Privacyverklaring Gemeente Papendrecht

Op deze pagina leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Op deze pagina leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
De gemeente verwerkt bij de uitvoering van haar taken en verplichtingen uw persoonlijke gegevens. De manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens is vastgelegd in het Privacybeleid Drechsteden. Dit beleid geeft aanvullende informatie over hoe de gemeente omgaat met persoonsgegevens en wat uw rechten zijn met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De gemeente verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die de gemeente verwerkt:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • Emailadressen

 • Kenteken

 • Burgerlijke staat

Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens

Naast de standaard persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens over u als u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. De volgende bijzondere persoonsgegevens worden dan verwerkt:

 • Godsdienst
 • Politieke voorkeur
 • Medische gegevens
 • Strafrechtelijk verleden
 • Ras of etnische afkomst
 • Inkomensgegevens
 • Vermogensgegevens
 • Biometrische gegevens
 • BSN
Verwerking (bijzondere) persoonsgegevens

Uw (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen en op grond van de volgende grondslagen:

Toestemming

U geeft toestemming voor de verwerking van de gegevens.

Overeenkomst

Gegevensverwerking is noodzakelijk om contractuele verplichtingen na te komen.

Wettelijke verplichting

De gegevensverwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting van de gemeente.

Vitaal belang

De gegevensverwerking noodzakelijk is om bedreiging van het leven van de persoon te voorkomen.

Publiekrechtelijke taak/algemeen belang

De gegevensverwerking noodzakelijk is om een taak uit te voeren die welzijn van het inwoners beschermt. Zoals de uitoefening van het openbaar gezag. 

Gerechtvaardigd belang

Voor cameratoezicht ter bescherming van personen en goederen.

Bewaartermijn

Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is of wettelijk vastgesteld is voor het benodigde doeleinde waarvoor de gegevens noodzakelijk zijn.

Delen met derden

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden op grond van een van de hiervoor genoemde grondslagen. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De gemeente blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, zodat misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen worden gegaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen, opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid. Als u desondanks een vermoeden heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met de gemeente.

Wij mailen veilig met Zivver

Vanaf 15 maart 2021 gebruikt de gemeente Papendrecht het systeem Zivver om veilig met u te e-mailen en bestanden uit te wisselen. Wij gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie zoals persoonsgegevens, verslagen en dossiers. Zivver zorgt ervoor dat vertrouwelijke informatie veilig en versleuteld bij u aankomt. U weet dan zeker dat alleen u als ontvanger deze informatie kunt lezen.

Wat merkt u van het gebruik van Zivver?
Een beveiligd bericht met vertrouwelijke informatie ontvangt u gewoon per e-mail. In deze e-mail vindt u een link naar een beveiligde omgeving. Het bericht kan beveiligd zijn met een SMS-code of met een toegangscode die u moet invullen voordat u het bericht kunt lezen. De toegangscode ontvangt u altijd apart van de persoon die u het bericht stuurt.

Bericht openen met een toegangscode
U heeft een beveiligd bericht ontvangen. Degene die u het bericht stuurt, wil zeker weten dat alleen u het bericht kunt lezen. De afzender heeft daarom een toegangscode aan u doorgegeven, via de post, telefonisch of persoonlijk. Klik op “Klik voor bericht” en vul deze toegangscode in. Nu kunt u het bericht lezen. Bekijk ook het instructiefilmpje over hoe u een bericht met een toegangscode opent. Heeft u geen toegangscode ontvangen? Neem dan contact op met de afzender.

Bericht openen met een SMS-code
U heeft een bericht ontvangen dat is beveiligd met een SMS-code. Degene die u het bericht stuurt, wil zeker weten dat alleen u het kunt lezen. Klik op ‘Klik voor bericht’ en daarna op ‘SMS sturen’. Vul dan de code in die u op uw telefoon ontvangt. Nu kunt u het bericht lezen. Bekijk ook het instructiefilmpje over hoe u een bericht met een SMS beveiliging opent.

