Archeologie en erfgoedbeleid

Archeologie

Sinds de invoering van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg moet er bij ruimtelijke plannen rekening worden gehouden met archeologie. De Beleidsnota archeologie gaat in op het archeologiebeleid van de gemeente Papendrecht. Dit beleid is gebaseerd op de Archeologische verwachtings- en beleidskaart. Deze kaart wordt gebruikt als informatiebron en sturingsinstrument door de gemeente (in haar planvorming), projectontwikkelaars, bouwondernemingen en burgers. Op de verwachtings- en beleidskaart is te zien waar archeologische waarden in de bodem zitten of verwacht kunnen worden. Met de kaart hoeft niet meer bij ieder op te stellen bestemmingsplan of beheersverordening een apart archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. Aanvragers van een omgevingsvergunning zijn met de informatie van de beleidskaart geholpen. In sommige situaties is onderzoek niet nodig. In andere gevallen kan gerichter onderzoek worden verricht en kunnen kosten worden bespaard.

Erfgoedverordening

In de Erfgoedverordening Papendrecht 2012 zijn onder andere regels opgenomen over de verplichting om archeologisch onderzoek uit te voeren. De verordening stelt regels vast voor werkzaamheden die kunnen leiden tot de verstoring van een archeologisch verwachtingsgebied. Het gaat dan over de gebieden waar nog geen bestemmingsplan of beheersverordening geldt waar archeologie conform het vastgestelde beleid in is verwerkt. Daarnaast kan het college -op grond van deze erfgoedverordening- vergunningen voor rijksmonumenten verlenen en gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden aanwijzen.

Erfgoedbeleid

Op 24 januari 2013 heeft de gemeenteraad drie stukken vastgesteld die samen het gemeentelijke erfgoedbeleid vormen. Het gaat hier om: