepalende bomen of grote aantallen bomen in een straat worden belanghebbenden per brief geïnformeerd, ongeacht of de bomen wel of niet op de Groene Kaart staan. Voor de bomen die niet op de Groene Kaart staan is de publicatie en de informatiebrief ter kennisname. Hier kan namelijk geen bezwaar op gemaakt worden. 

Hinder gemeentelijk groen

Naast plezier en genot kunnen bomen, struiken en andere beplanting ook "hinder" geven. Dit hoort bij Nederland, bij een groen Papendrecht en bij het soms onstuimige Hollandse weer. Zo zien wij normaal bladafval en vruchtafval en andere biologische processen niet als hinder.

Als het echt de spuigaten uit loopt, kunnen bewoners dat bij de gemeente melden via Meldpunt Openbare Ruimte. Denk hierbij aan overmatige plakkerige afscheiding van luizen op b.v. auto's, gevaarlijke takken of ernstige wortelopdruk.

De gemeente is verplicht om bomen regelmatig te controleren op vooral het onderdeel veiligheid. Is de veiligheid in het geding dan nemen we zo snel mogelijk maatregelen. Zien bewoners zelf bomen waarvan zij denken dat het gevaarlijke situaties kan geven, dan kunnen zij dit ook bij de gemeente melden via bovenstaand meldpunt.

Onderstaand zijn de meest voorkomende punten van hinder aangegeven met daarbij de voorwaarden die de gemeente gebruikt om de mate van hinder te bepalen en te bekijken of maatregelen nodig zijn.

Boom te groot
Toestemming voor kap van een boom wordt pas gegeven als deze meer dan 50% van de zij- voor- achter of daktuin beslaat en 75% van de direct omwonenden toestemming geeft

Overhangende takken boven perceel
Eigenlijk worden overhangende takken niet gesnoeid. Behalve als de perceeleigenaar zich succesvol op zijn snoeirecht beroept (artikel 5.44 lid 1 BW).

Wortelgroei in particulier eigendom
De Gemeente onderneemt geen actie want de perceeleigenaar is zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van wortels.

Schaduw – woning
De gemeente geeft alleen toestemming tot bomenkap als sprake is van onvoldoende lichtintreding (minder dan 2 uur zon per dag tussen 19 februari en 21 oktober) in het voornaamste woonvertrek van de woning.

Schaduw- zonnepanelen
Gemeente grijpt niet in bij bestaande bomen. In nieuwe situaties probeert de gemeente rekening te houden met de aanplantlocaties.

Angst voor omvallende bomen of uitwaaiende takken
De gemeente houdt de veiligheid van haar bomen goed in de gaten en onderneemt als het nodig is actie.

Eikenprocessierupsen (EPR)
Omdat de rups gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid, is er bestrijding volgens een EPR-beheerprogramma.

Druip door luizen
Omdat het effect van bestrijding wordt betwijfeld, is de gemeente hiermee terughoudend.

Verhardingsopdruk door wortels van bomen
Dit wordt gerepareerd omdat de gemeente aansprakelijk is voor schade of letsel door gebrekkige wegen.

Natuurlijke verschijnselen: blad, bloesem, zaad, pluis, stuifmeel, schaduw, enz.
Dit is geen onrechtmatige hinder en dit hoort tot de levenscyclus van de boom. Daarom worden de bomen niet gerooid, want dit kan tot kaalslag leiden.

Aantoonbaar belangrijke en financiële schade
Bij aantoonbare en belangrijke schade (door de gemeente veroorzaakt), heeft een particulier recht op vergoeding en wil de gemeente herhaling voorkomen. 

Schade als gevolg door nalatigheid van een particulier
Voorbeeld: Van de gemeente kan niet worden verwacht dat zij alle bomen controleert op doorschietende wortels, daarom ligt die verantwoording bij de particulier.

Lichte overlast en daardoor misbruik van bevoegdheid ex artikel 3:13 BW
Zonder echte noodzaak en juiste bevoegdheid staat de gemeente geen maatregelen aan haar bomen toe.

Schade door verkeerde boomsoort op verkeerde plaats
Soms weegt de waarde van een boom niet op tegen de overlast die deze kan veroorzaken. Ook kan een ontwerp niet meer passend zijn, en dan is een kleine aanpassing door de gemeente een grote verbetering van het woongenot. Zo'n aanpassing zorgt er dan ook voor dat de openbare ruimte beter te beheren is. 
De aanpassing/maatregelen is alleen mogelijk als: 
- er geen nadelige gevolgen zijn voor de overblijvende boom of het beeld van de omgeving 
- de maatregel niet leidt tot een ongewenst precedent 
- de maatregel past binnen het beschikbare budget van de gemeente Papendrecht, of de eenmalige investering verdient zich terug door verminderde beheerkosten in de toekomst.