Wilt u reageren op een e-mailbericht dat via Zivver is verstuurd?
U leest het bericht dat via Zivver is verstuurd op een beveiligde webpagina. Als u op het bericht wilt reageren, dan kan dat op deze beveiligde pagina. Klik op de knop “Beantwoorden”. U kunt dan in het antwoordveld direct uw reactie typen. Eventueel kunt u ook een bijlage toevoegen met de paperclip-knop. U verzendt de reactie door op de verzendknop te klikken. Wanneer de ontvanger hierop reageert, ontvangt u hiervan weer een notificatie per e-mail.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, over te laten dragen, het gebruik te beperken of bezwaar te maken tegen een verwerking. Als u gebruik wilt maken van één van deze rechten komt u via deze link op een webpagina waar wordt uitgelegd hoe u uw verzoek kunt indienen.

Cookies

Wij gebruiken voornamelijk technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we soms cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Contactgegevens/Klachten

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over privacy in het algemeen, neem dan contact op met de privacy coördinator via info@papendrecht.nl.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens(AP) (art. 77 AVG). 

LET OP: De AP neemt een klacht pas in behandeling nadat een klacht is ingediend bij de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Gemeente Papendrecht. Daarnaast kunt u ook een doeltreffende voorziening in rechte instellen bij de rechtbank wanneer u vindt dat uw eigen rechten op basis van de AVG zijn geschonden (art. 79 AVG). 

Voor de Drechtsteden is er een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Heeft u specifieke vragen over het toezicht op de privacy binnen de gemeente of het privacy beleid dan is het mogelijk om deze vraag te stellen aan de FG via de mail: FG@drechtsteden.nl. Let op dat u in deze email geen vertrouwelijke informatie meestuurt, dit om uw eigen privacy te waarborgen.

Privacyverklaring Aanpak Ondermijning

Wat is ondermijning?

Ondermijning is een veelomvattend begrip van allerlei vormen van (georganiseerde) criminaliteit waarbij de grens tussen bovenwereld en de onderwereld vervaagt. Daarbij kan ook misbruik worden gemaakt van de diensten van de overheid of het bevoegd gezag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan criminelen die een vergunning of subsidie aanvragen voor een op het eerste gezicht normale activiteit, maar die uiteindelijk bedoeld is om bijvoorbeeld geld wit te wassen. Door het verstrekken van dergelijke vergunningen of subsidies, kan het bevoegd gezag ongewild criminaliteit faciliteren.

Wat is het beleid van de gemeente Papendrecht ten aanzien van ondermijning?

Ondermijnende criminaliteit heeft negatieve gevolgen voor onze gemeente. Daarnaast raakt het niet alleen de gemeente als organisatie, maar ook al haar inwoners. Zo vormt ondermijning risico’s voor de veiligheid en de leefbaarheid in onze gemeente. Ook de overheid kan partij worden in de ondermijningsketen, bijvoorbeeld door het onbedoeld faciliteren van criminele activiteiten op de vastgoedmarkt.                                                                                                                                     Bij de bestrijding van ondermijning werken verschillende partners met elkaar samen, zoals politie en justitie, de Belastingdienst en de gemeente. De gemeente speelt een belangrijke rol in de preventie, het voorkomen van ondermijnende activiteiten. Hierbij werkt het samen met alle hiervoor genoemde partners. 

Wat doet de gemeente om ondermijning aan te pakken?

De gemeente Papendrecht beschikt over verschillende bevoegdheden en wettelijke instrumenten waarmee ondermijnende activiteiten in de gemeente in kaart worden gebracht. 
Bij het bepalen van de vraag of wettelijke instrumenten of bevoegdheden moeten worden ingezet, doet de gemeente onderzoek naar signalen die wijzen op ondermijnende activiteiten. Dit kunnen bijvoorbeeld meldingen zijn van burgers, van de politie, of van een medewerker van de gemeente. Ook kan er bijvoorbeeld melding worden gedaan via Meld Misdaad Anoniem. Nadat een melding is binnengekomen bij de gemeente, wordt het nagetrokken om te bekijken wat voor impact de melding heeft en of er daadwerkelijk sprake is van ondermijnende criminaliteit. Hierna kan een onderzoek worden gestart. 
Bij een dergelijke analyse worden verschillende soorten informatiebronnen gebruikt, zoals informatie van de Kamer van Koophandel en het Kadaster. Hierbij worden eerst openbare bronnen gebruikt en later pas interne stukken. In sommige gevallen leidt een signaal uiteindelijk tot een integrale casus onder het RIEC convenant.

