Gemeente Papendrecht schort tijdelijke sluiting twee BSO-locaties van Fit-Kidz op

De tijdelijke sluiting van de twee vestigingen van Fit-Kidz in Papendrecht is voorlopig uitgesteld.

Het college van de gemeente Papendrecht heeft besloten om de tijdelijke sluiting van de twee buitenschoolse opvang (BSO) locaties van Fit-Kidz aan de Kamerlingh Onneslaan (Buiten BSO) en aan de Andoornlaan (Sport BSO) op te schorten. Op 2 april legde het college nog een tijdelijke exploitatiestop op per 26 april voor beide locaties. 

'Als college hebben wij besloten om, gezien de inhoud van het herstelplan en wat daarvan inmiddels gestalte lijkt te hebben gekregen, het besluit van 2 april tot een tijdelijke sluiting vanaf 26 april op te schorten. Dat betekent dat de BSO-locaties van Fit-Kidz de aankomende periode open kunnen blijven. Onder de voorwaarden dat de GGD Zuid-Holland Zuid alle medewerking krijgt in het dossieronderzoek en op locatie voor de beoordeling van het herstelplan. Na het onderzoek en het definitieve oordeel met bijbehorend handhavingsadvies van de GGD Zuid-Holland Zuid, kunnen wij als college een definitief besluit nemen over het tijdelijk exploitatieverbod. De waarborging van de veiligheid en kwaliteit voor de kinderen die gebruik maken van kinderopvang in Papendrecht staat te allen tijde voorop.' vertelt wethouder Arjan Kosten. 

De aanbieder heeft afgelopen week na diverse gesprekken met de gemeente en de GGD Zuid-Holland Zuid een herstelplan ingediend bij de gemeente. Het herstelplan geeft aan dat de benodigde stappen zijn gezet tot structureel herstel als het gaat om de kwaliteit en veiligheid van de geboden kinderopvang op de beide BSO-locaties. De GGD Zuid-Holland Zuid is op beide locaties geweest. Om een definitief oordeel en bijbehorend handhavingsadvies te kunnen geven, maakt de GGD Zuid-Holland Zuid een rapportage van deze bezoeken en het dossieronderzoek.

Voorwaarden

Aan het opschorten van het tijdelijke exploitatieverbod (tijdelijke sluiting) zijn onder andere de volgende voorwaarden verbonden:
•    Fit-Kidz blijft zich inzetten op de weg van herstel zoals die is ingezet. 
•    De houder verleent volledige medewerking aan de voor de GGD benodigde onderzoeken om het herstelplan te kunnen beoordelen, zowel beleidsmatig als onderzoek op de locaties.
•    De uitkomst van het op te stellen inspectierapport door de GGD is leidend. De houder dient de uitkomst hiervan te respecteren en eventuele vorderingen van de GGD onherroepelijk op te volgen.

Wat als het herstelplan niet voldoende is?

Het dossieronderzoek, de locatieonderzoeken en het handhavingsadvies door de GGD Zuid-Holland Zuid en vervolgens het besluit door de gemeente Papendrecht, neemt een aantal weken in beslag. Als uit onderzoek van de GGD Zuid-Holland Zuid blijkt dat het herstelplan en de getroffen maatregelen niet leiden tot een structureel herstel van verantwoorde buitenschoolse opvang, dan kan het college besluiten het tijdelijke exploitatieverbod toch te handhaven. Dit zal dan ook weer gelden voor maximaal drie maanden. De tijd tussen het besluit tot een tijdelijk exploitatieverbod en het ingaan van de tijdelijke sluiting zal een maand zijn.

In dat geval is de verantwoordelijkheid van de kinderopvangorganisatie om medewerkers, ouders en verzorgers en andere betrokken op tijd op de hoogte te stellen. Vragen over handhaving kunnen worden gesteld aan de gemeente. 

Vragen?

Ouders die vragen hebben kunnen op meer informatie vinden over toezicht en handhaving bij kinderopvang. Voor de inspectierapporten van de GGD kunnen ouders kijken op de website van het landelijk register kinderopvang.