Nieuwe burgemeester voor Papendrecht

De zoektocht naar de nieuwe burgemeester van Papendrecht is begonnen.

Wij zijn op zoek naar de beste burgemeester voor onze gemeente. Papendrecht kijkt uit naar een burgemeester die zichtbaar aanwezig wil zijn voor onze samenleving, een echte burgervader/moeder die betrokken, meelevend en verbindend is. Vanzelfsprekend is onze burgemeester daarnaast ook eerlijk, integer en toegankelijk.

Een volledige benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester duurt ongeveer 8 maanden. Op deze pagina vindt u een opsomming van de fases in de benoemingsprocedure voor Papendrecht. Voor een uitgebreide weergave van een burgemeestersbenoeming verwijzen wij naar  de website van het Ministerie van BZK.  

De profielschets

Het benoemingsproces start met het zoeken naar geschikte kandidaten. Aan belanghebbenden, inwoners en raadsleden is gevraagd wat ze zoeken in een burgemeester. Dit is onder andere gebeurd middels een digitale en een gedrukte enquête. Alle antwoorden zijn verwerkt tot een profielschets, een soort kader waar de nieuwe burgemeester zo veel mogelijk aan moet voldoen.

aanbieden profielschets
De profielschets is vastgesteld en aangeboden aan de commissaris van de Koning in de openbare raadsvergadering van 5 juli 2022

Bekijk de profielschets
Bekijk de verordening vertrouwenscommissie
Bekijk het verslag van de raadsvergadering

Meer informatie over Papendrecht:


•    Kompas sociaal domein Papendrecht
•    Omgevingsvisie Papendrecht
•    Papendrecht in cijfers
•    Programmabegroting Papendrecht 2022 – 2025
•    Staat van de organisatie, cijfers en ontwikkelingen
•    Staat van financiën
•    Uitvoeringsprogramma groeiagenda Drechtsteden

Solliciteren?

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de vacature opengezet op advies van de commissaris van de Koning.
Sollicitanten schrijven een brief aan Zijne Majesteit de Koning en sturen die brief aan de commissaris van de Koning.
De vacature staat open tussen 11 juli en 8 augustus 2022. Interesse? Klik om te solliciteren op onderstaande knop.

solliciteren

Planning

5 juli 2022
11 juli 2022
8 augustus 2022 
september 2022
oktober 2022
15 november 2022
eind 2022
februari 2023
vaststellen profielschets burgemeester
openstellen vacature in de Nederlandse Staatscourant
sluiting sollicitatietermijn
sollicitatiegesprekken met commissaris van de Koning 
sollicitatiegesprekken met vertrouwenscommissie 
aanbeveling kandidaat door gemeenteraad
aanbeveling voor benoeming aan de minister
installatie en beëdiging nieuwe burgemeester 

                  


De stappen in de benoemingsprocedure:

Selectie sollicitanten

De commissaris van de Koning maakt een selectie van geschikte kandidaten. Hij draagt deze voor aan de vertrouwenscommissie. Omdat het om een sollicitatieprocedure gaat ligt vanaf de vaststelling van de profielschets geheimhouding op de procedure.
De vertrouwenscommissie van Papendrecht bestaat uit de volgende leden:  

• De heer L.T. van den Dool (voorzitter) 
• Mevrouw D. Yildiz - Karso (plv. voorzitter) 
• De heer M.H.A. Verweij 
• De heer R. Lammers 
• De heer H.D. Stouthart 
• De heer H.G. Bezemer 
• Mevrouw T.C van Es 
• De heer A. Boersma 
• De heer P.C. Grimmius 
De commissie wordt ondersteund door de raadsgriffier. Wethouder A.M.J.M. Janssen is benoemd tot adviseur van de commissie. 

Voordragen van kandidaten

De commissaris van de Koning bespreekt zijn keuze met de vertrouwenscommissie. Dit doet hij naar verwachting half september. Hij stelt daarna de uiteindelijke selectie vast.

Sollicitatiegesprekken

De vertrouwenscommissie voert sollicitatiegesprekken met de geselecteerde kandidaten. Ze brengen daarna advies uit aan de gemeenteraad. In dat advies geeft de vertrouwenscommissie gemotiveerd aan welke twee kandidaten ze aanbeveelt voor benoeming.

Aanbeveling kandidaten

De gemeenteraad bespreekt in een besloten vergadering het advies met de vertrouwenscommissie. Ze stellen de aanbeveling vast met daarop de namen van de 2 beste kandidaten in volgorde van voorkeur. Een aanbeveling heeft alleen bij hoge uitzondering 1 kandidaat. Alleen de naam van de kandidaat die bovenaan staat maken we openbaar. De tweede naam blijft geheim. Doel is dat de raad half november 2022 besluit over de aanbeveling.

Benoeming en installatie

Na openbaar maken van de aanbevolen kandidaat doet het ministerie van BZK uitgebreid onderzoek. Is het onderzoek succesvol dan wordt de kandidaat voorgedragen, en uiteindelijk benoemd. 

Uitgebreid onderzoek

De gemeenteraad stuurt de aanbeveling aan de minister van BZK. De minister van BZK laat de als eerste aanbevolen kandidaat screenen. Dat betekent dat er onderzoek wordt gedaan naar de kandidaat door de AIVD. En er vindt een fiscaal onderzoek plaats.

Voordragen van kandidaat

De minister van BZK spreekt met de kandidaat. Daarna draagt zij de kandidaat voor bij de Koning voor benoeming.

Benoeming burgemeester

De Koning benoemt de burgemeester bij koninklijk besluit.

Installatie burgemeester

Tijdens een feestelijke raadsvergadering wordt de burgemeester geïnstalleerd. Hij of zij legt de eed of belofte af in handen van de commissaris van de Koning. Doel is om de nieuwe burgemeester begin 2023 te installeren.