Welke persoonsgegevens verwerken wij in de aanpak van ondermijning?

De volgende persoonsgegevens worden (mogelijk) verwerkt in de aanpak van ondermijning: verwerkt:
-    Achternaam
-    Voornamen (voluit)
-    Geboortedatum
-    Adres
-    BSN
-    RSIN nummer (handelsregister)
-    Vastgoed op naam en bijbehorende hypotheekgegevens
-    KvK-nummer 
-    Eigenaar/bestuurder (organisatie)
-    Telefoonnummer
-    E-mailadres
-    Nationaliteit
-    Strafrechtelijke gegevens
-    Overlastgegevens
-    Foto's
-    Uitkeringsgegevens
-    Betalingsgegevens
-    Belastinggegevens
-    Gegevens over vergunningen en handhaving

Wat is de grondslag voor het doen van een onderzoek?

Bij het verwerken van gegevens voor de aanpak van ondermijning is de grondslag artikel 6 lid 1 onder e van de AVG. De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen. Deze algemene taak van openbaar gezag staat vermeld in de Gemeentewet en is opgedragen aan de burgemeester van de gemeente Papendrecht. Een specifieke taak van de burgemeester is de bevoegdheid tot het sluiten van panden die hem in de Gemeentewet is toegekend. 

Aan welke privacy-voorwaarden dient de gemeente zich te houden?

Bij het verwerken van persoonsgegevens bij de aanpak van ondermijning moet de gemeente Papendrecht zich aan alle regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) houden. Om dit te waarborgen is er een aantal maatregelen getroffen:
•    als een signaal niet voldoet aan een aantal vooraf bepaalde eisen, waaronder de eis dat aan de hand van objectieve criteria kan worden gesproken van een signaal van ‘ondermijning’, wordt er géén analyse gestart;
•    bij elke fase in het onderzoek vindt er een toets plaats: is het signaal ‘zwaar’ genoeg, is er voldoende noodzaak om het onderzoek naar een volgende fase te brengen? Als het antwoord daarop ‘nee’ is, wordt het onderzoek afgebroken;
•    bij elke fase in het onderzoek vindt er een toets plaats: mag de gemeente specifieke persoonsgegevens opvragen of delen? Als het antwoord daarop ‘nee’ is, worden de persoonsgegevens niet gedeeld en/of worden er niet meer persoonsgegevens opgevraagd;
•    indien een onderzoek voortijdig wordt afgebroken, wordt het onderzoek versleuteld, in een niet-actieve omgeving opgeslagen en na één jaar vernietigd;
•    indien een onderzoek leidt tot een bestuurlijke interventie wordt het dossier gedurende vijf jaren versleuteld in een actieve omgeving opgeslagen. Daarna wordt het dossier overgeplaatst naar een niet-actieve omgeving en na één jaar vernietigd;
•    de verwerking van gegevens vindt plaats in beveiligde omgevingen met zeer beperkte toegang. 

Delen met derden

De gemeente Papendrecht deelt indien nodig persoonsgegevens met derden. Organisaties waarmee de gemeente persoonsgegevens deelt, zijn:
•    het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Rotterdam (helpt overheidsdiensten en de maatschappij om criminele ondermijning van de samenleving te stoppen. O.a. door het vergroten van bewustwording bij de overheid en private partijen over de problematiek van ondermijning).
•    Politie (ondersteunend/faciliterend en op basis van gedeelde strafrechtelijke en strafvorderlijke informatie worden integrale interventies bepaald binnen RIEC casuïstiek).
•    Openbaar Ministerie (ondersteunend/faciliterend en op basis van gedeelde strafrechtelijke en strafvorderlijke informatie worden integrale interventies bepaald binnen RIEC casuïstiek).
•    Belastingdienst (ondersteunend/faciliterend en op basis van gedeelde strafrechtelijke en strafvorderlijke informatie worden integrale interventies bepaald. De samenwerking is gericht op het tegenhouden en frustreren van criminele activiteiten en het treffen van fiscale maatregelen enkel binnen RIEC casuïstiek en op basis van het RIEC-convenant).

Wat zijn mijn rechten?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gemeente Papendrecht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@papendrecht.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u zich te legitimeren. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 
Gemeente Papendrecht wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd?

Gemeente Papendrecht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@papendrecht.nl